logo yeni

YEMİN BELGESİ İMZALAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

ÖZET: Devlet memurluğu yemin ve yemin belgesi imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle memurluktan çıkarılan kişinin bu cezası af kapsamında olmakla birlikte, davacının anılan yükümlülüğü yerine getirmesi gerekir.

Danıştay 8. Dairesinin 26.10.1992 tarihli ve E:1992/2221, K:1992/2529 sayılı Kararı.

İstemin Özeti : Davacıya verilen D. memurluğundan çıkarma cezasının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemi iptal eden 26.3.1991 günlü 1990/772 sayılı ....... 2. İdare Mahkemesi kararının 2577 sayılı İdare Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Danıştay Tetkik Hakimi: N.B.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dosyanın incelenmesinden, davacıya verilen cezanın, 7.7.1992 günlü 21277 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3817 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affına İlişkin Yasa kapsamında olduğu anlaşıldığından, anılan yasanın 2. maddesi uyarınca karar verilmesine yer olmadığına, yine aynı madde hükmü gereğince yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılmasına, avukatlık ücreti verilmemesine, ancak davacının cezası anılan yasa kuralı uyarınca affedilmekle birlikte memuriyet görevini sürdürebilmesi için 657 sayılı D. Memurları Yasasının 6. maddesi ile öngörülen yemin yükümlülüğünü yerine getirmesi ile yemin belgesini imzalaması gerekeceğinin kuşkusuz bulunduğuna 26.10.1992 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.