logo yeni

GÖREVE İADE EDİLENLERİN, KADRO DOLU OLDUĞU İÇİN O KADROYA ATANAMAMASI

Aktif . Yayınlanma Atama

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 25.9.2008 tarihli ve E:2006/1872, K:2008/1742 sayılı Kararı. 

Özeti : Davacının atanabileceği genel müdürlük kadrosunun, yargı kararı gereği dolu olması nedeniyle, bu göreve iadesi hukuken mümkün olmamakla birlikte, davacının atanacağı kadronun belirlenmesinde; hizmet süresi, daha önce bulunduğu görevler, alındığı ve atandığı görevlerin unvan ve nitelikleri ile bu iki görev arasındaki hiyerarşik kademeler ve değişik kadroların dikkate alınması gerektiği hakında.  

            Karar Düzeltme İsteminde Bulunan (Davacı) : …

            Vekili                            : Av. …,  Av. …

            Karşı Taraf (Davalılar)   : 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığı

                                                 2- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.  Genel Müdürlüğü

            Vekili                            : Av. …

            İstemin Özeti  : Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen ve Danıştay Beşinci Dairesinin 5.4.2004 günlü, E:2003/3424, K:2004/1623 sayılı kararının onanmasına ilişkin bulunan 29.12.2005 günlü, E:2004/2447, K:2005/3347 sayılı karara karşı, davacı kararın düzeltilmesi isteminde bulunmaktadır.

            Savunmaların Özeti : Kararın düzeltilmesi isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi Mustafa Karabulut'un Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı Mehmet Akkaya'nın Düşüncesi: Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:

            Davacının İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin 18.4.2003 günlü, 2003/4168 sayılı Müşterek Kararname ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü emrine müşavir olarak atanmasına ilişkin 1.5.2003 günlü işlemin iptali istemiyle açtığı davada; Danıştay Beşinci Dairesince verilen ve davanın reddine ilişkin bulunan 5.4.2004 günlü, E:2003/3424, K:2004/1623 sayılı kararın onanması yolundaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 29.12.2005 günlü, E:2004/2447, K:2005/3347 sayılı kararına karşı, davacı karar düzeltme isteminde bulunmaktadır.

            Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararların düzeltilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinde yazılı sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

            Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen ve Danıştay Beşinci Dairesinin anılan kararının; davacının İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin 18.4.2003 günlü, 2003/4168 sayılı Müşterek kararnamenin iptali isteminin reddine ilişkin kısmının onanmasının usul ve hukuka uygun bulunduğu, bu kısma yönelik düzeltmeyi gerektiren bir sebebin bulunmadığı anlaşıldığından, davacının, kararın bu kısmının düzeltilmesi istemi yerinde görülmemiştir.

            Kararın davacının TEDAŞ Genel Müdürlüğü emrine müşavir olarak atanmasına ilişkin 1.5.2003 günlü işlemle ilgili kısmına gelince; bu kısım yönünden davacı tarafından karar düzeltme dilekçesinde ileri sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesine uygun bulunduğundan; karar düzeltme isteminin bu kısım yönünden kabulü ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 29.12.2005 günlü, E:2004/2447, K:2005/3347 sayılı onama kararının belirtilen kısmı kaldırılarak, gereği görüşüldü:

            Dosyanın incelenmesinden; davacının 1.4.1983 tarihinde TEK Ilgaz Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünde Elektrik Mühendisi olarak göreve başladığı, Kurumda oniki yıl sürdürdüğü mühendislik görevinden sonra 20.9.1995 tarihinde Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandığı, bu görevde altı yıl süreyle bulunduğu, 29.5.2002 tarihinde Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandığı, bu görevden alındıktan sonra 1.5.2003 günlü işlemle TEDAŞ Genel Müdürlüğü emrine müşavir olarak atandığı anlaşılmaktadır.

            Diğer yandan, davacının yerine atandığı önceki BEDAŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı …'nun görevden alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına müşavir olarak atanmasına ilişkin 29.5.2002 günlü işleme karşı açtığı davada; Danıştay Beşinci Dairesince verilen ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin bulunan karara yapılan itirazın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 20.6.2003 günlü, YD. İtiraz No:2003/730 sayılı kararıyla kabulü ve dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği ve daha sonra bu işlemin Beşinci Daire kararıyla iptal edildiği, temyiz ve karar düzeltme istemlerinin de reddedilerek Dairenin iptal kararının kesinleştiği, dolayısıyla BEDAŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı kadrosunun hukuken dolu olduğu; Danıştay Beşinci Dairesinin de davacının bu görevden alınmasına ilişkin işlemin hukuka aykırı görülmediğine ilişkin kararında BEDAŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı kadrosunun hukuken dolu olduğuna ilişkin yukarıda belirtilen hususlara temel gerekçe olarak yer verdiği  anlaşılmaktadır.

            Belirtilen hukuki süreç dikkate alındığında, yargı kararının uygulanmasının gereği olarak  davacının BEDAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine iadesi hukuken mümkün olmamakla birlikte, bu durumda davacının atanacağı kadronun belirlenmesinde, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 22.3.1999 günlü, E:1997/134, K:1999/407 sayılı kararında da belirtildiği üzere, ilgilinin hizmet süresi, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihe kadar bulunduğu görevler, alındığı ve atandığı görevlerin unvan ve nitelikleri, bu iki görev arasındaki hiyerarşik kademeler ve değişik kadroların idarece dikkate alınması gerekmektedir.

            Bu bağlamda uyuşmazlık incelendiğinde, davacının altı yıl Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı, ayrıca Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunduğu dikkate alındığında, TEDAŞ Genel Müdürlüğü emrine müşavir olarak atanmasına ilişkin işlemde "açık takdir hatası" bulunmaktadır. İdare tarafından ileri sürülen diğer nedenler ise Kurulumuzca ulaşılan sonucu etkiler nitelikte görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, Danıştay Beşinci Dairesinin 5.4.2004 günlü, E:2003/3424, K:2004/1623 sayılı kararının; davacının TEDAŞ Genel Müdürlüğü emrine müşavir olarak atanması işleminin iptali isteminin reddine ilişkin kısmının BOZULMASINA, bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Danıştay Beşinci Dairesine gönderilmesine, 25.9.2008 gününde oyçokluğu ile karar verildi. 

KARŞI OY

            Davacının karar düzeltme dilekçesinde ileri sürülen hususlar karar düzeltme isteminin kısmen kabulünü gerektirecek nitelikte bulunmadığından, istemin reddi oyuyla, karara karşıyız.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.