logo yeni

EKSİK İNCELEMEYE DAYALI SORUŞTURMA RAPORUNA İSTİNADEN İŞLEM YAPILMASI

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

Özeti : 2547 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi uyarınca usulüne uygun bir soruşturmanın nasıl yapılması ve kurul kararı alınması gerektiği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y Birinci Daire

Esas No :2013/1830 Karar No : 2013/1821

KARAR

Şüpheliler :

1-….-. Üniversitesi Rektörü

2-….-Aynı Yerde Genel Sekreter

3-….-Aynı Yerde İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

4-….-Aynı Yerde Personel Daire Başkan V.

5-….-Aynı Yerde Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı

6-….-Aynı Yerde Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkanı

Suçları :

1-... Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak görev yapan ve Üniversitedeki görev süresi iki defa uzatılan .'in görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulmasına dair Kastamonu İdare Mahkemesinin 12.09.2008 tarih ve E:2008/400 sayılı kararının 12 gün geç uygulanmasına neden olmak

2-...'in görev süresinin uzatılmadığı dönemde kendisini ve kızını kurumun sağlık güvencesinden yararlandırmamak

3-Kastamonu Valiliğince başlatılan Kastamonu Spor Kulübüne yardım kampanyası çerçevesinde Üniversite öğretim elemanlarının maaşlarından 15.12.2007 tarihinde onar lira spor kulübüne yardım kesintisi yapılması talimatını vermek

4-Kastamonu Spor Kulübüne yardım için maaşlarından on lira kesinti yapılmasını istemeyen ve bu hususta dilekçe veren iki öğretim elemanına ikinci öğretimden ders görevi verdirtmeyerek anılan öğretim elemanlarının mağduriyetlerine neden olmak

Suç Tarihi : 2007-2008 Yılları

İncelenen Karar : Üniversite yetkililerine herhangi bir suç yüklenemeyeceğine, .'ın lüzum-u muhakemesine, diğerleri hakkında herhangi ceza uygulamasına yer olmadığına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 31.05.2013 tarih ve 2013/20 sayılı kararı

Karara İtiraz Eden : Hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen … vekili Av. .

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.12.2013 tarih ve 12101 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Sebahattin Ünal'ın açıklamaları dinlenildikten sonra 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesinin ceza soruşturması usulü başlıklı (c) fıkrasının 1'inci bendinde, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu Kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında uygulanacak ceza soruşturması usulünün düzenlendiği, Yükseköğretim Kurulu Başkanı için, kendisinin katılmadığı, Milli Eğitim Bakanının başkanlığındaki bir toplantıda, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek en az üç kişilik bir kurulca, diğerleri için, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri uygun sayıda soruşturmacı tarafından ilk soruşturmanın yapılacağı, aynı fıkranın 2'nci bendinde, Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Danıştay'ın Birinci Dairesinin, üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluş genel sekreterleri hakkında, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik kurulun, üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri hakkında, rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurulun, öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurulun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili il idare kurulunun son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar vereceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Yasa hükümleri gereğince, Yükseköğretim Kurulu Başkanı hariç yükseköğretimde çalışan personelin görevi sırasında veya görevinden doğan bir suç işlediğinin öğrenilmesi üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendireceği uygun sayıda soruşturmacı tarafından ceza soruşturması yapılmak üzere soruşturma emri verilerek başlatacakları soruşturmada, soruşturmacının öncelikle suç konusu eylemleri belirlemesi, bu bağlamda şikayetçinin ifadesine başvurması, şüphelilerin yazılı olarak savunmalarını alması, suç konusu eylemlerde tanıklığı bulunan kişilerin tanık olarak ifadelerine başvurması, şikayet dilekçesinden başlayarak yapılan soruşturmada elde edilen tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonrasında hazırlayacağı fezleke ile gerekçesini belirtmek suretiyle ulaştığı kanaate göre suçlarla illiyet bağı tespit edilemeyen şüpheliler hakkında karar verilmesine yer olmadığına, suçlarla illiyet bağı olmakla birlikte sonradan illiyet bağı kesilen şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, bunların dışında suç işledikleri şüphesi bulunanlar hakkında lüzum-u muhakemelerine, suç işledikleri şüphesi olmayanlar hakkında ise men-i muhakemelerine karar verilmesi gerektiği şeklinde öneri getirmesi, tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyasını fezleke ile birlikte soruşturma emri veren makama teslim etmesi, 2547 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi gereğince oluşturulacak Yetkili Kurulun da, iddia konusu suçların şüphelilerle illiyet bağını irdelemek suretiyle şüpheliler hakkında yukarıda belirtilen türlerde karar vermesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, 21.05.2012 tarihli fezlekede, isnat edilen suçlarla şüpheliler arasında illiyet bağı kurulmadan, "inceleme sırasında yapılan işlemlerde adı ve imzası bulunan üniversite çalışanları soruşturma kapsamına dahil edilmiş ise de, olayların gelişimi ve dosyanın incelenmesi neticesinde; iddiaya konu eylem ve işlemlerin tek sorumlusunun eski rektör olduğu, diğer yöneticilerin olaylara bir müdahalesinin olmadığı, buna göre ..., ..., ..., ... ve ... hakkında herhangi ceza uygulamasına yer olmadığı kararı verilmesinin teklif edildiği, bu teklife göre Yetkili Kurul tarafından adı geçenler hakkında " herhangi ceza uygulamasına yer olmadığına" karar verildiği, şikayetçinin ve kızının tedavi yardımından yararlandırılmaması iddiası ile ilgili olarak soruşturmacı tarafından "üniversite yetkililerine herhangi bir suç yüklenemeyeceğinin belirtildiği, Yetkili Kurul tarafından da şüphelilerin bu suçla illiyet bağı kurulmadan teklif şeklinde "üniversite yetkililerine herhangi bir suç yüklenemeyeceği" sonucuna ulaşıldığı, ancak şüpheliler hakkında men-i muhakeme veya başka bir karar verilmediği, öğretim elemanlarına ders görevi verilmemesi iddiası ile ilgili olarak da ders görevi dağıtımında görevli ve yetkili olanlar tespit edilmeden Rektör hakkında lüzum-u muhakeme kararı verildiği anlaşılmıştır.

Danışma ve İdari Uyuşmazlıklar ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmalarına İlişkin Açıklanan nedenlerle itirazın kabulüyle eksik incelemeye dayalı olarak düzenlenen soruşturma raporu esas alınarak verilen Üniversite yetkililerine herhangi bir suç yüklenemeyeceğine, ...'ın lüzum-u muhakemesine, diğerleri hakkında herhangi ceza uygulamasına yer olmadığına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 31.05.2013 tarih ve 2013/20 sayılı kararının bozulmasına, yukarıda belirtilen eksikliklerin tamamlanması ve aynı iddiaların 2007 ve 2010 yıllarında da şikayet konusu edildiği ve disiplin cezası verilmediği yönündeki ...'ın açıklamalarının da değerlendirilmesi suretiyle yeniden düzenlenecek fezleke üzerine Yetkili Kurulca yeni bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre on günlük itiraz süresini ve itiraza bakmakla görevli yeri de belirten gerekli bildirimler yapıldıktan sonra Yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri ile bildirim alındıları da eklenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edenin vekiline gönderilmesine 24.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.