logo yeni

ASKERLİĞİ ERTELENMİŞ KİŞİDEN ATAMA İÇİN ASKERLİK ŞARTI İSTENMESİ

Aktif . Yayınlanma Askerlik

ASKERLİĞİNİ ERTELETMİŞ BULUNAN DAVACININ, ASKERLİĞİNİ FİİLEN YAPMADIĞINDAN BAHİSLE, ATAMASININ YAPILMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMDE, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 12/11/2007 tarihli ve E:2005/4721, K:2007/4982 sayılı Kararı

Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davacı): ?
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : Adalet Bakanlığı
Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı
İsteğin Özeti : 17.10.1999 tarihinde yapılan Devlet memurluğu sınavına girerek başarılı olan ve infaz koruma memuru olarak atanması teklif edilen davacının, atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada; 31.10.2001 tarihine kadar askerliğini ertelettiği tartışmasız olan davacının, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte askerlik durumu yönünden genel şartları taşıması karşısında atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda İzmir 3. İdare Mahkemesince verilen 26.12.2001 günlü, E:2001/493, K:2001/1103 sayılı kararın temyizen incelenmesi sonucu idarelerin Devlet memurluğuna atanacaklar için, işin niteliğine ve hizmetin gereğine göre özel şartlar getirebilecekleri açık olup olayda kamu hizmetinin sürekliliği esasına göre ve hizmetin aksatılmaması amacıyla davacının yerleştirileceği İnfaz ve Koruma Memurluğu kadrosu için "erkek adaylar için askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak" şeklinde özel bir şart getirildiği anlaşıldığından ve anılan şartı taşımayan davacının atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığından dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararının bozulmasına dair Danıştay Onikinci Dairesinin 23.11.2004 günlü, E:2002/1441, K.2004/3754 sayılı kararının davacı tarafından Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil yönetmeliğinin 10. maddesinin, 657 sayılı Kanunun 48. maddesine aykırı olduğu öne sürülerek düzeltilmesi isteminden ibarettir.
Adalet Bakanlığı'nın Savunmasının Özeti : Karar düzeltme talebinin reddi gerektiği savunulmuştur.
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın Savunmasının Özeti : Davacının karar düzeltme isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : Sevcan Gülşen
Düşüncesi : Davacının karar düzeltme istemi kabul edilip Dairemiz kararı kaldırılarak İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı: Nazmiye Kılıç
Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Karar düzeltme dilekçesinde öne sürülen hususlar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin (C) bendine uygun görüldüğünden Dairemizin 23.11.2004 günlü, E:2002/1441, K:2004/3754 sayılı kararının kaldırılmasına karar verilerek uyuşmazlığın esası yeniden incelendi.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İzmir 3. İdare Mahkemesince verilen 26.12.2001 günlü, E:2001/493, K:2001/1103 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 12.11.2007 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY
Dairemizin 23.11.2004 günlü, E:2002/1441, K.2004/3754 sayılı kararındaki gerekçelerle karar düzeltme talebinin reddi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.
(DAN-DER ; SAYI :118)
BŞ/AA

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.