logo yeni

VERGİ MÜFETTİŞLERİ ORTAK KARARNAMEYLE ATANIR

Aktif . Yayınlanma Atama

Özeti : Vergi Müfettişlerinin 2451 sayılı Yasa uyarınca müşterek kararla atanması gerekirken, Vergi Denetim Kurulu Başkanı onayı ile atanmasında yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 5. Dairesinin 12.03.2015 tarihli ve Esas: 2014/7948, Karar: 2015/2395 sayılı kararı

Temyiz isteminde Bulunan (Davalı) : Maliye Bakanlığı Vekili        :              Av.         ...

Karşı Taraf : ...

Vekilleri : Av.     ...            &            Av.         ...

İsteğin Özeti : Dava;       Konya   Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler

Grup Başkanlığı'nda vergi müfettişi olarak görev yapan davacı tarafından, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın 08.07.2013 tarih ve 576 sayılı Olur'u ile Ankara Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin işlemin ve bu işlemin bildirimi mahiyetinde olan 01.08.2013 tarih ve 19670 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce verilen 28.05.2014 günlü, E:2013/1484; K:2014/660 sayılı kararla; davacının Konya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'ndan Ankara Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'na atanmasına yönelik işlemin, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2. maddesi uyarınca, müşterek kararla tesis edilmesi gerekmekte iken, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından işlem tesis edilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idare, İdare Mahkemesi kararının temyiz dilekçesinde yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi : F. Betül Yıldız

Düşüncesi : Dava konusu edilen işlem; Konya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nda vergi müfettişi olarak görev yapan davacının, Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği'nin 6/2-ç maddesi uyarınca Vergi Denetim Kurulu Başkanı'na verilen yetkiye istinaden, Ankara Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nda görevlendirilmesine ilişkin olduğu halde, İdare Mahkemesince "naklen atama" olarak nitelendirilerek uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasında hukuki isabet bulunmadığı, işlemin doğru vasıflandırılarak karar verilmesi gerektiğinden, İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce verilen 28.05.2014 günlü, E:2013/1484; K:2014/660 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 12.03.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

07.07.2011 tarihli, 646 sayılı KHK'nın 1. maddesiyle, 178 sayılı KHK'nın 19. maddesinde yapılan değişiklikle, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kurulmuş, aynı maddede bu Başkanlığa Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki denetim ve danışma birimleri arasında yer verilmiştir. Anılan KHK'nın 20. maddesinde, Başkanlığın doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişlerinden oluştuğu ifade edilmiş, maddenin devamında Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve iş bölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Bakanlığa bağlı olmak üzere grup başkanlıkları kurulabileceği kurala bağlandıktan sonra, başkanlıkların (a), (b), (c), (ç) olmak üzere dört grup başkanlığından oluştuğu, bunların (a) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, (b) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, (c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı, (ç) Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kararname eki Kadro Cetvelinde de Vergi Müfettişi kadroları merkez teşkilatına ait kadrolar arasında sayılmış, bu düzenleme ile Vergi Müfettişlerinin hangi grup başkanlığında görev yaparlarsa yapsınlar merkez teşkilatı memuru olduğu hususu net bir şekilde ortaya konulmuştur.

Ancak, anılan KHK ile 178 sayılı KHK'ye eklenen Ek madde 29 ile personel hukukuna aykırı bir düzenleme getirilmiş, Kararname eki kadro cetvellerinde merkez memuru olarak gösterilen ve Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında çalışan Vergi Müfettişleri için yer değiştirme suretiyle görevlendirme adı altında, rotasyon sonucunu doğuran bir uygulamanın önü açılmıştır.

Sözü edilen Ek 29. maddeye dayanılarak hazırlanan "Görev Yerleri İtibariyle Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği" ile sadece Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında görevli Vergi Müfettişlerinin yer değiştirme esasları kurala bağlanmış ve hizmet bölgesi adı altında zorunlu çalışma sürelerine bağlı olarak yurt çapında 5 hizmet bölgesi oluşturularak Vergi Müfettişlerinin bu bölgelerde görev yapması esası getirilmiştir.

Personel hukukunun en önemli kavramlarından olan kadro, personel yönetiminin temel unsurudur.

Kadro; görev yerini belirten, görev tanımını içeren, bulunduğu yer itibariyle personel ihtiyacını gösteren ve sürekli bir kamu hizmetinin yürütülmesi için gerekli olan zorunlu bir araçtır.

Kadronun, kurumun kadro cetvelinin merkez teşkilatına ilişkin kısmında yer almış olması, o kadroya merkez teşkilatının ihtiyacı bulunduğunu göstermekte, o kadroda görev yapan kamu görevlisinin sadece merkez teşkilatında çalışması sonucunu doğurmaktadır.

Konuya bu açıdan bakıldığında Ek 29. maddenin personel hukukuna aykırı ve Anayasada öngörülen eşitlik ilkesine aykırı bir kural niteliğinde bulunduğu görülmektedir. Zira bu düzenleme nedeniyle (b) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, (c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı, (ç) Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığında görevli Vergi Müfettişleri merkez teşkilatında çalıştıkları halde, (a) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında çalışan Vergi Müfettişleri rotasyon uygulamasına tabi tutulmakta, (b) (c) ve (ç) Grup Başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişleri ile aynı unvanlı kadroda görev yapmalarına rağmen kadrolarının bulunduğu merkez teşkilatı dışında istihdam edilmektedirler.

Bu durum, Ek 29. maddenin Anayasanın 10. maddesinde ifadesini bulan "eşitlik" ilkesine aykırı olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Ek 29. maddenin, personel hukukunun "yer değiştirme" esaslarına göre değerlendirilmesine gelince;

Kamu personel rejiminin usul ve esaslarının düzenlendiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda; "naklen atama", "kurumlar arası geçici görevlendirme" dışında başka bir yer değişikliği kuralı bulunmamaktadır.

Memurun görev yeri dışında bir başka yere atanması, naklen atanma ile mümkün olup, görevlendirme adı altında yer değiştirme işlemi kurulması hukuken olanaksızdır. Ek 29. maddede yer verilen "yer değiştirme suretiyle görevlendirme" yöntemi personel hukukumuza bu yönüyle de uygun olmayıp, doğurduğu sonuçlar itibariyle tartışmaya açık bir kavram niteliğindedir.

Anılan kuralın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulması gerekli bulunmasına karşın, bir siyasi parti grubu tarafından aynı maddeye yönelik olarak bir başka gerekçe ile yapılan başvuru reddedilmiş bulunduğundan, Anayasada öngörülen süre dolmadan yeni bir başvuru yapılması hukuken olanaksızdır.

Belirtilen hukuki çerçevede, Ek 29. madde hukuken ayakta bulunduğu ve iptal edilmediği sürece bu hükme göre tesis edilen ve geçici görevlendirme niteliğinde bulunan uyuşmazlığın esastan çözümlenmesi gerekirken, dava konusu işlemin atama işlemi olarak nitelendirilmesi suretiyle yetki unsuru yönünden iptali yolundaki Mahkeme kararının bozulması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına karşıyız.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.