logo yeni

DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK İSTEĞİ

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇİRİLDİKTEN SONRA, DAVA KONUSU YÖNETMELİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİYLE DAVALI İDAREYE YAPILAN BAŞVURUNUN, 2577 SAYILI KANUNUN 11. MADDESİNE GÖRE DAVA AÇMA SÜRESİNİ DURDURMAYACAĞI HK.

Danıştay 5 inci Dairesi Başkanlığının 22.09.2003 tarihli ve E:2003/3144, K:2003/3551 sayılı Kararı.

Davacı : ...
Vekili : Av. ...
Davalı : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
İsteğin Özeti : Davacı Sendika tarafından 1 Aralık 1999 gün ve 23893 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Atama ve Yerdeğiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 11. ve 12. maddelerinin ve alt bentlerinin iptali istenilmektedir.
TÜRK MİLLETi ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14. maddesi gereğince ilk inceleme ile görevli Tetkik Hakimi Serpil Gençbay'ın açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşüldü:2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesinde, Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde idari dava açma süresinin, kural olarak yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren altmış gün olduğuna işaret edilmiş; 11. maddesinde de "İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır..." hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan, aynı Kanunun 8. maddesinde sürelerin tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı, 7. maddesinin 4. fıkrasında, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilecekleri hükmü yer almıştır.
Dava konusu edilen Yönetmelik 1 Aralık 1999 günlü, 23893 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu tarihi izleyen günden itibaren altmış gün içerisinde dava açılmadığı gibi davacı Sendikanın, dava açma süresinin geçirilmesinden sonra dava konusu Yönetmelik maddelerinin değiştirilmesi istemiyle davalı idareye yaptığı 31.3.2003 günlü başvuru; 2577 sayılı Yasanın yukarıda belirtilen 11 inci maddesine göre dava açma süresini durdurmayacağından, davanın süre aşımı yönünden reddine, 22.9.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.