logo yeni

SAHTE EVRAKLA MEMURİYETE GİREN VE DURUMUN TESPİT TARİHİNDE ŞARTLARI TAŞIYAN MEMUR

Aktif . Yayınlanma Atama

İLKOKUL MEZUNU OLDUĞU HALDE ORTAOKUL MEZUNLARININ ALINMASI İÇİN AÇILAN SINAVA GİRMEK AMACIYLA BAŞKASI ADINA DÜZENLENMİŞ BULUNAN TASDİKNAME FOTOKOPİSİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPARAK SINAVA GİRDİĞİ SORUŞTURMA SONUCU SAPTANMASI ÜZERİNE GÖREVİNE SON VERİLDİĞİ ANLAŞILAN DAVACININ, İŞLEM TARİHİNDEN ÖNCE ORTAOKUL DİPLOMASI ALMIŞ, ASALETİNİN ONAYLANMIŞ OLMASI VE ADLİ YARGIDA YARGILANDIĞI EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇUNDAN BERAAT ETMİŞ BULUNMASI KARŞISINDA SINAV TARİHİNDE ORTAOKUL MEZUNU OLMA KOŞULUNU TAŞIMADIĞI NEDENİYLE 657 SAYILI YASANIN 48 VE 98/B MADDELERİ GEREĞİNCE GÖREVİNE SON VERİLEMEYECEĞİ HK.

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 07/10/1996 tarihli ve E:1995/11209, K:1996/2898 sayılı Kararı

Malatya İdare Mahkemesinin 3.10.1995 günlü, 1995/815 sayılı kararıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde Devlet memurluğuna alınacaklarda aranılacak genel ve özel şartlar arasında, memurun hizmet göreceği sınıf için 36. ve 41.maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak hükmüne yer verildiği, aynı Kanunun 98.maddesinin (b) fıkrasında memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımıdığının sonradan anlaşılması halinde memurluğun sona ereceğinin hükme bağlandığı, İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar için Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin 20.maddesinde ise gerçeğe aykırı beyanda bulunarak sınavlara girenlerin ataması yapılmış olsa dahi atamalarının iptal edileceğinin hüküm altına alınmış olduğu, dava konusu olayda; yardımcı hizmetler sınıfında boş bulunan (3) kadro için 28.12.1992 günü yapılan yazılı ve sözlü sınavı kazanarak bu göreve atanan davacının, ilkokul mezunu olmasına karşılık, ortaokul mezunu olduğunu beyan ederek ortaokul mezunlarının girebildiği sınava katılıp bu göreve atandığının ihbar edilmesi üzerine hakkında açılan soruşturma sonucu, bir başkası adına düzenlenen tastiknamenin fotokopisi üzerinde değişiklik yaparak kendi ad ve soyadını yazıp bundan çektirdiği fotokopiyi idareye verdiği, daha sonra ortaokulu dışardan bitirerek 25.10.1993 tarihli ortaokul diploması aldığı dolayısıyla sınav tarihinde ortaokul mezunu olma şartını taşımadığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98/b maddesine göre görevine son verildiğinin anlaşıldığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41.maddesine göre ilkokul mezunlarının ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı taktirde memuriyete alınabilecekleri, idarenin kişinin gerçek dışı beyanı ve hilesi ile yanlış işlem tesis ettiği durumlarda hatalı işlemin idare tarafından her zaman geri alınabileceği bu bakımdan idareyi yanıltarak girdiği sınav sonucu göreve ataması yapılan davacının, memuriyete alınması için gerekli olan, sınav tarihinde ortaokul mezunu olma şartını taşımadığının anlaşılması üzerine görevine son verilmesine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, evrakta sahtekarlık suçundan Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sonucu beraat ettiğini, sınav tarihinde olmasa da sonradan ortaokul diploması aldığını,idarenin görevine olaydan iki yıl geçtikten ve asaleti tastik edildikten sonra son verdiğini ileri sürmekte ve idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98.maddesinin (b) fıkrasında, memurluğa alınma koşullarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması halinde ilgilinin memurluğuna son verileceği hükmü yer almış, anılan Yasanın 48.maddesinde de memurluğa atanacaklarda aranılan genel ve özel nitelikler arasında bu Kanunun 41.maddesindeki öğrenim şartını taşımak koşuluna yer verilerek, 41.maddede ise, genel olarak ortaokulu bitirenlerin memur olabileceğine, ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınmasının caiz olduğuna işaret edilmiştir.

İdarenin, kişinin gerçek dışı beyan ve hilesi ile hatalı işlem tesis ettiği durumlarda hatalı işlemin idare tarafından her zaman geri alınabileceği hususu idare hukuku ilkelerinden ise de; ilkokul mezunu olduğu halde ortaokul mezunlarının alınması için açılan sınava girmek amacıyla başkası adına düzenlenmiş bulunan tasdikname fotokopisi üzerinde değişiklik yaparak kendi ad ve soyadını yazdıktan sonra bundan çektirdiği fotokopiyi idareye vererek sınava girdiği yapılan soruşturma sonucunda saptanması üzerine görevine son verildiği anlaşılan davacının, daha sonra dışardan bitirme sınavlarına girerek işlem tarihinden önce 10.9.1993 tarihinde ortaokul diploması aldığı ve adaylık süresini başarıyla tamamladıktan sonra asaletinin onandığı, esasen Elazığ 1.Ağır Ceza Mahkemesinde aynı eylem sebebiyle evrakta sahtekarlık suçundan yapılan yargılanmasında suçun unsurlarının oluşmadığı nedeniyle beraatine karar verildiğinin anlaşılmış olması karşısında sınav tarihinde ortaokul mezunu olma koşulunu taşımadığı nedeniyle görevine son verilmesinde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulü ile Malatya İdare Mahkemesinin 3.10.1995 günlü, 1995/815 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3.fıkrası gereğince ve yukarda belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.