logo yeni

ESKİ YÖNETMELİĞE GÖRE BAŞLANAN ATAMA İŞLEMİNİN AYNI YÖNETMELİĞE GÖRE SONUÇLANDIRILMASI

Aktif . Yayınlanma Atama

ESKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNCE ÖNGÖRÜLEN USUL VE ESASLARA GÖRE BAŞLATILMIŞ OLAN ATAMA PROSEDÜRÜNÜN AYNI YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA TAMAMLATILMASI GEREKTİĞİ HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 15/09/1999 tarihli ve E:1999/2217, K1999/2490 sayılı Kararı

... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

İlköğretim Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapan davacı, İlköğretim Müfettişliği kadrosuna atanmak için yardımcılık görevinde geçirmesi gereken sürenin 4359 sayılı Yasa gereğince bir yıldan üç yıla uzatıldığından bahisle Müfettiş Yardımcılığı ünvanının kaldırılmamasına ilişkin ... günlü, ... sayılı işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla; 27.10.1990 günlü, 20678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliğinin 16. maddesinde müfettiş yardımcılığı süresinin bir takvim yılı olduğunun belirtildiği, davacının ... tarihinde müfettiş yardımcılığı görevine başladığı, ... tarihinde müfettiş yardımcılığı görevi süresi nin dolduğu ve müfettişliğe atanması gerektiği, bu tarihten sonra 4.4.1998 tarihinde yürürlüğe giren 4359 sayılı Kanunla müfettiş yardımcılığı görev süresinin üç yıla çıkarıldığı, fakat davacının müfettiş yardımcılığı görev süresinin ... tarihinde dolması nedeniyle sözü edilen Yasanın geçici 4. maddesinin davacıyı kapsamayacağı ve adıgeçenin durumunun yönetmelik hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmesi suretiyle atamasının yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilmesi gerektiği, bu nedenle davacının müfettiş yardımcılığı görev süresinin üç yıla uzatılmasına dair işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare; 4359 sayılı Yasanın geçici 4. maddesine göre kanunun yürürlüğe girdiği 4.4.1998 tarihinde müfettiş yardımcısı statüsü ile görev yapanların görevlerinde bir yılı doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın yeni yasal düzenlemeye tabi olacaklarını, ilgili Yönetmeliğin 16, 17 ve 18. maddelerindeki hazırlık işlemleri tamamlanarak Müfettişliğe atanmamış olan davacının kazanılmış bir hakkı olmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

4.4.1998 günlü, 23307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4359 sayılı çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına ve bazı kanunların yürürlükten kaldırılmasına dair Kanununun 9. maddesinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde İlköğretim Müfettişleri Başkanlığının oluşturulacağı, müfettişlerin en az dört yıl süreli yüksek öğrenimli öğretmenler arasından yarışma sınavı ile yardımcı olarak mesleğe alınacakları ve görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavını başaranların ilköğretim müfettişi kadrosuna atanacağı, aynı Yasanın geçici 4. maddesinde ise, bu kanunun yürürlüğe girdiği 4.4.1998 tarihinde İlköğretim Müfettişi olarak görev yapmakta olanlar için yeterlik sınav şartı aranmayacağı, yardımcı olarak görev yapmakta olanların, bu görevlerde geçirdikleri süreler dikkate alınarak hesaplanacak üç yılın sonunda yeterlik sınavına tabi tutulacakları ve halen ilköğretim müfettişi olarak görev yapanlardan 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) fıkrası 11 inci bendinden daha önce herhangi bir suretle yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltileceği hüküm altına alınmıştır.

Davacının müfettiş yardımcısı olarak göreve başladığı ... tarihinde yürürlükteki 27.10.1990 günlü, 20678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliğinin 16. maddesinde, müfettiş yardımcılığı süresinin bir takvim yılı olduğu, 17. maddesinde, ilköğretim müfettiş yardımcılarının tutum ve davranışları ile verilen program uyarınca yaptığı çalışmalarının grup başkanınca değerlendirilerek yazılı olarak kurul başkanına bildirileceği, başkanın grup başkanının kanaatini kendi yazılı kanaati ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürüne bildireceği, bu yazılı kanaatlerin İl Milli Eğitim Müdürünün yazılı kanaati ile birlikte Valilik Makamı yolu ile Milli Eğitim Bakanlığına gönderileceği, 18. maddesinde de müfettiş yardımcılığından müfettişliğe atanması uygun görülenlerin, İlköğretim Genel Müdürü ve Personel Genel Müdürünün müşterek teklifi ve Bakan onayı ile ilköğretim müfettişliğine atanacağı öngörülmüştür.

Bu hükümlerin yukarıda belirtilen 4359 sayılı Yasanın 9 ve geçici 4. maddesi ile ... tarihinde yürürlükten kaldırıldığı tartışmasızdır. 

Olayda, ... tarihinde Müfettiş Yardımcılığı görevine başlamış olan davacının, 4359 sayılı Yasanın 9. ve geçici 4. maddelerinin yürürlüğe girdiği ... tarihinden önce, ... tarihinde yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliğinde öngörülen bir yıllık süreyi tamamladığı, adıgeçenin İlköğretim Müfettişliğine atamasının yapılması için anılan yönetmeliğin 18. maddesi uyarınca gerekli işlemlerin başlatıldığı , bu çerçevede ilgili Grup Başkanının, İlköğretim Teftiş Kurulu Başkanının ve İl Milli Eğitim Müdürünün doldurduğu Değerlendirme Formu'nun Bakanlığa sunulmak üzere Valiliğe verildiği, ancak Valilikçe söz konusu değerlendirme formunun 18 gün gecikme ile ... günlü yazı ekinde Bakanlığa gönderildiği, bu nedenle anılan madde uyarınca atama prosedürünün tamamlanması için Bakanlıkca yapılması gerekli işlemleri (... İlköğretim Genel Müdürü ve Personel Genel Müdürünün müştereken hazırlayacağı teklif ve Bakan onayı) 4359 sayılı Yasanın ilgili hükümleri yürürlüğe girmeden önce tamamlanabilecekken geciktiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, eski Yönetmelik hükümlerinde öngörülen usul ve esaslara göre başlatılmış olan atama prosedürünün aynı yönetmelik hükümleri uyarınca tamamlatılması gerektiği sonucuna varıldığından; 4359 sayılı Yasanın ilgili hükümleri gereğince adıgeçenin ancak 3 yıllık çalışma süresi sonunda yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olması halinde İlköğretim Müfettişliğine atanabileceğine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasına karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.