logo yeni

İPTAL DAVASINDAN SONRA TAZMİNAT DAVASI AÇILMASINDA SÜRE

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 17.10.2011 tarihli veE:2009/297, K:2011/4916 sayılı Kararı.

Özeti : Davacının 2577 sayılı Yasa’nın 12. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, iptal davasında verilen karara karşı başvurulan kanun yolu sonucunda verilecek kararın tebliği sonrasında dahi tam yargı davası açabilme hakkı bulunduğundan, davada süre aşımı bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): …

Karşı Taraf : İçişleri Bakanlığı

İsteğin Özeti : Isparta İdare Mahkemesince verilen 27.10.2008 günlü, E:2008/966, K:2005/1005 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Özlem Ulaş Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Nazmiye Kılıç Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü: Burdur Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yapmakta iken açığa alınan, sonrasında Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8/16 ncı maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verilen davacı tarafından, Isparta İdare Mahkemesince verilen 31.12.2007 günlü E:2007/1315, K:2007/1731 sayılı iptal kararının ardından açıkta kaldığı süre boyunca maaşından kesilen üçte birlik kısmın meslekten ihracının istenilmesi nedeniyle emekliye erken ayrıldığından bahisle yoksun kaldığı 18 aylık maaş tutarının, 60,90 TL. yargılama giderinin, sağlık raporu için hastaneye yatırdığı 96TL.nin ve bu raporun alınması için hastanede geçirilen üç günün an yevmiye tutarının ve yol ücretinin karşılığı hesaplanacak maddi zararının ve 18.000 TL. manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava açılmıştır.

Isparta İdare Mahkemesince verilen 27.10.2008 günlü, E:2008/966, K:2008/1005 sayılı kararla; davacı hakkında tesis edilmiş olan meslekten çıkarma cezasının Mahkemelerince verilen 31.12.2007 günlü ve E:2007/1315, K:2007/1731 sayılı kararla iptal edildiği ve bu kararın davacıya 17.3.2008 tarihinde tebliği üzerine 2.6.2008 tarihinde açılan davada, tebliğden itibaren 60 günden sonra açılmış olması nedeniyle süre aşımı bulunduğu , diğer yandan Mahkemelerince verilen iptal kararına karşı kanun yoluna başvurulduğundan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun dava açma hususunda seçimlik hak sunan 12. maddesi uyarınca, kanun yolu başvurusu sonucu verilecek kararın tebliği üzerine 60 gün içinde yeniden dava açma hakkı olduğunun muhakkak olduğu gerekçesiyle 2577 sayılı Yasanın 15/1-b maddesi uyarınca süre aşımı nedeniyle dava reddedilmiştir.

Davacı, iptal kararının 17.3.2008 tarihinde tebliğ edilmediğini, zararının karşılanması amacıyla 29.4.2008 tarihinde idareye başvurmuş olduğunu, iptal kararının idarece temyiz edilmediğini, kararı hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek idare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 12. maddesinde "ilgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştay'a ve İdare ve Vergi Mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 11. madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır." hükmü yer almıştır.

Dava dosyasının ve Dairemizce verilmiş olan 24.11.2010 günlü ve E:2008/7252, K:2010/5745 sayılı karar ile yine Dairemizin E:2011/2697 sayılı dosyasında mevcut belgelerin incelenmesinden; davacı hakkında tesis edilen meslekten çıkarma cezasının Isparta İdare Mahkemesince verilen 31.12.2007 günlü, E:2007/1315, K:2007/1731 sayılı kararla iptal edildiği, iptal kararının 17.3.2008 tarihinde davacının birlikte ikamet ettiği oğlu imzasına tebliğ edildiği, davalı idarece karara karşı temyiz yoluna başvurulduğu, Isparta İdare Mahkemesinin 14.7.2008 günlü, E:2007/1315, K:2007/1731 Temyiz No:2008/140 sayılı kararıyla temyiz isteminde bulunmamış sayılmasına karar verildiği, bu kararın temyiz edilmesi üzerine Dairemizce verilen 24.11.2010 günlü ve E:2008/7252, K:2010/5745 sayılı kararla; davalı idarenin temyiz istemi kabul edilerek kararın bozulduğu ve sonuç olarak iptal kararına karşı kanun yoluna başvurulmuş olduğu anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesince olayda iptal davası üzerine açılan tam yargı davasının mevcut olduğu ve kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde ve en son 16.5.2008 tarihinde dava açılması gereğinden bahisle davada süre aşımı bulunduğu gerekçesiyle süre aşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiş ise de yukarıda anılan 2577 sayılı Yasanın 12. inci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca davacının iptal davasında verilen karara karşı başvurulan kanun yolu sonucunda verilecek kararın tebliği sonrasında dahi tam yargı davası açabilme hakkı bulunduğu açık olduğundan davada süre aşımı bulunmayıp işin esasının incelenmesi gerekirken İdare Mahkemesince davada süre aşımı bulunduğu yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacı temyiz isteminin kabulüyle Isparta İdare Mahkemesince verilen 27.10.2008 günlü, E:2008/966, K:2008/1005 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 17.10.2011 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

 İdare Mahkemesince verilen kararda hukuka aykırılık bulunmadığından temyiz isteminin reddiyle kararın onanması gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum. 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.