logo yeni

SEÇİMLERE KATILMAK ÜZERE AYRILANLARIN DÖNÜŞTE BAŞKA KADROYA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Atama

Danıştay 12 Dairesi Başkanlığının 7.10.2011 tarihli ve E:2009/477, K:2011/4593 sayılı Kararı.

Özeti : Davacının seçimlere katılmak için ayrıldığı müşavirlik kadrosuna atanmak için başvuruda bulunduğu tarihte bu kadronun dolu olması karşısında kazanılmış hak aylık derecesindeki uzman kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı

Karşı Taraf : …

Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : Davalı idarede müşavir olarak görev yapmakta iken milletvekili seçimlerine katılmak üzere istifa eden davacının başvurusu üzerine Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı uzmanlığına atanmasına ilişkin işlem ile bu kadroya bir başkasının atanmasına ilişkin işlemin iptali ve yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte tazmini istemi ile açılan davada, davacının uzmanlığa atanmasına ilişkin işlemin iptali, diğer istemler yönünden ise davanın reddi yolunda Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 8.7.2008 günlü, E:2007/607, K:2008/1554 sayılı kararın iptale ilişkin kısmının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : N.Başak Mahmat

Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen kararın başvuru tarihinde eski kadrosu dolu olan davacının kazanılmış hak aylık derecesindeki başka bir göreve atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Gül Filiz Ercan Aslantaş

Düşüncesi : 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7. maddesinde; "Subay, Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydı ile eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmüne yer verilmiştir. Dosyanın incelenmesinden Denizcilik Müsteşarlığında müşavir olarak görev yapmakta iken Milletvekili Genel Seçimlerine katılmak için istifa eden davacının aday olamaması üzerine önceki görevi yerine Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı uzmanlığına atandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, seçimlere katılmak için istifa eden kamu görevlilerinin adaylığı ya da seçimi kaybetmeleri halinde istekleri üzerine eski görevlerine döndürülmeleri asıl olmakla birlikte başvuru tarihinde kadronun dolu olması durumunda kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka göreve atanmalarının öngörüldüğü yasa hükmü karşısında, davacının başvuruda bulunduğu tarihte eski kadrosunun dolu olduğu anlaşıldığından kazanılmış hak aylık derecesindeki başka bir göreve atanmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü: Dava, Denizcilik Müsteşarlığında Müşavir olarak görev yapmakta iken 22.07.2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerine katılmak üzere görevinden istifa eden davacının, milletvekili adayı olamaması üzerine eski görevine dönmek üzere yaptığı başvuru sonucunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına uzman olarak atanmasına ilişkin 20.6.2007 tarih ve 20256 sayılı davalı idare işlemi ile bu kadroya bir başkasının atanmasına ilişkin işlemin iptali ve işlem nedeniyle uğradığı parasal kayıplarının tazmini istemiyle istemiyle açılmıştır. Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce verilen 8.7.2008 günlü, E:2007/607, K:2008/1554 sayılı kararla; davacının eski kadrosuna döndürülmesi talebiyle başvuruda bulunduğu 14.6.2007 tarihinde eski kadrosunun dolu olduğu, bununla birlikte müşavir kadrosu ile uzman kadrosunun eşdeğer kadro olmadığı sonucuna varıldığından, davacının müşavir kadrosuna eşdeğer bir kadroya atanması gerekirken uzman kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, müşavirlik kadrosuna …'nın atanmasına ilişkin işlem yönünden davanın ve davacının bu aşamada maddi bir kaybının varlığından söz edilemeyeceğinden tazminat isteminin reddi gerektiğinden, davacının uzmanlığa atanmasına dair işlemin iptaline, müşavirlik kadrosuna …'nın atanmasına ilişkin işlem ve tazminat istemi yönünden davanın reddine hükmedilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının davacının uzman kadrosuna atanmasına ilişkin işlemin iptaline dair kısmının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Ek- 7. maddesinde;"Yüksek mahkeme üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmü yer almaktadır. Dosyanın incelenmesinden; davacının Denizcilik Müsteşarlığında müşavir (1. kadro ve aylık derecesinin 4. kademesinde) olarak görev yapmakta iken 22.07.2007 tarihinde yapılan genel seçimlere katılmak üzere 08.05.2007 tarihinde istifa ederek görevinden ayrıldığı, milletvekili adayı olamaması üzerine 14.6.2007 tarihinde eski görevine döndürülmesi talebiyle davalı idareye başvuruda bulunduğu, davalı idarenin 20.6.2007 tarih ve 20256 sayılı işlemiyle (1. kadro ve aylık derecesinin 4. kademesinde) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına uzman olarak atandığı milletvekili seçimlerinde aday olmak için istifa ederek boşalttığı müşavir kadrosuna atanması gerektiğini öne sürerek anılan işlemin ve bu kadroya bir başkasının atanmasına ilişkin işlemin iptali ile parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle bakılan davayı açtığı, davalı idarenin, davacının başvuru tarihinde milletvekili seçimlerine katılmak üzere ayrıldığı müşavirlik kadrosunun dolu olduğunu belirttiği görülmektedir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Ek- 7. maddesi hükmü dikkate alındığında; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurlarının, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde bir aylık yasal süre içinde başvurmaları halinde, eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilecekleri, başvuruda bulundukları tarihte eski kadrolarının boş olması halinde eski görevlerine atanmaları 328 gerektiği, bu kadronun dolu olması halinde ise kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanacakları anlaşılmaktadır. Olayda; davacının milletvekili seçimlerinde aday olmak için istifa ettiği eski görevine ait kadronun, tekrar atanmak için başvurduğu 14.6.2007 tarihi itibariyle dolu olması karşısında, kazanılmış hak aylık derecesindeki Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına uzman kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 298 sayılı Yasa'nın Ek-7. maddesinde; seçimlerde aday olmak isteyenlerden eski kadrosu dolu olanların yeniden atamaları yapılırken kazanılmış hak aylık derecelerinin korunması dışında herhangi bir kriter getirilmemiş olması karşısında; davacının uzman kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptalinde hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce verilen 8.7.2008 günlü, E:2007/607, K:2008/1554 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi'nin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 7.10.2011 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.