logo yeni

SİVİL MEMURLARIN FİİLİ HİZMET ZAMMI

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

SİLAHLI KUVVETLER VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜNYESİNDE 657 SAYILI YA-
SAYA TABİ SİVİL MÜHENDİS OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ 5434 SAYILI YA-
SANIN 32/A MADDESİ UYARINCA FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANAMA-
YACAĞI HK.<

Danıştay 10. Dairesi Başkanlığının 04.06.1997 tarihli ve E:1995/3067, K:1997/2184 sayılı Kararı

Dava, 657 sayılı Yasaya tabi olarak Silahlı Kuvvetler ve Milli
Savunma Bakanlığı bünyesinde mühendis olarak görev yapan davacının
5434 sayılı Yasanın 32/a maddesi uyarınca fiili hizmet süresi zammın-
dan yararlandırılması istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine i-
lişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Ankara 10. İdare Mahkemesi; 5434 sayılı Yasanın 32/a maddesin-
de, muvazzaf, yedek ve gedikli subaylarla, askeri memur ve gedikli er-
başların fiili hizmet süresi zammından yararlanacaklarının belirtildi-
ği, davacının ise sivil memur olarak görev yapması nedeniyle fiili
hizmet süresi zammından yararlandırılmamasında hukuka aykırılık bulun-
madığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.
Davacı, 926 sayılı Yasa hükümlerine tabi olarak görev yapan mü-
hendis emsalinin fiili hizmet süresi zammından yararlandırıldığı bu
durumun Anayasanın 10. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine aykırı
olduğu iddiasıyla mahkeme kararının temyizen incelenip bozulmasını is-
temektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bo-
zulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Ya-
sayla değişik 49.maddesinde yer alan sebeblerden birinin varlığı ha-
linde mümkündür.
Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı o-
larak verilen Ankara 10. İdare Mahkemesinin 18.10.1994 tarih 1994/1232
sayılı kararı, usul ve hukuka uygun olup, bozma nedeni bulunmadığı an-
laşıldığından, temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onanmasına,
karar verildi. (MT/NÇ)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.