logo yeni

ASKERLİKTE GEÇEN SÜRENİN ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILMASI

Aktif . Yayınlanma Askerlik

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 16.12.2009 tarihli ve E:2007/3886, K:2009/7514 sayılı Kararı.

Özeti : 657 sayılı Yasa'nın 108. maddesi hükmüne göre muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince aylıksız izinli bulunduklarından, davacının askerlik hizmetinde geçen süresi Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 43. maddesinin (d) bendi gereğince bölge hizmetine eklenemeyeceği için, adı geçenin, görev yaptığı bölgedeki zorunlu çalışma süresini tamamlamış sayılamayacağı hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

            Karşı Taraf                   : İçişleri Bakanlığı

            İsteğin Özeti                : Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nin 28.2.2007 günlü, E:2006/2368, K:2007/307 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

            Cevabın Özeti               : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Zeynep Karakoç

            Düşüncesi                    : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

            Danıştay Savcısı           : Saadet Ünal

            Düşüncesi                    : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

            Dava, davacının Gaziantep Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapmakta iken, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne naklen atanmasına ilişkin 21.7.2006 günlü, 2093 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

            Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nin 28.2.2007 günlü, E:2006/2368, K:2007/307 sayılı kararıyla; davacının Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 23. maddesi kapsamında 8 yıllık zorunlu hizmet süresini doldurduğu, aynı durumda olan 193 personelin topluca naklen atamasının yapıldığı, davacının eş veya öğrenim özrü bulunmadığı, davalı idarenin amacının emniyet hizmetlerinin aksamamasının sağlanması olduğu, kamu hizmetinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla görev yeri değişikliği suretiyle yapılan atamada hizmetin ve özellikle bölgenin konum ve özelliği ayrıca davacının Gaziantep İli nüfusuna kayıtlı olduğu dikkate alındığında kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı bir yönünün bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

            Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

            11.9.1992 tarih ve 21342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Bölgeler ve Hizmet Süreleri" başlıklı 23. maddesinde, zorunlu hizmet bölgeleri birinci ve ikinci bölge olmak üzere ikiye ayrılmış olup, birinci hizmet bölgesi de A, B, C, D, E, F ve G olmak üzere yedi alt bölgeye ayrılmış, her bir alt bölge için farklı zorunlu hizmet süresi belirlenmiştir.

            Anılan Yönetmeliğin "Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılamayacak Süreler" başlıklı 43. maddesinde, hangi durumlarda geçen sürelerin personelin bulunduğu bölgedeki hizmet süresinden sayılamayacağı belirtilmiş, (d) bendinde de "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçen süreler" bu kapsamda sayılmıştır.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Aylıksız İzin" başlıklı 108. maddesinin son fıkrasında "Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır." hükmü yer almaktadır.

            Dosyanın incelenmesinden; davacının 16.7.1998 tarihinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atandığı, 4.12.1998 tarihinde askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izinli olarak görevinden ayrıldığı, 31.5.2000 tarihinde de terhis olduğu, 2006 yılı genel atama döneminde 1. Bölgenin (B) alt bölgesinde zorunlu hizmet süresi olan 8 yılı doldurması nedeniyle, dava konusu işlemle Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü emrine atandığı anlaşılmaktadır.

            657 sayılı Yasa'nın yukarıda değinilen 108. maddesi hükmü karşısında davacının askerlik hizmetinde geçen süresinin Yönetmeliğin 43. maddesinin (d) bendi gereğince bölge hizmetinden sayılması mümkün olmadığından, 1. bölgedeki zorunlu çalışma süresini doldurmadığı açık olup, hizmet süresini tamamladığı gerekçesiyle kurulan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 28.2.2007 günlü, E:2006/2368, K:2007/307 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 16.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.