logo yeni

YENİLENEN DAVA DİLEKÇESİ İLE BAŞKA BİR İŞLEMİN DAVA KONUSU EDİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

Danıştay 5.Dairesi Başkanlığının 24.9.2010 tarihli ve E: 2008/576, K: 2010/5441 sayılı Kararı.

Özeti : Davacının, davadaki ilk talebi ile bağlı kalmaksızın, yenilediği dava dilekçesinde davanın genişletilmesi sonucunu doğuracak şekilde ilk dilekçede dava konusu etmediği işlemin de iptalini isteyerek, önceki talebinden farklı istemde bulunduğu anlaşıldığından, Mahkemece, bu husus gözardı edilerek uyuşmazlığın karara bağlanmasında hukuki isabet görülmediği hakkında.

           Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Yalova Valiliği

           Karşı Taraf                   : …

           İsteğin Özeti               : Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin 19.10.2007 günlü, E:2007/866, K:2007/1594 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

           Cevabın Özeti               : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

         Danıştay Tetkik Hakimi : Serap Erkan

           Düşüncesi                   : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

           Danıştay Savcısı           : Saadet Ünal

           Düşüncesi                   : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

           Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

           Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

           Dava, Yalova Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde Etüt ve Proje Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken 5286 sayılı Yasa gereğince Yalova İl Özel İdaresi'ne devredilen davacının, Yalova İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesinde oluşturulan birim müdürlüklerinden birine atanmak istemiyle 15.1.2007 tarihinde yaptığı başvurunun zımnen reddine yönelik işlem ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü görevine …'ın vekaleten görevlendirilmesine ilişkin 24.4.2007 günlü, 1671 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

           Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin 19.10.2007 günlü, E:2007/866, K:2007/1594 sayılı kararıyla dava konusu işlemler iptal edilmiştir.

           Davalı idare dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

           Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Yalova Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde Etüt ve Proje Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken 5286 sayılı Yasa uyarınca kadrosuyla birlikte Yalova İl Özel İdaresine devredildiği ve 3.5.2005 günlü, 1180 sayılı işlemle Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü emrine Şube Müdürü olarak görevlendirildiği, Yalova İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesinde oluşturulan birim müdürlüklerinden birine atanmak istemiyle 15.1.2007 tarihinde yaptığı başvurunun cevap verilmeyerek zımnen reddine yönelik işlem ile Yalova Çiçekçilik OSB Bölge Müdür Vekili olarak görevlendirilmesine ilişkin 1.2.2007 günlü, 407 sayılı işlemin ve Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürlüğü kadrosuna …'ın atanmasına yönelik 21.12.2006 günlü, 4652 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin 5.4.2007 günlü, E:2007/476, K:2007/375 sayılı kararıyla, Yalova Çiçekçilik OSB Bölge Müdür Vekili olarak görevlendirilmesine ilişkin 1.2.2007 günlü, 407 sayılı işleme karşı ayrı, Yalova İl Özel idaresinde oluşturulan birim müdürlüklerine yapılan atamalar ile söz konusu kadrolardan birisine atanmak istemli başvurusunun zımnen reddine ilişkin işleme karşı ayrı olmak üzere iki ayrı dava açılması gerektiğinden bahisle 2577 sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca dava dilekçesinin reddedildiği; yenileme dilekçesi ile açılan temyizen incelenmekte olan davada, 15.1.2007 tarihinde yaptığı başvurunun zımnen reddine yönelik işlemin iptali istemi yanında Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'ne …'ın vekaleten görevlendirilmesine ilişkin 24.4.2007 günlü, 1671 sayılı işlemin de iptalinin istenildiği anlaşılmıştır.

           Davacının 15.1.2007 günlü başvurusunun zımnen reddine yönelik işlem ile Yalova Çiçekçilik OSB Müdür Vekil olarak görevlendirilmesine ilişkin 1.2.2007 günlü, 407 sayılı işlemin yanında Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü kadrosuna atama yapılmasına yönelik 21.12.2006 günlü, 4652 sayılı işlemin de iptali istemiyle açtığı davada verilen dilekçe ret kararı üzerine yenilenen dava dilekçesinde, anılan zımni ret işlemi yanında dava konusu edilmeyen ve dava açıldığı tarihte henüz kurulmamış olan …'ın Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'ne vekaleten görevlendirilmesine ilişkin 24.4.2007 günlü, 1671 sayılı işlemin de iptalinin istenildiği, başka bir deyişle adı geçenin davadaki ilk talebi ile bağlı kalmaksızın, yenilediği dava dilekçesinde davanın genişletilmesi sonucunu doğuracak şekilde ilk dilekçede dava konusu etmediği işlemin de iptalini isteyerek, önceki talebinden farklı istemde bulunduğu anlaşılmış olup, uyuşmazlığın bu husus gözönünde bulundurulmaksızın karara bağlanmasında hukuki isabet görülmemiştir.

           Açıklanan nedenlerle, Bursa 3. İdare Mahkemesi'nce verilen 19.10.2007 günlü, E:2007/866, K:2007/1594 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 24.9.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.