logo yeni

NÖBET ÜCRETİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YARGI KARARININ EKSİK UYGULANMASI

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

Danıştay 11. Dairesi Başkanlığının 23.11.2011 tarihli ve E:2009/3461, K:2011/6271 sayılı Kararı.

Özeti : Davacı tarafından idareye yapılan başvurunun, yargı kararının eksik uygulandığından bahisle yapılan bir başvuru niteliğinde bulunmadığı, öte yandan söz konusu başvurunun, 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında yapılmış bir başvuru olarak kabulü halinde ise anılan talep hakkında dava açma süresinin geçirildiği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sağlık Bakanlığı Diğer Davalı : Ankara Valiliği

Karşı Taraf (Davacı) : …

İstemin Özeti : Ankara 5 . İdare Mahkemesince verilen 5.11.2008 gün ve E:2007/1563, K:2008/2098 sayılı kararının; davalı Sağlık Bakanlığı tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Sibel Kaya Saçmalı Düşüncesi : Davacı tarafından, idareye yapılan 30.10.2006 tarihli başvurunun ve anılan başvurunun reddine ilişkin işleme karşı açılan davada İdare Mahkemesince verilen kararın, aylık 80 saate kadar tutulan nöbetler nedeniyle verilmeyen ek ödeme tutarına ilişkin olması nedeniyle, davacının yargı kararının eksik uygulandığından bahisle, raporlu olduğu süreler için de ek ödeme ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleme karşı açılan davada, İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptaline ve tazminat isteminin kabulüne dair verilen kararda hukuka uyarlık görülmediğinden, kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Mehmet Ali Gümüş Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Dava, Ulus Devlet Hastanesinde görev yapan davacı tarafından, SSK Ek Ödeme Yönergesi uyarıca 15.9.2003-19.2.2005 tarihleri arasında aylık 80 saate kadar tutulan nöbetler nedeniyle ek ödeme verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işleme karşı açtığı davada verilen yargı kararının eksik uygulandığından bahisle, anılan dönemde raporlu olduğu süreler içinde ek ödeme verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile hesaplanacak tutarın yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

 İdare Mahkemesince, idarelerin mahkeme kararları gereğini derhal yerine getirecekleri, karara yorum katarak yeni bir durum oluşturamayacakları, olayda, davacı tarafından idareye yapılan ilk başvuruda, SSK Ek Ödeme Yönergesi'nin 5. maddesinin 6. bendi ile 11. bendi uyarınca ek ödeme yapılmasının talep edildiğine, bu talebin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açıldığına ve Mahkemece istemin reddine ilişkin 14.11.2006 tarih ve 7006 sayılı işlemin iptali ile ödenmeyen ek ödemelerin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildiğine göre, bu karar gereği belirtilen maddenin anılan bentleri uyarınca ödenmesi gereken tüm ödemelerin davacıya verilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, eksik ödenen tutarın davacının idareye ikinci kez başvurduğu tarihten itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

Davalı Sağlık Bakanlığı tarafından, İdare Mahkemesi kararının, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Dosyanın incelenmesinden, 5283 sayılı Kanun'la Sağlık Bakanlığı'na devredilmeden önce Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı hastanede görev yapan davacının, Sosyal Sigortalar Kurumu Ek Ödeme Yönergesinin, 5. maddesinin 6. bendinin 1.paragrafında yer alan "mazeret, hastalık izinleri ve sağlık kurulu raporu ile verilen istirahatlerde ek ödeme verilmez" ibaresi ile 6. bendinin 2. ve 4. paragraflarının, 5. maddenin 1. bendinde geçen "... aylık 80 saatin üzerinde..." ile "80 saate kadar tutulan nöbetler için ek ödeme yapılmaz" ibarelerinin ve 5. maddenin 13. bendinde yer alan "(1 aylık dönem boyunca)" ibaresinin Danıştayca iptal edildiğinden bahisle, iptal kararı uyarınca, aylık 80 saate kadar tuttuğu nöbetler nedeniyle 15.9.2003-19.2.2005 tarihleri arasında verilmeyen ek ödeme tutarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle 30.10.2006 tarihinde idareye başvurduğu, bu başvurunun reddine ilişkin işleme karşı açtığı davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 31.5.2007 tarih ve E:2006/167, K:2007/440 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline, 15.9.2003-19.2.2005 tarihleri arasında davacının aylık 80 saate kadar tuttuğu nöbetlere ilişkin ek ödemenin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildiği, anılan kararın Danıştay Onbirinci Dairesinin 21.4.2008 tarih ve E:2007/14670, K: 2008/4234 sayılı kararı ile onandığı, davacının idareye; İdare Mahkemesi kararının eksik uygulanarak kendisine sadece 80 saate kadar tuttuğu nöbetler nedeniyle ek ödeme yapıldığı, karar gereği "raporlu olduğu" günler için de ek ödeme ödenmesi gerektiğinden bahisle yaptığı 24.10.2007 tarihli ikinci başvurusunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, davacı tarafından idareye yapılan ilk başvurunun ve İdare Mahkemesince verilen kararın 80 saate kadar tutulan nöbetler nedeniyle alamadığı ek ödeme tutarına ilişkin olması, kararda davacının raporlu olduğu sürelere ilişkin verilmiş bir hükmün de bulunmaması nedeniyle, yargı kararının eksik uygulandığından söz etmek mümkün değildir.

Öte yandan, davacının 24.10.2007 tarihli ikinci başvurusunun, 15.9.2003-19.2.2005 tarihleri arasında "raporlu olduğu süreler "için ödenmeyen ek ödemenin verilmesi istemiyle yapılan yeni bir başvuru olarak kabul edilmesi halinde ise; Davacının ilk başvurusu, aylık 80 saate kadar tutulan nöbetler için ek ödeme verilmemesine ilişkin işlemlerin dayanağı olan Ek Ödeme Yönergesi'nin 5. maddesinin 11. bendinde yer alan "aylık 80 saatin üzerinde" ile "80 saate kadar tutulan nöbetler için ek ödeme yapılmaz." ibarelerinin iptali istemiyle Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından açılan dava sonucunda verilen iptal kararının kendi hukuki durumunu da etkilemesi nedeniyle yapılmış bir başvuru olup, bu başvuru 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında yapılan bir başvuru niteliğinde ise de, Danıştay Onbirinci Dairesinin Ek Ödeme Yönergesi hükümlerinin iptaline ilişkin kararından yararlanmak üzere daha önce aylık 80 saate kadar tutulan nöbetler nedeniyle ödenmeyen ilave ek ödeme tutarının verilmesi istemiyle başvuruda bulunan davacının, aynı başvuruda raporlu olduğu süreler içinde ek ödeme isteminde bulunması gerekirken, daha sonra anılan iptal kararına dayanarak bu kez dava konusu istemle 24.10.2007 tarihinde yaptığı ikinci başvurusunun geçirilmiş olan dava açma süresini canlandırması mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idare temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Mahkemeye gönderilmesine, 23.11.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.