logo yeni

İDARE MAHKEMESİ KARARININ İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNDA İNCELENMESİ

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 21.03.2011 tarihli ve E:2011/1224, K:2011/1447 sayılı Kararı.

Özeti : İdare mahkemelerince verilen kararların İdari Dava Daireleri Kurulunca incelenmesinin, ancak anılan kararın bozma kararına uymamak suretiyle verilen bir ısrar kararı olması halinde mümkün olduğu hakkında.

KARAR

399 sayılı KHK eki 1 sayılı cetvelde yer alan görevde iken, 4046 sayılı Yasa gereğince Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne atanan … tarafından, eski ve yeni görevleri arasındaki parasal hak farkının ödenmesi sırasında, eski görevine ait ek tazminatın yeni kurumuna atandığı tarihteki net tutarıyla, şahsa bağlı haklarının güncel tutarı toplanarak eski görevinin parasal hakları belirlendikten sonra yeni kurumundaki aylığıyla aradaki farkın ödenmesi talebiyle yaptığı 19.6.2006 tarihli başvurusunun reddine ilişkin 20.7.2006 günlü, 922 sayılı işlemin iptali ve yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne karşı açtığı davanın reddi yolunda Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce verilen 31.12.2007 günlü, E:2006/1902, K:2007/2384 sayılı kararın gerekçesinin değiştirilerek onanmasına dair Danıştay Beşinci Dairesi'nin 26.10.2010 günlü, E:2008/5857, K:2010/6334 sayılı kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 53. maddesinin 1/h bendi uyarınca bozulmasının istenilmesi üzerine dosya incelendi:

2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun "İdari ve vergi dava daireleri kurullarının görevleri" başlıklı 38. maddesinin (1) numaralı fıkrasında;

"1- İdari Dava Daireleri Kurulu ;

a) İdare mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını,

b) İdari dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları,

temyizen inceler." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan madde uyarınca, İdare Mahkemelerince verilen kararların İdari Dava Daireleri Kurulunca incelenmesi, ancak anılan kararın bozma kararına uymamak suretiyle verilen bir ısrar kararı olması halinde mümkün olup, Mahkeme kararının temyizen incelenmesi üzerine Danıştay dava dairesince verilen kararın, İdari Dava Daireleri Kurulunda temyizen incelenmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacı isteminin reddine, dosyanın Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 21.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.