logo yeni

KONUSUZ KALAN DAVADA MAHKEME MASRAFLARI VE VEKALET ÜCRETİ

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 5.12.2011 tarihli ve E:2010/2334, K:2011/7572 sayılı Kararı.

Özeti : Aleyhine hüküm kurulmayan idare yönünden, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 326. maddesi uyarınca vekalet ücretine hükmedilemeyeceği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Vekili : Av. … Diğer Davalı : Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Vekili : Av. …

Karşı Taraf : … Adına Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce Danıştay Beşinci Dairesi'nin 23.3.2009 günlü, E: 2008/3315, 2009/1555 sayılı usule ilişkin bozma kararına uyularak verilen 30.9.2009 günlü, E:2009/1304, K:2009/1207 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Sündüs Kurtoğlu Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : İsa Yeğenoğlu Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 TÜRK MİLLETİ ADINA

 Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: Dava; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde memur olarak görev yapmakta iken Ortadoğu Teknik Üniversitesine naklen ataması yapılan davacının, söz konusu atama nedeniyle tarafına yolluk ödenmesi istemiyle 28.2.2007 tarihinde Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne yaptığı başvuruların reddine ilişkin 13.3.2007 günlü, 1787 sayılı Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü işlemi ile, başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü işleminin iptali ile hak ettiği yolluk tutarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

 Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 30.9.2009 günlü, E:2009/1304, K:2009/1207 sayılı kararıyla; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün savunma dilekçesi içeriğinden, uyuşmazlığa konu yolluğun 6.7.2007 tarihinde davacıya ödendiği anlaşıldığından, konusu kalmayan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, davalı idareler aleyhine vekalet ücretine hükmedilmiştir.

Davalı idarelerden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, davacının harcırahının Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ödendiğini ve davanın konusuz kaldığını, bu durumda harcırah ödeme yükümlüsü olmayan ve işlemde herhangi bir kusuru bulunmayan kurumları aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedirler.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "Yargılama Giderlerinden Sorumluluk" başlıklı 326. maddesinde, Kanunda yazılı haller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verileceği, davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkemenin, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştırılacağı, aleyhine hüküm verilenler birden fazla ise mahkemenin yargılama giderlerini, bunlar arasında paylaştırabileceği gibi, müteselsilen sorumlu tutulmalarına da karar verebileceği hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde görev yapmakta olan davacının, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne atanmasına yönelik işlemden doğan yolluğun ödenmesi istemiyle her iki üniversiteye başvurduğu, anılan başvurunun Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nce reddedildiği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nce ise bu başvuruya herhangi bir cevap verilmediği, söz konusu yolluğun Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından 6.7.2007 tarihinde kendiliğinden ödendiğinin anlaşılması üzerine, İdare Mahkemesi'nce konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği, davalı idareler aleyhine avukatlık ücretine hükmedildiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu yolluk tutarının Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nce ödenmiş olması sebebiyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiş olması karşısında, aleyhine hüküm kurulmayan Çanakkale Üniversitesi Rektörlüğü yönünden 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yukarıda değinilen 326. maddesi uyarınca vekalet ücretine hükmedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı Çanakkale Üniversitesi Rektörlüğü'nün temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 30.9.2009 günlü, E:2009/1304, K:2009/1207 sayılı kararın vekalet ücretine ilişkin kısmının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 15.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.