logo yeni

DİSİPLİN CEZASI NEDENİYLE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

Özeti : Davacının üzerine atılı disiplin suçu nedeniyle, geçici görevlendirme yoluna gidilmesinde; geçici görevlendirmenin amacına uygunluk bulunmadığı hakkında.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığını 15.01.2008 tarihli ve E:2005/3665, K:2008/42 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İller Bankası Genel Müdürlüğü

Vekili : Av. ...
Karşı Taraf :

Vekili : Av. ...

İsteğin Özeti : Ankara 5. İdare Mahkemesi'nce verilen 12.10.2004 günlü, E:2004/1393, K:2Q04/1608 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Işın Aka Delice
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür,
Danıştay Savcısı: Mehmet Akkaya
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabiimesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü: İller Bankası Erzurum 14. Bölge Müdürü olarak görev yapan davacı, İller Bankası Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığında geçici olarak göreviendiriime süresinin üç ay süreyle uzatılmasına ilişkin 31.3.2004 günlü, 2966 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 12.10.2004 günlü, E:2004/1393, K:2004/1608 sayılı kararıyla; davalı idarece, üstüne atılı bulunan disiplin suçu nedeniyle davacının görevlendirildiği ileri sürülmekte ise de, bu hususun ancak davacının atamasının yapılması halinde dayanak alınabileceği, geçici görevlendirmenin amacıyla bağdaşmadığı, bununla birlikte yargı kararı uyarınca henüz görevine iade edilmiş olan davacı hakkında çok kısa bir süre sonra salt bu karan etkisiz bırakma İzlenimi yaratacak niteilkte işlem kurulduğu dolayısıyla kurulan işlemde maksat unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Yönetsel bir işlemin yargı kararını etkisiz kılmak amacıyla kurulup kurulmadığı hususu, yargı kararının uygulanmasının hemen sonrasında kurulan bir işlemin iptali istemiyle açılan davada tartışılarak değerlendirilebilir.

Davacının Erzurum 14. Bölge Müdürlüğü görevinden alınarak Kanalizasyon Daire Başkanlığı emrine mühendis olarak atanmasına ilişkin 20.5.2003 güniü, 5482 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davada, Mahkemece verilen yürütmenin durdurulması kararı üzerine 12.11.2003 tarihinde görevine iade edildiği, daha sonra hakkında kurulan 24.12.2003 tarihli geçici görevlendirme işlemine karşı dava açılmadığı anlaşılmış olup anılan işlem sonrasında kurulan geçici görevlendirme süresinin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin işlemde yargı kararını etkisiz kılma amacının taşındığından söz etmek mümkün değildir.

Bu nedenle, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararının, işlemin yargı kararını etkisiz bırakma amacıyla kurulduğu gerekçesine ilişkin kısmında hukuki isabet bulunmamakta ise de, idarece işleme dayanak olarak gösterilen disiplin suçu İle ilgili hususun geçici görevlendirmenin amacıyla bağdaşmadığı, bu hususun atama işlemine dayanak olabileceği gerekçesi yerindedir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 12.10.2004 günlü, E:2004/1393, K:2004/1608 sayılı kararının iptal hükmüne ilişkin gerekçenin yukarıda yazılı kısmı kabul edilerek onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 15.1.2008 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Temyize konu karar hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, anılan kararın aynen onanması gerektiği düşüncesiyle Daire kararına katılmıyoruz.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.