logo yeni

ZORUNLU HİZMET SÜRESİNİN HESABINDA ASKERLİKTE GEÇEN SÜRE

Aktif . Yayınlanma Askerlik

Danıştay 2. Dairesi Başkanlığının 27.5.2008  tarihli ve E:2007/2128, K:2008/2539 sayılı Kararı. 

Özeti : Birinci hizmet bölgesi içindeki illerde göreve başlayan ve bu illerde görevli iken, askerlik görevini yerine getiren ve zorunlu çalışma yükümlülüğü olan öğretmenlerin hizmet sürelerinin hesaplanmasında, askerlikte geçen sürelerin düşülmemesinde, hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı

            Karşı Taraf        : ...

            Vekili                : Av. ...

            İsteğin Özeti    : İzmir 4. İdare Mahkemesi'nce verilen 21.2.2007 günlü, E:2006/1473, K:2007/123 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdare Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

            Cevabın Özeti   : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi: Ayşe Çakırca

            Düşüncesi         : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı : Celalettin Yüksel

            Düşüncesi         : İzmir ili Konak İlçesi ... İlköğretim Okulu öğretmeni olan davacının zorunlu çalışma yükümlülüğü sebebiyle Van ili Edremit ilçesi ... İlköğretim Okuluna atanmasına ilişkin işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması davalı idare tarafından istenilmektedir.

            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların, temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinde belirtilen nedenlerin birinin bulunması halinde mümkün olup, davalı idare tarafından ileri sürülen hususlar bunlardan hiçbirine uymamaktadır.

            Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kararnamelerin Değiştirilerek kabulü hakkında 3797 sayılı Kanunun 61.maddesinin 4.fıkrasında "öğretmenlerin hizmet bölgelerinde en az üç eğitim-öğretim yılı görev yapması esastır" hükmü yer almıştır.

            Bu hükümden öğretmenlerin bulundukları yerdeki mecburi hizmet süresini tamamlamalarının orada fiilen geçirdikleri eğitim-öğretim süresine bağlı olarak hesaplanacağı anlaşıldığından,zorunlu hizmet bölgeleri dışında da askerlik hizmeti için görev yerinden ayrılan öğretmenlerin askerlikte geçirdikleri sürelerin bölge hizmetinden sayılmasına olanak bulunmamaktadır.

            Davacınında birinci hizmet bölgesinde görev yapmakta iken askerlik yapmak üzere görevinden ayrılıp,askerlik sonrası tekrar aynı yerde göreve başlaması sebebiyle 3 öğretim-eğitim yılında fiilen görev yapmadığı kuşkusuzdur.

            Açıklanan sebeplerle, davalı idare temyiz istemin reddi gerektiği düşünülmüştür. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği görüşüldü:

            Dava, İzmir İli Konak İlçesi ... İlköğretim Okulu öğretmeni olan davacının, zorunlu çalışma yükümlülüğü nedeniyle Van İli Edremit İlçesi ... İlköğretim Okulu'na atanmasına ilişkin 31.5.2006 tarih ve 44573 sayılı işlemin iptali  istemiyle açılmıştır.

            İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 21.2.2007 günlü, E:2006/1473, K:2007/123 sayılı kararıyla; "davacının 15.10.2002 tarihinde ilk atamasında birinci hizmet bölgesi olan İzmir iline atandığı, 1.4.2005-10.4.2006 tarihleri arasında askerlik görevini yerine getirdiği, ilk atamasının yapıldığı tarih olan 15.10.2002 tarihinden zorunlu hizmet nedeniyle Van İli Edremit İlçesine atamasının yapıldığı 31.5.2006 tarihine kadar geçen sürede yukarıda belirtilen yönetmelik gereği askerlikte geçen süre hariç tutulmak üzere fiilen üç yıllık zorunlu hizmetini tamamlamadığı anlaşılmakta olup; askerlikte geçen sürenin zorunlu çalışma süresinden sayılmayacağına ilişkin 4.3.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 29.maddesindeki hükme rağmen anılan yönetmeliğe aykırı olan Genelgenin hizmet sürelerinin hesaplanmasında askerlikte geçen sürenin düşülmeyeceği yolundaki hükmünün uygulanması suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği" gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

            Davalı idare tarafından,  dava konusu işlemi iptal eden mahkeme kararının, hukuka uygun olmadığı öne sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

            4.3.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü" başlıklı 24. maddesinde, Bakanlık kadrolarına 11.6.2000 tarihinden sonra öğretmen olarak atananların zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il ve ilçelerde tamamlamaları gereken zorunlu çalışma süreleri belirlenmiş; "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 25. maddesinde, zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden Bakanlık öğretmen kadrolarına ilk defa birinci hizmet bölgesine dahil illerde başlayanların, bulundukları ilde veya bu bölgeye dahil illerde toplam üç yıllık çalışma süresini doldurmaları durumunda, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il ve ilçelere yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunabilecekleri, istekte bulunmamaları durumunda ise, atamalarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamındaki il ve ilçelere Bakanlıkça yapılacağı hükmüne yer verilmiş; "Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler" başlıklı 29. maddesinin (b) bendinde, askerlik dahil aylıksız izinli olarak geçirilen sürelerin zorunlu çalışma süresinden sayılmayacağı öngörülmüş; "Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak hususlar" başlıklı 49. maddesinde de, muvazzaf askerlikte geçen hizmet sürelerinin, görevin yapıldığı il veya ilçenin dahil olduğu hizmet sınıfı için öngörülen hizmet puanı ile değerlendirileceği, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerindeki Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında görev yapan öğretmenlerin askerlikte geçirdikleri sürelerin ise, görevin geçirildiği il veya ilçenin dahil olduğu sınıfta geçmiş sayılacağı ve hizmet puanının hesabında dikkate alınacağı hükmü yer almıştır.

            Anılan Yönetmelik hükümlerinde; askerlikte geçirilen sürenin, sadece zorunlu çalışma süresinden sayılmayacağı belirtilmek suretiyle, bu sürenin; birinci hizmet bölgesine dahil illerde ilk defa göreve başlayan öğretmenler açısından geçerli olan 3 (üç) yıllık sürenin hesabında dikkate alınacağı da anlatılmaya çalışılmıştır. Nitekim, askerlikte geçirilen süre, hizmet puanının hesabında dikkate alınmaktadır.

            Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün "Zorunlu Yer Değiştirmeler" konulu ve 25.5.2006 günlü, 43297 sayılı Genel Yazısı'nın 2. maddesinde de; "11.6.2000-30.9.2003 tarihleri arasında birinci hizmet bölgesi içindeki illerde (bu illerin D ve E ilçeleri de dahil) göreve başlayan ve bu illerde görevli iken askerlik görevini yerine getirenlerin hizmet sürelerinin hesaplanmasında askerlikte geçen süreleri düşülmeyeceğinden bu durumda olanlara zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere elektronik başvuru formu doldurtulacaktır." kuralına yer verilmiştir.

            Dava dosyasının incelenmesinden; 15.10.2002 tarihinde ilk defa öğretmen olarak atanan ve bu durumu itibariyle de zorunlu çalışma yükümlüsü olan davacının,  İzmir İli Konak İlçesi ... İlköğretim Okulu zihinsel engelliler sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken aylıksız izinli sayıldığı ve 31.3.2005 ile 31.3.2006 tarihleri arasında Malatya İli Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde yedek subay  öğretmen olarak askerlik görevini yerine getirdiği, birinci hizmet bölgesine dahil illerde ilk defa göreve başlayan öğretmenler açısından geçerli olan 3 (üç) yıllık sürenin (askerlikte geçen sürenin de dikkate alınması suretiyle) tamamlandığı belirtilerek zorunlu çalışma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla davacıdan elektronik başvuru formu doldurmasının istenildiği, elektronik başvuru formu doldurarak tercihte bulunan davacının hizmet puanı itibariyle tercihlerine atanamaması nedeniyle bilgisayar kurasının devreye girdiği ve 31.5.2006 günlü,  44573  sayılı dava konusu işlemle; Van İli Edremit İlçesi ... İlköğretim Okulu öğretmenliğine atandığı anlaşılmaktadır.

            Bu durumda,  İzmir İli Konak İlçesi ... İlköğretim Okulu'nda zihinsel engelliler sınıf öğretmeni olan davacının, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atanmak amacıyla başvuruda bulunduğu eğitim kurumları arasında yer almayan Van İli Edremit İlçesi ... İlköğretim Okulu'na zihinsel engelliler sınıf öğretmeni olarak naklen atanmasına ilişkin 31.5.2006 günlü, 44573 sayılı işlemin, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 25., 29. ve 49. maddeleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün "Zorunlu Yer Değiştirmeler" konulu ve 25.5.2006 günlü, 43297 sayılı Genel Yazısı'nın 2. maddesinde yer alan düzenlemelere uygunluk taşıdığı tartışmasız olduğundan dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nce verilen 21.2.2007 günlü, E:2006/1473, K:2007/123  sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı  maddenin  3622 sayılı  Kanun'la  değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek  yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 27.5.2008  tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.