logo yeni

MÜFETTİŞİN SÜRESİ BELİRSİZ TEFTİŞ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

Özeti : Teftiş Kurulunda Başmüfettiş olarak görev yapan davacının, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde düzenlenen esas ve usullere verilen görev ve yetkiler dahilinde görevlendirilmesi gerekirken süresi belirsiz teftiş ve denetim hizmetlerine uygunluk göstermeyen uzmanlık alanı dışındaki bir konu ile görevlendirilmesi işleminde kamu yararı ve hizmet gereği yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 2. Dairesi Başkanlığının 11.07.2005 tarihli ve E:2004/1631, K:2005/2474

             Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ...

            Karşı Taraf                    : Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - RİZE

            İsteğin Özeti                : Trabzon İdare Mahkemesi'nin 15.3.2001 günlü, E:2000/1130, K:2001/214 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

            Cevabın Özeti               : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi: S. Sema Kabukçu

            Düşüncesi          : Başmüfettiş olarak görev yapan davacının, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde düzenlenen esas ve usullere aykırı olarak pazarlama dairesinin sorunları ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere, süresi belirsiz görevlendirilmesi işleminde hukuka uyarlık görülmediğinden İdare Mahkemesince verilen kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı           : Semra Şentürk

            Düşüncesi                    : Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda başmüfettiş olarak görev yapmakta olan davacının, Çaykur Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde çalışma programı kapsamında, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davayı reddeden İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istemidir.

            Teftiş Hizmetleri diğer hizmetlerden ayrı olarak düzenlenmiş olup, teftiş hizmetlerinde görev yapan müfettişlerin, mevzuatta Teftiş Kurulu Başkanlığına verilen görev ve yetkiler dahilinde görevlendirilmeleri mümkündür.

            Dosyanın incelenmesinden, görevlendirme konusu ve kapsamı dikkate alındığında, görevlendirme işleminin teftiş ve denetim hizmetlerinden beklenen amaca uygunluk göstermediği anlaşılmakla, hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabul edilerek, idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

            Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda, başmüfettiş olarak görev yapmakta olan davacı, Çaykur Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde belirlenen çalışma programı doğrultusunda gerekli incelemelerin yapılması amacıyla görevlendirilmesine ilişkin Teftiş Kurulu Başkanlığının ... gün ve ... sayılı işleminin iptali istemiyle dava açmıştır.

            Trabzon İdare Mahkemesi'nin 15.3.2001 günlü, E:2000/1130, K:2001/214 sayılı kararıyla; dava konusuna ilişkin görevlendirme işleminin davalı kurumun yurt içi pazar payının daralması sebebiyle bu daralma nedenlerinin araştırılması isteğinden kaynaklanan bir görevlendirme işlemi olması ve ilgili yönetmelik hükümleri gereği bu tür iktisadi konuların araştırılmasının da Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri arasında sayılması sebebiyle dava konusu işlemde mevzuata aykırı bir yön bulunmadığı sonucuna varıldığından davanın reddine karar verilmiştir.

            Davacı, sözkonusu konuların araştırılması yönündeki talebin Teftiş Kurulunda görev yapan bir başmüfettiş tarafından yerine getirilmesinin zorunlu olmadığını, bugüne kadar böyle bir uygulamanın yapılmadığını, geçici görevlendirmenin süresinin belirsiz olduğunu asıl sebebin cezalandırma olduğunu ileri sürerek İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

            657 sayılı Yasada memurların kurumun içinde geçici olarak görevlendirilmesi ile ilgili bir düzenleme yer almamakla birlikte belli bir hizmetin yürütülmesini sağlamak için zorunlu nedenlerin doğması halinde memurun süresi belli edilmek koşuluyla geçici olarak görevlendirilebileceğini kabul etmek idari işleyişin düzeni açısından gerekli kurallara bağlanmış olup, memurların görevlendirilmeleri konusunda idareye tanının takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı amacı ve hizmet gereği ilkeleriyle sınırlı olduğu, takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen işlemlerin hukuken geçerli sebeplere dayanması gerektiği İdare Hukukunun bilinen ilkelerindendir.

            Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda kıdemli başmüfettiş olarak iki yıl Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini vekaleten yürüttüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine kıdemsiz bir müfettişin atanması işlemine karşı açtığı davada yürütmenin durdurulması kararı verildiği ve bilahare 2.6.1999 gün ve E:1999/147, K:1999/658 sayılı iptal kararı verilmesi üzerine müfettişin asaleten atanmasının geri alındığı, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca aynı şahsın anılan göreve önce vekaleten sonra yeniden asaleten atandığı, bu işleme karşı davacının ikinci kez dava açtığı ve bu dava devam ederken Teftiş Kurulu Başkanlığının ... gün ve ... sayılı işlemi ile Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğüne bağlı il merkezleri ile ilçeler ve beldeleri kapsayan yerleşim birimlerinde 13 madde başlığı altında toplanan inceleme konularıyla ilgili çalışma planının gereğini yerine getirmesi amacıyla dava konusu görevlendirme işleminin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

            Bu durumda Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda başmüfettiş olarak görev yapan davacının, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde düzenlenen esas ve usullerle verilen görev ve yetkiler dahilinde görevlendirilmesi gerekirken pazarlama dairesinin sorunları ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere süresi belirsiz, teftiş ve denetim hizmetlerine uygunluk göstermeyen uzmanlık alanı dışındaki bir konu ile görevlendirilmesi işleminde kamu yararı ve hizmet gereği yönünden hukuka uyarlık görülmediğinden aksi yöndeki mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Trabzon İdare Mahkemesi'nce verilen 15.3.2001 günlü, E:2000/1130, K:2001/214 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 11.7.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.