logo yeni

DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN DAVALARIN 5. DAİREDE GÖRÜLECEĞİ

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

Özeti : Tüm kamu idarelerinde görev yapan memurlara ve diğer kamu görevlilerine uygulanacak düzenleyici işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlığın çözümü görevinin, Beşinci Daireye ait olduğu hakkında.

Danıştay Başkanlar Kurulunun 14/03/2012 tarihli ve E:2011/60, K:2012/1 sayılı Kararı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası vekili Av. … tarafından, Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığına karşı açılan davada, Danıştay İkinci ve Beşinci Daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlığına ilişkin dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü :

Başsavcı Vekili …, … Daire Başkanı …, … Daire Başkanı …, … Daire Başkanı …, Onbeşinci Daire Başkanı …, … Daire Başkanı …, … Daire Başkanı … ve … Daire Başkan Vekili …'ın, "Danıştay Genel Kurulunun 25/04/2011 tarih ve E:2011/13, K:2011/13 sayılı kararında İkinci Daire ve Beşinci Daire arasındaki işbölümünün bakanlık ve bu bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşları esas alınmak suretiyle belirlendiği, dava konusu düzenleyici işlemin idare ayırımı olmaksızın tüm memurlara uygulanacak genel bir düzenleme olduğu, işlemin uygulamasının İkinci Dairenin görevli olduğu herhangi bir Bakanlıkla sınırlandırılamayacağı gibi, Beşinci Dairenin görevli olduğu bakanlıklardan birine de münhasıran ait olmadığı, tüm kamu idarelerinde uygulanan düzenleyici işlemlere karşı dava açıldığında görevli dairenin, davacının mensup olduğu bakanlığın kıstas alınması suretiyle belirlenmesi gerektiği, bu nedenle, uyuşmazlığın çözümü görevi, Danıştay Genel Kurulunun 25/04/2011 tarih ve E:2011/13, K:2011/13 sayılı kararı uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve bu bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruşlarında görevli kamu personeline ilişkin mevzuattan (kamu konutları ve harcırah mevzuatı dahil) kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davaları ve temyiz başvurularını çözmekle görevli İkinci Daireye aittir." yolundaki ayrışık oylarına karşılık,

Dava, 04/03/2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 23/07/2010 tarih ve 27650 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 8'inci maddesiyle değişik 11'inci maddesi, 18'inci maddesiyle değişik 23'üncü maddesi ve 19'uncu maddesiyle değişik 24'üncü maddesindeki atıflar nedeniyle görevde yükselme, unvan değişikliği ve görev grupları arası geçişlerde esas alınması hüküm altına alınan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde bulunan Ek-1 Personel Değerlendirme Formunun 3'üncü sütununda yer alan "aynı yılda" ibaresinin ve 5'inci sütunun tamamının iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Genel Kurulunun 25/04/2011 tarih ve E:2011/13, K:2011/13 sayılı kararında; yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Orman, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları ile bu Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli olanlar hariç olmak üzere, Başbakanlık ve diğer bakanlıklar ile bu bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli kamu personeline ilişkin mevzuattan (kamu konutları ve harcırah mevzuatı dahil) ve kamu görevlileri mevzuatından doğan ve Danıştay İkinci, Onbirinci ve Onikinci Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden kaynaklanan davaların ve temyiz başvurularının Beşinci Dairece çözümleneceği kuralına yer verilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca kabul edildiği, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları da dahil olmak üzere tüm kamu idarelerinde görev yapan memurlara uygulandığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde, tüm kamu idarelerinde görev yapan memurlara ve diğer kamu görevlilerine uygulanacak genel düzenleyici işlemlere karşı açılan davalarda Beşinci Daire görevli olacaktır.

Bu durumda, dava konusu Genel Yönetmeliğin tüm memurlara uygulanması nedeniyle uyuşmazlıkların görümü ve çözümü görevinin, Danıştay Genel Kurulunun 25/04/2011 tarih ve E:2011/13, K:2011/13 sayılı kararı uyarınca Beşinci Daireye ait bulunduğuna, dosyanın anılan Daireye gönderilmesine 14/03/2012 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.