logo yeni

ATAMA İŞLEMİNİ TEBELLÜĞ ETMEKTEN KAÇINMAK

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

ÖZET: Atama işlemini tebellüğ etmekten kaçınan kişinin, atama işlemine karşı dava açma süresinin, tebellüğden kaçınma tarihinden başlayacağı.

Danıştay 5. Dairesinin 03.05.1995 tarihli ve E:1992/3122, K:1995/1753 sayılı Kararı.

İsteğin Özeti: Ankara 7. İdare Mahkemesinin 30.12.1991 günlü, E:1990/996, K:1991/2518 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti:  Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi M.G.`nin Düşüncesi: Davacı, atama işlemini tebellüğ etmekten imtina ederek 9.7.1990 tarihinde öğrenmiş bulunduğuna göre yazılı bildirimle beklenen amaç gerçekleşmiş olup bu tarihi izleyen 10.7.1990 tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi geçirilerek açılan davanın süre aşımı nedeniyle incelenmesine olanak bulunmadığından işin esasına girerek işlemin iptaline karar veren idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı G.E.`nin Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Türk Milleti Adına hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: Türkiye Elektrik Kurumu Dağıtım Hat ve Şebekeleri Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığında uzman olarak görev davacı, ... Termik Santralı Grup Müdürlüğü emrine müdürlük uzmanı olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 30.12.1991 günlü, E:1990/996, K:1991/2518sayılı kararıyla; 399 sayılı KHK.`nin 9. maddesi ve davacıya ait 1989, 1990yılları hizmet sözleşmelerinin 2. ve 4. maddeleri ile sözleşmeli personelin gelişen hizmet şartlarına göre görevinin veya görev yerinin değiştirilmesi konusunda kuruma kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olarak takdir yetkisi tanındığı, dava konusu atama işleminin davacının hizmetinden daha iyi yararlanılması amacıyla yapıldığı ileri sürülmekte ise de; atama yapılan ...Tesis Müdürlüğünde tesis çalışmalarının son safhada olduğu anlaşıldığından ve işin başından beri orada bulunan elemanların nihai mutabakat işlemlerini de tamamlayabileceği tabii olduğundan, işlemin gerçek bir hizmet ihtiyacın adayalı olmadığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare; davanın süresinde açılmadığını, eleman ihtiyacı nedeniyle hizmetin devamlılığı açısından davacının atandığını öne sürmekte ve idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Dava Açma Süresi" başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasında "Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür." hükmüne yer verilmiş; bu sürelerin, idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı aynı maddenin 2. fıkrasında belirtilmiştir.

Olayda, naklen atanmasına ilişkin işlemin, T. Dağıtım Hat ve Şebekeleri Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığa bağlı İhale ve Kesin Hesap Müdürlüğünde davacıya tebliğ edilmek istendiği, ancak davacının tayin işlemini tebellüğ etmekten imtina etmesi üzerine 9.7.1990 tarihli tutanağın düzenlendiği ve bu hususun ilgili daire Başkanlığının 10.7.1990 günlü, 8422 sayılı yazısı ile Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığına bildirildiği, buna karşılık bakılan davanın davacının görevden ayrıldığı 17.7.1990 tarihi tebliğ tarihi gösterilmek suretiyle 17.9.1990 tarihinde açıldığı dosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır.

Bu durumda, davacı dava konusu atama işlemini tebellüğ etmekten imtina ederek 9.7.1990 tarihinde öğrenmiş bulunduğuna göre, yazılı bildirimle beklenen amaç gerçekleşmiş olup, davacının bu tarihi izleyen 10.7.1990 gününden itibaren 60 günlük, dava açma süresi içinde dava açması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra açtığı; davanın süreaşımı nedeniyle incelenmesine olanak bulunmadığından işin esasına girerek dava konusu işlemi iptal eden idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Ankara7. İdare Mahkemesince verilen 30.12.1991 günlü, E:1990/996, K:1991/2518 sayıl kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 3.5.1995 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.