logo yeni

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İLAVE KADEME İLERLEMESİ ALMASI

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

Özeti : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek Geçici 16. maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçisi olduğu dikkate alındığında 657 sayılı Yasa’nın 37. ve 64. maddelerinden yararlandırılmaları gerektiği hakkında.

Danıştay 11.Dairesinin 24.03.2015 tarihli ve E:2015/2186, K:2015/1045 sayılı Kararı.

Temyiz Eden (Davacı) : ... Adına Kültür, Sanat Ve Turizm Emekçileri Sendikası

Vekili          :             

Karşı Taraf (Davalı)          :              Kültür ve Turizm Bakanlığı

Vekili     :             

İstemin Özeti :  Antalya 2. İdare Mahkemesince verilen

04/06/2014 tarihli ve E:2013/1324; K:2014/848 sayılı kararın; davacı tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti :        Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi : Kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Dava, Antalya Devlet Senfoni Orkestrasında sözleşmeli personel olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Yasa'nın 37. ve 64. maddelerinden yararlandırılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 30/07/2013 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; 657 sayılı Kanunun 2595 sayılı Kanun’la değişik ek geçici 16. maddesi uyarınca Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar kapsamında çalışan davacının, bu hukuki statüsünden dolayı, 657 sayılı Kanun'un 1. maddesinde yer alan kural uyarınca, kendi mevzuat hükümlerine tabi olacağı açık olup, davacının ücreti de 657 sayılı Kanun kapsamı dışında kadro ve derecesine bağlı olmaksızın, söz konusu esaslarda yer alan hükümler uyarınca belirlendiği gibi, davacı hakkında sicil raporu da düzenlenmediği, bu haliyle davalı idarece tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, Mahkeme kararının, hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 37'nci maddesinde; "Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev Unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir." hükmü ile 64'üncü maddesine "Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü getirilmişken, anılan kanun maddelerinde 13.02.2011 günlü, 6111 sayılı kanunla getirilen değişikliklerle; 37'nci maddede yer alan "son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların" ibaresi "son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların" olarak değiştirilmiş, 64'üncü maddesi yeniden düzenlenmiş ve bu maddede "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü getirilmiştir.

6111 sayılı kanunla 657 sayılı Kanun’a eklenen "Geçiş hükümleri" başlıklı geçici 36'ncı maddesi ile "A) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tutulmakta olan sicil dosyaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olumsuz sicil almış olan memurların itirazları ve bu itirazların sonuçlandırılması hakkında, 657 sayılı Kanun’un bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen veya yürürlükten kaldırılan sicile ilişkin hükümleri uygulanır.

B)Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan 37’nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37’nci maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37’nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki; a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl, b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl, c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl, d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl, e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır.

C)Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64’üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64’üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki; a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl, b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl, c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl, d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl, e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır.

D)657 sayılı Kanun’un bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen hükümleri gereğince, ilgililere geriye dönük olarak herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak sağlanamaz ve hiçbir şekilde ödeme yapılmaz." hükmü getirilmiştir.

657 sayılı Kanun’un Ek Geçici 16. maddesinin 1. fıkrasında ise, Teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, bu Kanun’un Ek Geçici 12, 13 ve 14'üncü maddeleri kapsamına dahil personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile Devlet sanatçıları söz konusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabileceği, 4. fıkrasında ise, bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanların, kesenekleri kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumlarınca karşılanmak üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirileceği, Sanatçı, sanatkar, sanatçı Öğretmenler ile Devlet sanatçılarının emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek gösterge cetvelinde kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendisler için öngörülen ek göstergeler esas alınacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, 08.02.1991 günlü, 118 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 7. maddesinde de, “Her ne şekilde olursa olsun sözleşmeli statüde istihdam edilen personelden TC. Emekli Sandığı ile iştirakçiliği devam eden personel yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde emekli keseneğine esas aylıkları bakımından anılan kanunun 37. ve 64. madde hükümlerinden yararlandırılabileceklerdir.” şeklinde düzenleme getirilmiştir.

07.05.1987 tarih ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen 07.06.1987 tarih ve 19480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esasların 7.maddesinde de; "Personelin aylık brüt sözleşme ücretlerine esas olacak puanlar, 6. madde hükümlerine göre belirlenecek grup puanları içinde her kurumca hazırlanan başarı, disiplin, görevine ve kurumuna bağlılık, hizmet yılları, öğrenim vb. nitelikleri kapsayan değerlendirme formları dikkate alınarak kurumların yetkili kurullarınca tespit edilir ve Bakanlık ile ilgili kuruluşlara atamaya yetkili amirlerin tasvibine sunulur. Bu değerlendirme ile ilgili puanlama esasları ilgili Bakanlık ve Belediye başkanlıklarınca her yıl yeniden tespit edilir." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Antalya Devlet Senfoni Orkestrası bünyesinde sözleşmeli personel olarak görev yaptığı, emekli keseneğine esas derece ve kademesi yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 37 ve 64. maddelerinden faydalandırılması istemiyle yaptığı başvurusunun (Maliye Bakanlığı 23/01/1992 gün ve 870 sayılı konuya ilişkin görüşü doğrultusunda) sözleşmeli statüde çalışanlar için devlet memurları hakkında düzenlenen sicil raporlarının düzenlenmesinin öngörülmemiş olması nedeniyle reddedilmesi üzerine bakılmakta olan dava açılmıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, 657 sayılı Kanun’un ek geçici 16. maddesi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personelin T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olduğu, ve Sandık iştirakçiliği devam eden personelin de Devlet Memurları Kanunu’nun 37. ve 64. madde hükümlerinden yararlandırılabileceği, ayrıca bu şekilde çalışan sözleşmeli personel hakkında 07.05.1987 tarih ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurumlarınca hazırlanan başarı, disiplin, görevine ve kurumuna bağlılık, hizmet yılları, öğrenim vb. nitelikleri kapsayan değerlendirme formları (tezkiye varakaları) düzenleneceği ve bu baremlere göre not tespiti yapılacağı açıktır.

Bu durumda, Antalya Devlet Senfoni Orkestrasında sözleşmeli personel olarak görev yapan davacı hakkında sicil raporu yerine ücrete esas puanlara uyularak, başarı, disiplin, görevine ve kurumuna bağlılık, öğrenim ve hizmet yılı gibi hususları kapsayan değerlendirme formlarının düzenlendiği dikkate alındığında yapılan değerlendirme ve ücrete esas puanlamanın kademe ve derece ilerlemesi ilkeleri ışığında ilgilendirilerek, karşılığı olan kademe ve dereceye göre işlem tesisinin mümkün olduğu, bu şartlar doğrultusunda davacı talebinin irdelenerek karar verilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen davalı idare işleminde ve davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına; dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Mahkemeye gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/03/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.