logo yeni

KURUM İÇİNDEKİ İŞ VE İŞLEMLERDEN ÖNCELİKLE O GÖREVDE BULUNANLARIN SORUMLU OLDUĞU

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

Danıştay 1. Dairesi Başkanlığının 10.10.2008 tarihli ve E:2008/1069, K:2008/954 sayılı Kararı. 

Özeti : Kurum içindeki bütün iş ve işlemlerin, mevzuata ve usulüne uygun olarak yürütülmesinden, öncelikle bu görevlerde bulunanların sorumlu oldukları hakkında. 

KARAR

            Hakkında Soruşturma İzni İstenenler :

            1- ...- Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili

            2- ...-                "           "           "           "               Yardımcısı

            3- ...-                "           "           "       Hava Ulaşım Dairesi Başkanı

            4- ...-                "           "           "                "               "       Müdürü

            5- ...-    "           "           "                "               "       Memuru

            İtiraz Edilen Karar         : Hakkında soruşturma izni istenenlerin tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Ulaştırma Bakanının 7.8.2008 günlü, 433 sayılı kararı

            Karara İtiraz Edenler     : Şikayetçiler ... ve ... Vekili Av. ...

            Soruşturulacak Eylem   : Adana'dan Irak'a Türk işçisi taşıyan ve 9.1.2007 tarihinde Irak'ta düşen Moldova tescilli uçağın mali mesuliyet sigortası bulunmadığı halde, Türk havaalanını kullanmasına, iniş ve kalkışına izin vermek suretiyle görevi kötüye kullanmak

            Eylem Tarihi      : 2007 Yılı

            Ulaştırma Bakanlığının 5.9.2008 günlü, 518  sayılı yazısı ile gönderilen dosya, Ulaştırma Bakanının 7.8.2008  günlü, 433 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz,  Tetkik Hakimi Tanju Kızılkuş'un açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

            Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

            Dosyanın incelenmesinden, şikayetçiler vekili tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen 13.6.2007 günlü dilekçede, murisleri ...'in Irak'ta faaliyet gösteren bir inşaat firmasında işçi olarak çalıştığı ve Adana'dan Irak'a uçmakta olan Moldova tescilli uçağın 9.1.2007 tarihinde düşmesi üzerine vefat ettiği, ancak uçağın mali mesuliyet sigortasının olmadığı halde Türk hava sahasını kullanmasına izin verilerek düşen uçak nedeniyle adı geçenin ölümüne neden olunduğu belirtilerek sorumluluğu bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine sadece Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili hakkında yapılan ön inceleme sonucunda Ulaştırma Bakanının 16.11.2007 günlü, 06/664 sayılı kararıyla adı geçen için soruşturma izni verilmemesi üzerine bu karara itiraz edildiği, Dairemizin 11.1.2008 günlü ve E: 2007/1420, K: 2008/55 sayılı kararıyla isnat edilen eylemle uygun illiyet bağı bulunanların tam ve doğru olarak ismen ve görev yerleri itibariyle tespit edilmediği, ön incelemede, Firmanın uçuş izni için sunduğu belgeler arasında 150.000.000 teminatlı bir sigorta poliçesinin bulunduğunun belirtilmesine karşın poliçenin okunaklı olmaması nedeniyle ne kadar bir bedele ilişkin olduğu ve mahiyetinin saptanmasının olanaksız olduğundan, poliçenin tüm unsurlarıyla okunabilen bir örneğinin temin edilmeden ciddi anlamda incelenmediği gerekçesiyle belirtilen eksikliklerin giderildiği yeni bir ön inceleme raporu düzenlenerek  yetkili merci tarafından yeniden bir karar verilmek üzere sözü edilen kararın kaldırıldığı, bu kararımızdan sonra yapılan ön incelemede, Sivil Havacılık Genel Müdür Vekilinin yanısıra yukarıda adı geçen ilgililerin de ön inceleme kapsamına dahil edildiği ve sözü edilen poliçenin onaylı bir örneğinin Moldova yetkili makamlarından istenildiği, başlangıçta uçuş izni verilmesi sırasında 2.6.2004/2006 seri numaralı ilk sigorta poliçesinin 150.000.000 USD  teminatlı olmasına rağmen, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce Moldova Sivil Havacılık Otoritesinden temin edilen aynı uçağa ait ve aynı seri numaralı sigorta poliçesindeki teminat tutarının ise 1.000.000 USD olduğu, ayrıca her iki sigorta poliçesi üzerinde karşılaştırmalı olarak yapılan incelemede, Moldova Sivil Havacılık Otoritesinden sonradan temin edilen sigorta poliçesinde sigortanın geçerli olduğu coğrafi bölgelere yer verilmiş iken, uçuş izni talebi esnasında tevdi edilen sigorta poliçesinde böyle bir ibareye yer verilmediği, her iki sigorta poliçesi arasında basılı  kağıt antenti başta olmak üzere yazı karekterinde açıklık-koyuluk, dolgulu-boş gibi bir takım farklılıklar bulunduğu ve poliçeler üzerindeki imza ve mühür yerlerinin birbirinden farklılık gösterdiğinin tespit edildiği, dolayısıyla uçuş izni ile ilgili işlemlerin gerçeği yansıtmayan sahte bir sigorta poliçesine istinaden verilmiş olduğunun ortaya çıktığı tespitine yer verildikten sonra, sahte poliçeye istinaden verilen uçuş izni ile ilgili işlemlerin hiçbirisinde Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili ... ve Genel Müdür Yardımcısı ...'ın imza ve paraflarının bulunmadığı gerekçesiyle adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmemesi, uçuş izninde onayı ve parafları bulunan Hava Ulaştırma Daire Başkanı ... ve aynı yerde Müdür ... ve Memur ...'nun ise poliçenin aslının  ibraz edilmemesi nedeniyle uçuş izni için verilen poliçe suretine göre işlem yaptıkları ve bu poliçenin sahte olduğunu bilecek durumda olmadıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma izni verilmemesinin önerildiği, yetkili merciin 7.8.2008 günlü, 433 sayılı kararıyla ilgililerin tümü hakkında soruşturma izni verilmediği anlaşılmıştır.

            Dosyada bulunan uçuş iznine esas sigorta poliçesinin numarasının ve belli belirsiz "150.000.000" ibaresinin dışında okunaklı hiçbir yazısının bulunmadığı, dolayısıyla mahiyeti ve diğer unsurlarıyla uçuş izninin verilmesi için yeterli bir belge olmadığı ilk bakışta anlaşılmaktadır.

            5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4 üncü maddesinde, Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri arasında sivil havacılık faaliyetlerine yönelik mevzuata aykırı eylemlerin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak olduğu, 5 inci maddesinde, Genel Müdürün, Genel Müdürlüğün faaliyetlerini ve işlemlerini denetleyeceği hükümlerine yer verilmiştir.

            Bu hükümler karşısında, uçuş izni verilmesi işlemlerinde paraflarının ve onaylarının bulunmadığı gerekçesiyle Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma izni verilmemesinin dayanağı bulunmamaktadır. Çünkü, kurum içindeki bütün iş ve işlemlerin mevzuata ve usulüne uygun olarak yürütülmesinden öncelikle bu görevlerde bulunanların sorumlu oldukları tartışmasızdır.

            Bu durumda, ilgililerce, okunması olanağı bulunmadığı halde gerçekliği teyit ettirilmeyen sahte sigorta poliçesine istinaden uçuş izni verildiği anlaşıldığından, itirazın kabulüyle yetkili merciin 7.8.2008 günlü, 433 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasına, dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Ulaştırma Bakanlığı ile itiraz edenler vekiline gönderilmesine 10.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

      

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.