logo yeni

GÖREVLERİYLE İLGİLİ OLMAYAN SUÇLAR NEDENİYLE ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA CEZA SORUŞTURMASI

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

Özeti : Öğretim Üyeliği sıfatından kaynaklanmayan ve görevi dolayısıyla ya da bu görevini yaptığı sırada işlenmeyen suç nedeniyle 2547 Sayılı Kanun’un 53 üncü maddesi gereğince ceza soruşturması yapılamayacağı ve karar alınamayacağı hakkında.

Danıştay 1. Dairesinin 6.12.2011 tarihli ve E:2011/1781, K:2011/1940 sayılı Kararı.

KARAR

Şüpheliler : …

Suçları : … Üniversitesi personelinin maaş ödemeleri ile ilgili olarak İş Bankası Edirne Şubesi ile Rektörlük arasında imzalanan protokol karşılığı alınan ve Üniversite bütçesine gelir kaydedilmesi gerektiği öne sürülen 1,950,000 TL promosyon bedelini, … Üniversitesi Vakfına bağış olarak kabul etmek suretiyle 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanuna aykırı davranmak.

Suç Tarihi : 2008 Yılı

İncelenen Karar : … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 28.7.2011 tarihli men-i muhakeme kararı.

Karara İtiraz Eden : Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden

… Üniversitesi Rektörlüğünün 6.10.2011 tarih ve 648-01-687-18833 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul Danışma ve İdari Uyuşmazlıklar ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmalarına kararı ve bu karara Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Adnan Dikenli'nin açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının 15.8.2011 tarihli yazısıyla söz konusu Yetkili Kurul kararına itiraz ettiği görülmekle birlikte, 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (4) numaralı alt bendinde, ilk soruşturma sonucunda verilecek men-i muhakeme kararlarının kendiliğinden Danıştay‘ca inceleneceği hükme bağlanmış olup, bu kararlara ilgililerin itiraz edebileceğine ilişkin Kanunda herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c) fıkrasında, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında bu Kanunda belirtilen hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Şüphelilere isnat edilen suç, Üniversite bütçesine gelir kaydedilmesi gereken promosyon bedelinin, … Üniversitesi Vakfına bağış olarak kabul edilmesine ilişkin olduğu, söz konusu suçun, şüphelilerin öğretim üyeliği sıfatlarından kaynaklanmadığı ve görevleri dolayısıyla ya da bu görevlerini yaptıkları sırada işlenmediği, … Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği sıfatıyla ilgili bulunduğu, bu nedenle şüphelilere isnat edilen suç hakkında 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi kapsamında ceza soruşturması yapılamayacağı ve men-i muhakemeleri veya lüzum-u muhakemeleri yolunda bir karar alınamayacağı anlaşıldığından, şüphelilerin men-i muhakemelerine ilişkin … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 28.7.2011 tarihli kararının bozulmasına, şüpheliler hakkında genel hükümlere göre gereği yapılmak üzere dosyanın karar ekli olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin … Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine 6.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.