logo yeni

ÖĞRETİM ELEMANI KADROSUNDAN DEVLET MEMURLUĞUNA GEÇİŞ

Aktif . Yayınlanma Atama

Danıştay 8. Dairesi Başkanlığının 25.09.2009 tarihli ve E:2007/8684, K:2009/5081 syılı Kararı. 

Özeti : 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasına tabi öğretim elemanı kadrolarına atananların, bu kadrolardan kamu kurum ve kuruluşlarına memur statüsünde naklen veya açıktan ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde atanması hususunun kişinin atanmak istediği kamu kurum ve kuruluşunun takdirinde olduğu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Yasası hükümlerine göre farklı bir personel rejimine tabi olarak çalışmakta iken görevinden kendi isteği ile çekilenlerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurluk kadrolarına atanmaları durumunda haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bekleme sürelerine ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan       :

            Vekili                                       : Av. …

            Karşı Taraf                               : … Üniversitesi Rektörlüğü

            Vekili                                       : Av. …

            İstemin Özeti                           : Davacının … Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği görevini yürütmekte olduğu sırada … Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanmak için yaptığı başvuru neticesinde Sağlık Bakanlığı tarafından … Üniversitesinden istenilen belgelerin zamanında gönderilmediğinden bahisle uğranıldığı ileri sürülen 16.101.87 YTL maddi, 10.000,00 YTL manevi tazminat istemiyle açılan davada; davacının istifa dilekçesinin aynı gün işleme konularak üniversiteden ilişiği kesilse dahi ilgilinin 657 sayılı Kanunun 97. maddesi uyarınca 6 ay geçmeden memuriyete yeniden başlamasının mümkün olmaması nedeniyle, çalışmaması nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü zarara davalı idarenin sebebiyet verdiğinden bahsedilemeyeceğinden davacının maddi tazminat talebinin yerinde olmadığı, öte yandan davalı idarenin davacı ile ilgili olan bazı belgelerin gönderilmesini geciktirmiş olması nedeniyle ortaya çıkan bir ızdırap sözkonusu olmadığından manevi zarardan da bahsedilemeyeceği gerekçesiyle davayı reddeden Şanlıurfa İdare Mahkemesinin 29.06.2007 gün ve E:2007/1654, K:2007/611 sayılı kararının, idarenin gecikmeden  ötürü kusurlu olduğu ileri sürülerek,  2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

            Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi Nilüfer SÜLKÜ'nün Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı Ahmet Yahya ÖZDEMİR'in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

            Uyuşmazlık, Davacının … Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği görevini yürütmekte olduğu sırada … Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanmak için yaptığı başvuru neticesinde Sağlık Bakanlığı tarafından … Üniversitesinden istenilen belgelerin zamanında gönderilmediğinden bahisle uğranıldığı ileri sürülen 16.101.87 YTL maddi, 10.000,00 YTL manevi tazminat isteminden doğmuştur.

            2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 62. maddesinde, üniversite öğretim elemanlarının özlük hakları için bu kanunun, bu kanunda belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanununun, bu kanunda da bulunmayan hususlar için genel hükümlerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 20. maddesinde de bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kurallarının uygulanacağı belirtilmiştir.

            657 sayılı Kanunun 97. maddesinde;''Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere ;

            A) 94. maddenin 2. ve 3. fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden ,

            B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94. maddenin 2. fıkrasına uymadan görevlendirilenlerden ayrılanlar bir yıl geçmeden ,

            C) 95. maddede yazılı zorunluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

            D) 96. maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

            Devlet Memurluğuna alınmazlar. "hükmü bulunmakta olup, söz konusu maddede Devlet  memurluğundan çekilmiş bulunanların veya çekilmiş sayılanların yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir memuriyete atanabilmeleri için beklemeleri gerekli olan süreler düzenlenmiş bulunmaktadır.

            Dosyanın incelenmesinden; davacının … Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken … Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanmasının yapılması istemiyle 24.01.2005 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu, anılan başvuru üzerine Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce 01.02.2005 tarih ve 717 sayılı işlem ile … Üniversitesi Rektörlüğünden davacının sicil özeti ve son iki yıllık tezkiye fişlerinin gönderilmesinin istenildiği, bu istemin yerine getirilmediğinden bahisle 17.03.2005 tarihinde istifa eden davacının bu kez … Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Cerrahi Kliniğine açıktan atamasının yapılması istemiyle Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu, bu başvuru üzerine Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce 18.03.2005 tarih ve 40775 sayılı işlem ile … Üniversitesi Rektörlüğünden davacının sicil özeti ve son iki yıllık sicil raporlarının gönderilmesinin istendiği, gereğinin yerine getirilmemesi üzerine Personel Genel Müdürlüğünce 05.04.2005 tarih ve 62343 sayılı işlem ile … Üniversitesi Rektörlüğünden davacının sicil özeti ve son iki yıllık sicil raporlarının gönderilmesinin ikinci kez istenildiği, 26.04.2005 tarihinde istenen belgelerin gönderilmesi üzerine 29.06.2005 tarih ve 5414 sayılı Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü işlemi ile davacının Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına açıktan atamasının yapıldığı anlaşılmaktadır.

            2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi Öğretim Elemanı kadrolarına atananların, bu kadrolardan kamu kurum ve kuruluşlarına memur statüsünde naklen veya açıktan ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde atanması hususunun kişinin atanmak istediği kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde olduğu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre farklı bir personel rejimine tabi olarak çalışmakta iken görevinden kendi isteği ile çekilenlerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurluk kadrolarına atanmaları durumunda haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bekleme sürelerine ilişkin  hükümlerinin uygulanmayacağı açıktır.

            Bu durumda, davacının atanmasında anılan mevzuat gereği zorunlu olan bir bekleme süresi söz konusu olmadığından idarenin kusuru ile meydana gelen gecikme sonucu doğan bir zarar bulunmadığından bahisle tazminat isteminin reddine ilişkin Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle, Şanlıurfa İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Mahkemeye gönderilmesine 25.09.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.