logo yeni

ŞARTLI SALIVERİLMİŞ KİŞİNİN MEMURLUĞA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Atama

ŞARTLI SALIVERİLEN İLGİLİNİN MAHKUMİYETE BAĞLI EHLİYETSİZLİKLERİ DEVAM ETTİĞİNDEN AÇIKTAN ATAMA ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ HK.

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 07/12/1995 tarihli ve E:1995/1120, K:1995/3061 sayılı Kararı

Dava, davacının taksirli suç işlediği nedeniyle aldığı mahkumi  yetin infazından sonra, göreve iade isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Konya İdare Mahkemesinin 15.4.1993 günlü, 1993/306 sayılı kararı ile; 657 sayılı Yasanın 94.maddesinin ikinci fıkrasında; Devlet memurunun mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevini terk etmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devamı halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılacağının hükme bağlandığı anılan yasanın 33 ve 34.maddeleri ile de kadroların teşkili ve hazırlanması konusunda idareye taktir yetkisi tanınmış olduğu, idarenin Yargı kararı ile kadro ihdas etmeye, atama yapmaya zorlanamayacağı, trafik kazası nedeniyle 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verilen davacının 29.7.1991 tarihli yakalama müzekkeresini aldıktan sonra 19.8.1991 tarihine kadar geçen 21 gün içinde göreve gelmediğinin idarece tutanaklar ile tespit edilip görevden çekilmiş sayıldığına dair encümen kararı alındığı, durumun davacıya tebliğ edildiği, bu durumda eski kadrosu ile bir ilişiği kalmayan davacının açıktan atama durumunda olduğu ve davacının yeniden göreve atanması için idarenin yargı kararı ile zorlanamayacağı gerekçesi ile dava reddedilmiştir. Davacı, davalı idareye ve İdare Mahkemesine ibraz ettiği sağlık raporunun dikkate alınmadığını, mazeretli olarak göreve gelmediği halde müstafi sayılmasının hukuka aykırı olduğunu, kararın yeterli gerekçeye dayanmadığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137. ve devam eden maddelerinde görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümler yer almış anılan Kanunun 143.maddesinde ise görevden uzaklaştırılmış memurun tekrar göreve başlatılmasının zorunlu olduğu haller sayılmıştır. Türk Ceza Kanununun 16.maddesinde hapis cezasının üçte birini iyi halle geçirenlerin meşruten tahliye edilebilecekleri belirtilmiş, 17.maddesinde "şartlı salıverilmiş olan hükümlü, geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir cürümden dolayı şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olur veya mecbur olduğu şartları yerine getirmez ise şartla salıverme kararı geri alınır."hükmüne yer verilmiştir. Türk Ceza Hukukunda şartlı salıverilme, mahkum edildiği hürriyeti bağlayıcı cezalardan, kanunun gösterdiği bir kısmını iyi hal ile ve kurallara tam uyarak geçirmiş bulunan mahkumun, konulmuş olan şartlara her bakımdan riayet etmediği takdirde geri alınması şartı ile, mahkumiyet süresini tamamen bitirmeden, merciince alınacak bir kararla salıverilmesini ve böylece serbest hayata dönmesini yada bu hayata geçişinin kolaylaştırılmasını sağlayan bir kurum olarak düzenlenmiş olup; cezayı sona erdirmeyip, aksine cezanın bir nevi infaz tarzını teşkil ettiğinden geri kalan ceza süresi içinde asli cezaya bağlı bulunan mahkumiyetler ve ehliyetsizliklerin devam edeceği ve deneme süresi içinde mahkumun kendisine yüklenen mükellefiyetlere riayet etmesi veya bu süre içinde yeniden bir suç işlemesi halinde şartla salıverilmenin geri alınacağı açıktır. Nitekim Türk Ceza Kanununun 17.maddesinin 3.fıkrasında "Meşruten tahliye kararının geri alınmasını icapettiren sebeplerin vukuundan evvel mahkumun ceza müddeti sona ermiş olursa mezkur ceza icra edilmiş sayılır." denilerek, şartlı salı verilmenin cezanın bir infaz şekli olduğu açıkça kabul edilmiştir.

Bu durumda şartlı salıverilmede mahkumiyetin bütün neticeleri ile varlığını koruduğu şüphesizdir. Olayda, Yargıtay 2.Dairesinin 10.6.1991 gün ve ... esas sayılı kararı ile kesinleşmiş bulunan Aksaray 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 27.12.1990 günlü, 1990/692 sayılı kararı ile tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılan davacının, 28.7.1991 tarihli yakalama müzekkeresini imzaladıktan sonra 19.8.1991 tarihli dilekçe ile davalı idareye cezaevine gideceğini bildirdiği, davalı idarece tanzim edilen tutanaklar ile davacının 28.7.1991 tarihinden 19.8.1991 tarihine kadar görevde olmadığının tespit edilerek Belediye Encümeninin ... günlü ... sayılı kararı ve 19.8.1991 tarih ve ... sayılı Belediye Başkanınca onaylı işlem ile 657 sayılı Yasanın 94.maddesi uyarınca görevden çekilmiş sayıldığı, davacının 29.3.1992 tarihinde şartlı tahliyesinden sonra 2.4.1992 tarihli dilekçesi ile mahkumiyetinin sona erdiğinden bahisle göreve iadesi isteminin ise görevden çekilmiş sayıl- dığı gerekçesi ile reddedildiği anlaşılmıştır.

Davacıya, 657 sayılı Yasanın 94.maddesi uyarınca görevden çekilmiş sayıldığının bildirilmesine ilişkin davalı idarenin 19.8.1991 tarih ve ... sayılı yazısının, davacı tarafından dava dilekçesi ekleri arasında mahkemeye sunulmuş olduğu, yine davacının görevden çekilmiş sayılmaya dair işlemin tarafına tebliğ edilmediği yönünde bir iddiası bulunmadığı, öte yandan, müstafi sayılma işlemine karşı dava açılmadığının da dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, davacının görevi ile hukuki irtibatının devam etmediği ancak yukarıda anılan yasal durum karşısında henüz cezası infaz edilmiş sayılmayan ve cezaya bağlı bulunan mahkumiyetleri ile ehliyetsizlikleri devam eden davacının memurluk görevini yürütmesi düşünülemeyeceğinden başvuru tarihi itibariyle davalı idarece davacının durumunun açıktan atama koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi ve atamasının yapılması da mümkün olmadığı açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin reddi ile Konya İdare Mahkemesince verilen 15.4.1993 günlü,1993/306 sayılı kararın yukarıda anılan gerekçe ile sonuç olarak onanmasına karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.