logo yeni

MEMURLUKTAN AYRILANLARIN YENİDEN ATANMASINDA SÜRE

Aktif . Yayınlanma Atama

MEMURİYETTEN İSTİFA EDEREK GÖREVİNDEN AYRILANLARIN 657 SAYILI YASANIN 97.MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN ASGARİ BEKLEME SÜRESİNİ DOLDURMADAN YENİDEN GÖ REVE ALINMA İSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMEMESİ KONUSUNDA İDARELERİN BAĞLI YETKİ İÇİNDE BULUNDUĞU HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 18/02/1992 tarihli ve E:1991/2222, K:1992/291 sayılı Kararı

Dava, Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru iken 20.7.1987 tarihinde istifa eden davacının yeniden görev alınması isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 9.12.1987 günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesi kararıyla; 657 sayılı Yasanın 92.maddesinde, kendi istekleri ile memurluktan çekilenlerin tekrar memurluğa dönme isteğinde bulunmaları halinde, kadro durumu ve atanacağı sınıfın niteliklerini taşımak kaydıyla atam isteklerinin yerine getirileceğine işaret edildi ği halde davacının 1.12.1987 tarihli başvurusunun konuya ilişkin Bakan lık prensip kararı gereğince reddedildiğinin anlaşıldığı, 92.madde hükümlerine göre ihtiyaç kadro durumu, ilgilinin memuriyet koşullarını taşıyıp taşımadığı hususları araştırılmaksızın tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir. Davalı idare kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının; Çekilen ve Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atanmaları başlağını taşıyan 97.maddesinin A fıkrasında; "94.maddenin 2.ve 3.fıkralarına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, B fıkrasında da, "Bu kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94.maddenin 2.fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden, Devlet memurluğuna alınamazlar hükümlerine yer vermektedir. 17.7.1987 tarihli dilekçeyle memuriyetten istifa eden davacının, 1.12.1987 tarihli dilekçesiyle tekrar göreve alınmak için başvurduğu, başvuruyu inceleyen davalı idarece, prensip kararından bahisle, 9.12.1987 günlü ve 345525 sayılı dava konusu işlemle istemin reddedildiği dava dosyanının incelenmesinden anlaşılmaktadır.

17.7.1987 tarihinde istifa eden davacının 97.maddede öngörülen asgari bekleme süresini dahi doldurmadan yeniden göreve alınması istemiyle yaptığı 1.12.1987 tarihli başvurusunun değerlendirilmemesi konusunda idare bağlı yetki içinde bulunmaktadır. Belirtilen hukuksal durum nedeniyle olayda takdir yetkisi bulunmayan idarenin dava konusu edilen işleminde bağlı yetki ile ilgili idare hukuku kurallarına aykırılık bulunmadığından bu yoldaki işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Ankara 2.İdare Mahkemesinin 26.3.1991 günlü, 1991/762 sayılı kararının 2577 sayılı Yasanın 49.maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.