logo yeni

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Atama

Özeti : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi kapsamında görev yapan araştırma görevlilerinin, aynı Kanun'un 33/a maddesi kapsamında atamaların yapılması için başvurabilecekleri hakkında.

Danıştay 8. Dairesini 17.03.2015 tarih ve Esas: 2011/309, Karar: 2015/1907 sayılı kararı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Vekili     :              Av. ...

Karşı Taraf (Davalı)          :  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü

Vekili     :              Av. ...

İstemin Özeti : İzmir 1. İdare Mahkemesinin 22.07.2010 gün ve E:2009/1649, K:2010/1079 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti          : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Yüksel IRIZ

Düşüncesi : 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında görev yapanların, aynı Kanun'un 33/a maddesi uyarınca araştırma görevlisi olarak atanabileceklerinin mevzuatta açıkça belirtilmesi nedeniyle, davacının 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi kapsamında atamasının yapılmasına ilişkin talebi üzerine, 33. maddesinde belirtilen, ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, bölüm başkanı, dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanacaklarına ilişkin süreç işletildikten sonra işlem tesis edilmesi gerekirken, bu süreç işletilmeden, bu madde kapsamında atamasının yapılamayacağı gerekçesiyle tesis edilen işlemde ve davanın reddine ilişkin kararda hukuka uyarlık bulunmadığından, Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının, aynı Kanun'un 33/a maddesi kapsamında araştırma görevlisi olarak atamasının yapılması isteminin reddine ilişkin Rektörlüğün 28.09.2009 tarih ve 5530 sayılı işleminin iptali ile ilişiğinin kesildiği 29.09.2009 tarihinden itibaren maaş ve diğer özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; 2547 sayılı Kanun'un 33/a ve 50/d maddelerine göre yapılan öğretim görevlisi atamalarının süresi, alınma yöntemi ve sonuçlarının birbirinden çok farklı olması nedeniyle, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca atanıp, lisansüstü öğrenimini tamamlayan davacının, aynı Kanun'un 33/a maddesi kapsamında araştırma görevli olarak atanması yönündeki isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinde; "Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır." şeklinde tanımlanmıştır.

2547 sayılı Kanun'un "Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacıları" başlıklı 33/a maddesinde ise; araştırma görevlilerinin, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcıları olduğu, bunların ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, bölüm başkanı, dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanacakları, atanma süresi sonunda görevlerinin kendiliğinden sona ereceği ve bunların aynı usulle yeniden atanabilecekleri düzenlenmiştir.

Anılan Kanun'un 50. maddesinin (d) bendinde de, lisansüstü öğretim yapan öğrencilerin kendilerine tahsis edilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine atanabilecekleri hükme bağlanmıştır.

31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Amaç" başlıklı 1. maddesinde, "Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir." hükmüne, "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde de "Bu Yönetmelik, Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamaları kapsar." hükmüne yer verilmiştir.

13.10.1984 tarih ve 18544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmeliğin "Kadroyu Boşaltma" başlıklı 10. maddesinde; "2547 sayılı Kanun'un 50. maddesine göre öğretim yardımcılığı kadrolarına geçici olarak atanıp, yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık öğrenimlerini başarı ile tamamlayarak yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik diploması veya tıpta uzmanlık belgesi alanların kadro ile ilişkileri kendiliğinden kesilir.

Hizmetlerine ihtiyaç görülenlerin 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 33. maddesine göre öğretim yardımcısı olarak yeniden atanmaları mümkündür." düzenlemesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne araştırma görevlisi olarak atanan davacının, doktora eğitimini başarı ile tamamlaması üzerine, davalı idareye başvurarak 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne atamasının yapılarak araştırma görevlisi olarak çalışmasının devamına karar verilmesini istediği, bu başvurunun, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre atanmış bulunanların 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi uyarınca atanabilmesi için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanması gerektiği, bu nedenle 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne naklen atamasının yapılmasına imkân bulunmadığı belirtilerek dava konusu işlemle reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

2547 sayılı Kanun'un yukarıda aktarılan 33. maddesinde, araştırma görevlilerinin, ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanacakları düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca, ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanının öneride bulunabilmesi, bölüm başkanı, dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün de olumlu görüş bildirebilmesi için, ilgililerin kendi birimlerinde 50/d maddesi kapsamında veya farklı bir statüde görev yapması ya da 33/a maddesi kapsamında görev yapmakla birlikte görev süresinin dolması nedeniyle yeniden atamasının yapılacak konumda olması gerekmektedir. Zira üniversitede belirtilen bu statülerde görev yapmayan, ilk defa atanacak durumda olan kişiler hakkında, öneride bulunulabilmesi veya olumlu görüş bildirilebilmesine hukuken ve fiilen olanak bulunmamaktadır. Bu bağlamda, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında görev yapanların, 33/a maddesi kapsamında atanabilmek için idareye başvurabilecekleri açıktır.

Yukarıda yer verilen Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde de, 2547 sayılı Kanun'un 50. maddesine göre öğretim yardımcılığı kadrolarına geçici olarak atanıp, doktora öğrenimlerini başarı ile tamamlayarak doktora yeterlik diploması alanlardan, hizmetlerine ihtiyaç görülenlerin 2547 sayılı Kanun'un 33. maddesine göre öğretim yardımcısı olarak yeniden atanabilecekleri açıkça ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinden de anlaşılacağı üzere; bu Yönetmelik, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamalara ilişkin usul ve esasları belirlemekte olup, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi olarak önceden atanmış olanların, açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamalar kapsamında olmaması nedeniyle, 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi olarak atananlardan 33/a maddesi kapsamına geçmek isteyenleri kapsamamaktadır.

Bu itibarla, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında görev yapanların aynı Kanun'un 33/a maddesi kapsamında atanabilmek için idareye başvurabilecekleri kuşkusuzdur. Yapılan bu başvurular üzerine de idareler tarafından 2547 sayılı Kanun'un 33. maddesinde belirtilen süreç işletildikten sonra başvurular hakkında işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar uyarınca, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında görev yapanların, aynı Kanun'un 33/a maddesine göre araştırma görevlisi olarak atanabilecekleri hususu göz önünde bulundurulduğunda, davacının 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi kapsamında atamasının yapılmasına ilişkin talebi üzerine, 33/a maddesinde öngörülen süreç işletildikten sonra işlem tesis edilmesi gerekirken, bu süreç işletilmeden, bu madde kapsamında atamasının yapılamayacağı gerekçesiyle tesis edilen dava konusu işlemde ve davanın reddine ilişkin kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; İzmir 1. İdare Mahkemesinin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 17.03.2015 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Dava, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde 2547 sayılı Yasanın 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının, aynı Yasanın 33/a maddesi kapsamında araştırma görevlisi olarak atanmasına ilişkin isteminin reddine ilişkin 28.09.2009 tarih ve 5530 sayılı işlemin iptali ile ilişiğinin kesildiği 29.09.2009 tarihinden itibaren maaş ve diğer özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33/a maddesinde; araştırma görevlilerinin yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcıları olduğu, bunların ilgili anabilim veya ana sanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitüsü, yüksekokul veya konservatuar müdürünün olumlu görüşü üzerine, rektörün onayı ile

araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanacakları, atanma süresi sonunda görevlerinin kendiliğinden sona ereceği belirtilmiştir.

Anılan Kanunun 50/d maddesinde de, lisansüstü öğretim yapan öğrencilerin kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine atanabilecekleri hükme bağlanmıştır.

31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Amaç" başlıklı 1. maddesinde; "Bu yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla, bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir" düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 4. maddesinde ise; "Bu Yönetmelik, Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamaları kapsar." kuralı hükme bağlanmıştır.

2547 sayılı Kanun'un 33/a ve 50/d maddesinde belirtilen her iki atama biçiminin akademik anlamda amaç ve süre bakımından birçok farklılıklar içerdiği açıktır. Bir başka ifade ile 33. maddeye göre yapılan atamalar hizmetin yürütülmesi amacı taşıdığı halde, 50/d maddesine göre yapılan atamalar ile burs verilmeyen lisansüstü öğrencilerinin mali yönden desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu itibarla, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca istihdam edilen araştırma görevlilerinin aynı Kanun'un 33/a maddesinde öngörülen kadrolara atanmalarının açıktan atama niteliğinde olduğunun kabulü gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, Devlet ve Vakıf yükseköğretim kurumlarının, araştırma görevlisi kadrolarına açıktan yapılacak atamaları da kapsadığının belirtilmesi karşısında, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca istihdam edilirken aynı Kanun'un 33/a maddesinde öngörülen araştırma görevlisi kadrosuna atanmak isteyen davacının bu talebinin, anılan Yönetmelik kapsamında bulunduğu ve davacının atanmasında Yönetmelikte öngörülen atama şartlarının (kadro ilanı, merkezi sınav, yabancı dil vs.) aranması gerekeceği açıktır.

Bu durumda, Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunmasına rağmen, Yönetmelikte öngörülen şartlar yerine getirilmeden, davacının 2547 sayılı Yasanın 33/a maddesi kapsamında bir kadroya atanmasına hukuken olanak bulunmadığından, davacının başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamakta olup, temyize konu Mahkeme kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanması gerektiği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.