logo yeni

DUYURU YAPILMADAN YAPILAN ATAMANIN GERİ ALINMASI İSTEMEDE MENFAAT BULUNMASI

Aktif . Yayınlanma Atama

Danıştay 2. Dairesi Başkanlığının 11.12.2009 tarihli ve E:2009/3324, K:2009/4611 sayılı Kararı. 

Özeti : Şube Müdürlüğüne atanabilmek için daha önce yapılan yöneticilik sınavında başarılı olan davacının, yeni kurulan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne duyuru yapılmaksızın yapılan atamanın geri alınmasını istemede menfaati bulunduğu hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...'i temsilen Türk Eğitim Sen

            Vekili                           : Av. ...

            Karşı Taraf                   : Milli Eğitim Bakanlığı

            İsteğin Özeti                : Samsun 2. İdare Mahkemesi'nin 23.3.2009 günlü, E:2009/24, K:2009/245 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

            Cevabının Özeti                       : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Hürriyet Micozkadıoğlu

            Düşüncesi                    : Öğretmen olan ve daha önce yapılan yöneticilik sınavında başarılı olan davacının ilçe milli eğitim şube müdürlüğüne yapılan atamanın iptalini istemekte menfaati bulunduğundan, dava konusu uyuşmazlığın esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, şube müdürlüğüne yapılan atamanın görevler arası geçiş usulü ile yapıldığı ve davacının görevler arası geçiş ile söz konusu göreve atanabilme koşullarını taşımadığı, işlem ile davacı arasında menfaat ilişkisinin olmadığı gerekçesiyle ehliyetten reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

            Danıştay Savcısı           : Semra Şentürk

            Düşüncesi                     : 2577 sayılı Kanunun 2/1-a maddesinde iptal davaları idari işlemler hakkında yetki şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı, menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar olarak tanımlanmıştır.

            Dolayısıyla iptal davasının gerek anılan maddede, gerekse içtihat ve doktrinde belirlenen hukuki nitelikleri gözönüne alındığında, idare hukuku alanında tek taraflı irade açıklamasıyla kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte tesis edilen idari işlemlerin bu idari işlemle meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilgisi kurabilenler tarafından iptal davasına konu edilebileceği kabul edilmektedir.

            Öğretmen olan davacının ilçe milli eğitim müdürlüğüne yapılan atama işlemi ile atama işleminin geri alınması istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrosuna atanma beklentisi olan davacının yapılan atama işlemiyle menfatinin ihlal edildiği anlaşılmakla , dava konusu uyuşmazlığın esasının incelenmesi gerekirken, İdare Mahkemesince davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle,temyiz isteminin kabulüyle idare mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmüştür. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce davalı idarenin temyize cevap dilekçesinin geldiği ve dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

            Dava, öğretmen olan davacının, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne ...'ın atanması işlemi ile bu işlemin geri alınması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 17.11.2008 günlü, 104838 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

            Samsun 2. İdare Mahkemesi'nin 23.3.2009 günlü, E:2009/24, K:2009/245 sayılı kararıyla; taşra teşkilatı şube müdürlüğünün görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olduğu, ancak eğitim kurumlarında belirli bir süreyle müdür olarak görev yapmakta olanların ise eğitim kurumu müdürlüğünden görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmaksızın ilçe milli eğitim müdürlüğü görevine ve daha alt bir görev olan ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevine geçebilecekleri; olayda, idarece münhal şube müdürlüğüne görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonuçlarına göre bir atama yapılmayıp, Yönetmelikte öngörülen diğer yöntem olan görevler arası geçiş usulünün tercih edildiği, davacının ise görevler arası geçiş ile atanma koşullarını taşımadığı, işlem ile davacı arasında hukuken korunması gerekli bir menfaat ilişkisinin bulunmadığı gerekçesiyle dava ehliyet yönünden reddedilmiştir.

            Davacı, daha önce yapılan yöneticilik sınavını kazandığını, idarenin atama işlemini gerçekleştirirken anılan kadro için duyuru yaparak başvurma süresi öngörmediğini, yapılan atamanın iptalini istemekte menfaatinin bulunduğunu öne sürerek İdare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

            2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinde; idari işlem hakkında, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından dava açılabileceği hükmü düzenlenmiştir.

            Dosyanın incelenmesinden; Samsun İlinde yeni kurulan ilçelerden olan Canik İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne 1.9.2008 günlü işlemle atamaların yapıldığı, davacının bu atamaları öğrenmesi üzerine 17.10.2008 tarihinde idareye başvurarak duyuru yapılmadığından müracaat edemediğini belirtip, yapılan atamaların iptali ile mağduriyetinin giderilmesini istediği, başvurusunun 17.11.2008 günlü işlemle reddi üzerine bu işlemin ve Canik İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne ...'ın atanması işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

            Olayda, şube müdürlüğüne atanabilmek için daha önce yapılan yöneticilik sınavını kazanarak 1-27.4.2002 tarihli Eğitim Yönetimi Kurs (Şube Müdür Adayı) Belgesine sahip olan ve şube müdürlüğüne atanma isteğiyle yapılan atamanın geri alınmasını isteyen davacının, sözkonusu atamayla menfaatinin ihlal edildiği açık olup, uyuşmazlığın esasının incelenmesi gerekirken, İdare Mahkemesince davanın ehliyetten reddedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Samsun 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 23.3.2009 günlü, E:2009/24, K:2009/245 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, kullanılmayan 25,60 TL yürütmenin durdurulması harcının isteği halinde davacıya iadesine, 11.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.