logo yeni

ADAY MEMUR İKEN GÖREVDEN AYRILANLARIN YENİDEN ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

ADAY ÖĞRETMEN İKEN GÖREVDEN ÇEKİLEN VEYA ÇEKİLMİŞ SAYILAN İLGİLİLERİN YENİDEN ATANMAK İÇİN YAPTIKLARI BAŞVURULARIN İLK DEFA ATAMA OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNDE 657 SAYILI KANUNUN 92.MADDESİ HÜKMÜNE AYKIRILIK BULUNMADIĞI GİBİ 19.1.1995 GÜNLÜ 22176 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YÖNETMELİKLE DEĞİŞİK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUM ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN 7-E MADDESİ HÜKMÜ İLE 4.MADDESİNİN İLK DEFA ATAMAYLA İLGİLİ HÜKÜMLERİNDE VE BU HÜKÜMLERE DAYANILARAK DAVACININ ATANMASI İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının  03/02/1999  tarih ve  E 1998/547,  K:1999/112  sayılı  Kararı

Dava, öğretmenliğe atanmak için başvuran davacının isteminin reddine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının ... günlü ... sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan 19.1.1995 gün ve 22176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilen "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin" 4.maddesinin; "yeniden atama ve ilk defa atama" ile ilgili hükümleri ile 7. maddesine eklenen (e) bendi hükmünün iptali istemi ile açılmıştır.

19.1.1995 günlü ve 22176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 4.maddesinde; "ilk defa atama, Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarına ilk defa aday olarak alınacakların atanmalarını, yeniden atama, Bakanlık veya diğer kamu kurumları kadrolarında öğretmen olarak çalışmış olup, adaylıklarının kaldırılmasından sonra bu görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılmış olanların tekrar öğretmenliğe atanmalarını ifade eder." hükmü ile aynı Yönetmeliğin 7. maddesinin (e) bendinde de öğretmenliğe ilk defa atanmak için 35 yaşını geçmemiş olma şartı yer almıştır.

Kaldıki, 15.4.1998 günlü 23314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 3.maddesinde; "19.1.1995 günlü 22176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenen 7.(e) maddesinin "Aday olarak atanacakların atama dönemi içinde belirlenecek başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olması" şeklinde değiştirildiği, aynı

Yönetmeliğin 1.maddesinde de "Aday Öğretmen kavramının Bakanlığın Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar ile aday öğretmen olarak görev yaparken çeşitli nedenlerle adaylık eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlardan bu göreve yeniden atanacakları kapsadığı belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu olan ve 8.11.1979 tarihinde stajyer öğretmen olarak atanan davacının, asaleti onaylanmadan 2.10.1980 tarihinde istifa ettiği, 14.2.1998 tarihinde de yeniden öğretmenliğe atanmak istediği davalı idarece bu istemi ilk atama gibi değerlendirilerek, ilk atamalarda gerekli olan 40 yaş koşulunu taşımadığı nedeniyle isteminin reddedildiği anlaşılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde; Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlar belirlenmiş, özel şartlar arasında, kurumların özel kanun ve diğer mevzuatında aranan diğer şartları taşıma koşuluna yer verilmiştir.

657 sayılı Kanunda, memuriyete girişte aranan yaş koşulu sadece genel olarak alt sınır olarak belirlenmiş ise de, idarelerin kendi hizmet özelliklerini dikkate alarak yaş sınırı konusunda üst sınırı belirlemeleri olanaklı bulunduğundan ve anılan Kanunda bu konuda aksi ne bir hüküm de bulunmadığından, Yönetmelik maddesi ile öğretmenlik mesleğinin niteliği ve belli bir dinamizmi gerektirdiği dikkate alınarak, ilk defa öğretmenliğe atanacaklar için Yönetmeliğin 7/e maddesi hükmü ile yaş sınırının 35 olarak belirlenmesinde kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmamaktadır.

657 sayılı Kanunun 92.maddesinde, "iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleri ile çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71.madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü yer almaktadır.

Madde hükmünden anlaşıldığı üzere 92.maddenin henüz Devlet memurluğuna atanıp atanmayacağı belli olmadan görevden ayrılan aday memurları kapsamadığı açık olup, aday memurken görevden çekilen veya çekilmiş sayılan ilgililerin yeniden atanmak için yaptıkları başvuruların ilk defa atama şeklinde değerlendirilmesi anılan 92. madde hükmü gereğidir.

Dava konusu olayda; davacının bu yönde yaptığı başvurusunun, ilk defa atama şeklinde değerlendirilmesinde ve Yönetmelik ve genelgede getirilen yaş koşulunu taşımaması nedeniyle isteminin reddinde sözü edilen Yönetmeliğin ilk defa atamayı düzenleyen 4.maddesi hükmüne aykırılık bulunmadığı gibi ilk defa atanacak kişi durumunda olan davacı hakkında, Yönetmeliğin 4.maddesinin yeniden atama ile ilgili kısmının da uygulama olanağı yoktur.

Açıklanan nedenlerle yasal dayanağı bulunmayan davanın reddine, karar verildi.

(X)KARŞI OY

657 sayılı Kanunun 92.maddesinde asıl veya aday ayırımı yapılmadığından daha önce kamu hizmetine girip sonra ayrılan davacının yeniden hizmete dönme isteğinin ilk defa atama olarak değerlendirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından işlemin ve dayanağı yönetmelik

maddesinin iptal gerekeceği görüşüyle çoğunluk kararına karşıyım.MT/NÇ

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.