logo yeni

LİSE ÖĞRETMENİ OLARAK ÇALIŞMASI GEREKEN KİŞİNİN İLKÖĞRETİM OKULUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Atama

Danıştay 2. Dairesi Başkanlığının 20.11.2008 tarihli ve E:2007/1277, K:2008/4639 sayılı Kararı.

Özeti : Branşı itibariyle lisede görev yapması gereken öğretmenin, zorunlu çalışma yükümlülüğü nedeniyle de olsa, ilköğretim okuluna atanamayacağı hakkında.

             Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ...

            Karşı Taraf                    : Milli Eğitim Bakanlığı

            İsteğin Özet                 : Ordu İdare Mahkemesi'nin 29.12.2006 günlü, E:2005/2105,  K:2006/2344 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

            Cevabın Özeti               : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Şermin Birtane

            Düşüncesi                    : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay  Savcısı          : S.Sema Kabukçu

            Düşüncesi                    : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması  gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay  İkinci Dairesi'nce  işin gereği düşünüldü:

            Dava, Muğla İli, Merkez ... Lisesi'nde  Matematik Öğretmeni olarak görev yapan davacının, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında, Giresun İli, Keşap İlçesi, Karabulduk ... Okulu'na Matematik Öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali  istemiyle açılmıştır.

            Ordu İdare Mahkemesi'nin 29.12.2006 günlü, E:2005/2105,  K:2006/2344 sayılı kararıyla, 2.4.2001 tarihinde kurumlararası ilk atama yoluyla Milli Eğitim Bakanlığı emrine ilk defa öğretmen olarak atanan davacının, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutularak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

            Davacı, mezun olduğu bölüm ve atanmasına esas alan itibariyle lisede görev yapması gerekirken ilköğretim okuluna atanmasının hukuka uygun olmadığını  öne sürmekte ve kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

            Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan 11.6.2000 günlü, 24076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7.maddesinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Bakanlık kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atananların ikinci hizmet bölgesi içindeki illerde en az dört yıl, üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerde en az  üç yıl ve her iki bölgede toplam dört yıl çalışmakla yükümlü oldukları hükme bağlanmış; 9/a maddesinde, öğretmen kadrolarına ilk defa atamanın ilk atama, kurum içi ilk atama, kurumlararası ilk atama yoluyla yapılabileceği belirtilmiş, 17.maddesinde ise, zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerden; birinci hizmet bölgesi içindeki illerde görevli bulunanların, adaylıklarının kaldırılmasını izleyen atama döneminden başlayarak, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci veya üçüncü hizmet bölgesine dahil illere, zorunlu çalışma yükümlülüğü nedeniyle ikinci veya üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerde görevli bulunanların, 7 nci maddede belirtilen koşullara uygun olarak bölge içinde veya bu bölgeler arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecekleri, bu şekilde yapılacak yer değiştirmelerle ikinci ve üçüncü hizmet bölgesinin öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda ihtiyacın, zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve birinci hizmet bölgesine dahil illerde görevli en fazla hizmeti olan öğretmenlerden karşılanacağı hükmüne yer verilmiştir. 

            Ağustos 2004 tarihli, 2563 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayınlanan 12.7.2004 günlü, 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar"ın "Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar" başlıklı 7.maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, ilköğretim alan öğretmenliklerine, yüksek öğretim kurumlarının ilköğretim alan öğretmenliği programlarından mezun olanların; (c) bendinde, orta öğretim alan öğretmenliklerine, Eğitim Fakültesi mezunları ile Karar eki çizelgede yer verilen diğer yüksek öğretim programlarından mezun olup, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans/Pedagojik Formasyon Programını bitirenlerin atanacakları belirtilmiştir.

            Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5.10.2005 gün ve 61137 sayılı ve 18.11.2005 günlü, 70638 sayılı Genelgeleri ile eğitim ve öğretim hizmetlerinde verimliliğinin sağlanabilmesi için elektronik veri tabanı kayıtlarından "Valilikçe görevlendirildiği alan" ibaresi kaldırılarak öğretmenlerin Bakanlık atama alanlarında görev yapmalarını sağlamak üzere, 2005 yılından itibaren alan değişikliği de dahil olmak üzere önlemler alındığı  anlaşılmaktadır.

            Dosyanın incelenmesinden; Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunu  ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nde Matematik alanında yüksek lisans yapmış olan ve Bakanlık atamaya esas alanı Matematik II (Ortaöğretim Matematik) olduğu anlaşılan davacının, 2.4.2001 tarihinde kurumlararası ilk atama yoluyla Milli Eğitim Bakanlığı emrine ilk defa öğretmen olarak atandığı, Muğla İli, Merkez ... Lisesi'nde  Matematik Öğretmeni olarak görev yapmakta iken, zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Giresun İli, Keşap İlçesi, ... İlköğretim Okulu'na atandığı, anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı görülmüştür.

            Bu durumda, davacının, yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümleri uyarınca zorunlu çalışma yükümlüsü olduğu göz önünde bulundurulduğunda, dava konusu işlemin, davacının zorunlu çalışma kapsamında görev yerinin değiştirilmesi kısmında hukuka ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmamakla birlikte,  davacının mezun olduğu bölüm ve atanmasına esas alanı itibariyle lisede görev yapması gerekirken ilköğretim okuluna atanmasına ilişkin kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle Ordu İdare Mahkemesi'nin 29.12.2006 günlü, E:2005/2105,  K:2006/2344 sayılı kararının; davacının, Muğla İli, Merkez ... Lisesi öğretmenliği görevinden alınmasına ilişkin bölümünün iptali isteminin reddine ilişkin kısmı yönünden davacının temyiz isteminin reddi ile bu kısmın onanmasına; davacının Giresun İli, Keşap İlçesi, Karabulduk ... İlköğretim Okulu'na aynı görevle atanmasına ilişkin kısmının iptali isteminin reddi yönünden ise temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bu kısmın bozulmasına; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin  3622 sayılı  Kanun'la  değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek bozulan kısım hakkında yeniden  bir  karar  verilmek üzere  dosyanın  adı geçen  Mahkeme'ye gönderilmesine, 20.11.2008 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.