logo yeni

ASALETİ ONANAN MEMURUN SINAV KOŞULU NEDENİYLE ATAMASININ İPTAL EDİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Atama

DAVACININ ATAMA ONAYININ İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMDE ADAYLIK DÖNEMİNİ BAŞARIYLA BİTİRİP ASALETİNİN ONANMIŞ OLMASI NEDENİYLE, HUKUKA UYARLIK GÖRÜLMEDİĞİ HK.

Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davalı): Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Karşı Taraf : ?
Vekili : Av. ?
İsteğin Özeti : 21.6.2001 tarihinde Mera Fonunda sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlayan ve 4684 sayılı Kanun gereğince memur olarak atanan davacının atama onayının iptaline ilişkin 13.6.2003 günlü işlemin iptali istemiyle açılan davada; adaylık dönemini başarıyla tamamlayıp memurluğa ehliyeti saptanmak suretiyle asaleti onanan davacının, bu aşamadan sonra sınav koşulu nedeniyle görevine son verilmesinde 657 sayılı Yasanın amacına ve kamu yararı ile hizmet gerekleri yönünden hukuka uygunluktan sözedilemiyeceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen 30.6.2004 günlü, E:2003/1185, K:2004/1228 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay Onikinci Dairesinin 9.3.2007 günlü, E:2004/3838, K:2007/1051 sayılı kararının davalı tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54.maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Songül Babayiğit
Düşüncesi : Karar düzeltme isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı : Esma Nur Necef
Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54.maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:Danıştay Dava Daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı sebeplerden birinin varlığı ile mümkündür. Düzeltilmesi istenen karar kanun ve usule uygun olup, düzeltmeyi gerektiren bir sebep de bulunmadığından düzeltme isteminin reddine, 28.4.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.