logo yeni

TEDVİREN GÖREVLENDİRME YAPILAMAYACAĞI

Aktif . Yayınlanma Atama

Danıştay 1. Dairesi Başkanlığının 25.11.1993 tarih ve E: 1993/258, K:1993/240 sayılı Kararı.     

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE, BOŞ BULUNAN BİR MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞI GÖREVİNE, ANCAK KANUNDA ÖNGÖRÜLEN NİTELİK VE KOŞULLARI TAŞIYANLARIN ASALETEN YADA VEKALETEN ATANABİLECEĞİ HK.

İstem; Başbakanlık Müşaviri kadrosunda bulunan bir kişinin Başbakanlığa bağlı Denizcilik Müstaşar Yardımcılığı görevini tedviren yürütüp yürütemeyeceğine ilişkin bulunmaktadır.

Anayasanın 128.maddesinde, Devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle  görüleceği, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, haklar ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği belirtilmiş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da, Devlet memurlarının hizmet şartları, nitelikleri, atanma, yetiştirilme, ilerleme ve yükselmeleriyle, ödev, hak, sorumluluk ve ödenekleri ile diğer özlük işleri düzenlenmiştir.

Bu Kanuna göre, Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli görevlerin Kanunda öngörülen nitelikleri taşıyanlar arasında atanacak memurlar eliyle yürütülmesi asıl olmakla birlikte, bu görevlerin, ancak yine koşulları Kanunda gösterilen vekalet, ikinci görev ve geçici süreli görevlendirme yoluyla gördürülmeleri mümkün bulunmakta, bu istisnai görevlendirmelerin dışın da Kanunda ayrıca "tedvir ile görevlendirme" adı altında bir istihdam şekli yer almaktadır.

Bu durumda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, boş bulunan bir Müsteşar Yardımcılığı görevine, ancak Kanunda öngörülen nitelik ve koşulları taşıyanların asaleten ya da vekaleten atanabileceği sonucuna varılarak dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.