logo yeni

TEDVİREN GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ELEMANINA YAPILACAK ÖDEMELER

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

Danıştay 8. Dairesi Başkanlığının 18.11.1999 tarih ve E:1997/59, K:1999/6401 sayılı Kararı.

İHTİYAÇ NEDENİYLE İDARİ GÖREVLERE TEDVİREN ATANAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ, FİİLEN YÜRÜTTÜKLERİ BU GÖREVLERİ DOLAYISIYLA ASALETEN ATANANLARA YAPILAN ÖDEMELERDEN YARARLANDIRILMALARI GEREKTİĞİ HK.<

Davacı : ...

Davalılar : 1-Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü

2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Vekili : Av. ...

Davanın Özeti : Dava, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini tedviren yürüten davacının, bu idari görevinden dolayı alması gereken ek ders ücreti ile idari görev ödeneğinin ödenmemesine ilişkin 9.6.1993 gün ve ... sayılı Kafkas Ünivresitesi Rektörlüğü işlemi ile bu işlemin dayanağı 24.5.1993 gün ve 8645 sayılı Yükseköğretim Kurulu kararının; anılan görevi yasal olarak ve fiilen yürüttüğü, ek ders ücreti ve idari görev ödeneğinin buna uygun olarak ödenmemesinin hukuka aykırı olduğu öne sürülerek iptali istemiyle açılmıştır.

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Savunmasının Özeti : Ek ders ücreti ve idari görev ödeneği gibi konularda Maliye Bakanlığının yetkili olduğu, kendilerinin sadece anılan bakanlığın olumsuz görüşlerini üniversitelere ilettikleri öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi Adnan Dikenli'nin Düşüncesi : Enstitü müdür yardımcılığı görevini fiilen yürüten davacının bu görevine uygun olarak ek ders ücreti ve idari görev ödeneği alması gerektiğinden davanın kabulü gerekeceği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Sevim Göle'nin Düşüncesi Kafkas Üniversitesine bağlı veteriner fakültesinde doçent kadrosunda olup 16.3.1993 gününden itibaren müdür yardımcılığı görevini "tedviren" yürüten davacı, ek ders ücreti ve makam tazminatı alamıyacağına ilişkin 9.6.1993 günlü rektörlük işlemi ile, dayanağını oluşturan 24.5.1993 gün ve 8645 sayılı Y.Ö.K. kararı ve 4.5.1993 günlü yükseköğretim yürütme kurulu kararının iptali ile yoksun kaldığı haklarının ödenmesini istemektedir.

2914 sayılı Yasanın 13.maddesinde, yüksekokul ve konservatuvar müdür yardımcılarına almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 10 u kadar idari görev ödeneği verileceği belirtilmiştir. Ek ders ücretleri ise, aynı yasanın çeşitli K.H.K.lerle değişik 11.maddesinde düzenlenmiştir.

2547 sayılı Yasanın 20.maddesinde ise, yüksekokul müdür yardımcılarının, okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından atanacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, özellikle yeni kurulan üniversitelerde, aynı okul veya fakülte bünyesinde idarecilik görevi yapacak öğretim elemanı bulunamadığından, zorunlu olarak başka kurumlardaki kişilerce bu görevlerin tedviren yürütüldüğü, bu kişilere yapılacak ödemelerde tereddüde düşüldüğünden, konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile çeşitli yazışmalar yapıldığı, "tedvir dolayısıyla ödeme yapılamıyacağı" biçiminde yanıtlar alındığından, dava konusu işlemlerin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda da anlatıldığı gibi, davacı, aynı okulda öğretim elemanı olmadığı için zorunlu olarak idari göreve getirilmiştir. 2547 sayılı Yasaya göre asaleten atanamadığı için yine zorunlu olarak işi "tedviren" yürütmektedir.

Görevin yürütülmesinde yetkilive sorumlu olduğundan, ve görevi fiilen yürüttüğü konusunda uyuşmazlık olmadığından, kendisine asaleten atanmış kişilere yapılan ödemelerin yapılması gerekir. Aksine bir uygulama, eşitlik ve adalet ilkelerine ve yasanın amacına tamamen aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile dava konusu işlemlerin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesine karar verilmesi gerekir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi olan davacının, tedviren yürüttüğü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevi nedeniyle ek ders ücretinden yararlanamayacağı ve makam tazminatı alamayacağına ilişkin Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün 9.6.1993 gün ve ... sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan Yükseköğretim Kurulunun 24.5.1993 gün ve ... sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 19. maddesinde, enstitü müdür yardımcılarının enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından atanacağı, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 13. maddesinde de, enstitü, yüksekokul ve konservatuvar müdür yardımcılarına almakta oldukları aylık tutarın % 10 unun idari görev ödeneği olarak ayrıca ödeneceği kurala bağlanmıştır.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulunun 7.5.1990 tarihli toplantısında kabul edilen " Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar " hakkında kararda da, maaş karşılığı haftalık normal ders yükünün öğretim üyeleri için 10 saat olduğu, enstitü müdür yardımcılarının da haftalık ders yükünün yukarıda belirtilen sürenin yarısı kadar olduğu kuralı getirilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde idarecilik görevi yapacak yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmadığından, aynı Üniversitenin Veteriner Fakültesi ... Anabilim Dalı Başkanı olan davacının 1.4.1993 tarihinde bu enstitüye müdür yardımcısı olarak tedviren atandığı, ancak davacı ve aynı durumda olan müdür yardımcılarına yapılacak aylık ödemelerde, bu kişilerin, asaleten atananlara ödenen idari görev ödeneği ve ek ders ücretlerinden yararlanıp yararlanamayacakları konusunda tereddüte düşüldüğünden Maliye Bakanlığından görüş sorulduğu, anılan bakanlığın "tedvir dolasıyla ödeme yapılamayacağı" şeklindeki görüşü üzerine dava konusu işlemlerin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, atandığı enstitüde öğretim elemanı olmadığı için davacı zorunlu olarak bu idari görevle görevlendirildiğine ve ilgili yasal düzenlemelerle tedviren görevlendirme adı altında bir görevlendirme şekli kabul edilmediğine göre bu görevlendirmenin vekalet olarak kabulü gerekir.

Bu durumda, davacının görevin yürütülmesinde yetkili ve sorumlu olduğu, görevi fiilen yürüttüğü konusunda da taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmadığından, davacının asaleten atananlara yapılan ödemelerden yararlandırılması gerekir. Aksine bir uygulama eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine aykırı düşer.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemlerin iptaline, 400.000.-lira yargılama giderinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine 18.11.1999 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.