logo yeni

ADAY MEMURLARIN KADEME İLERLEMESİ

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

Özeti : 657 sayılı Yasa'nın 158. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, aday memurlara asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmayacağı yolundaki buyurucu hüküm ve üst öğrenimini memuriyette iken bitirmediğinin açık olması karşısında; davacının aday memur statüsünde bulunduğu tarih itibarıyla, kademe veya derece ilerlemesi sonucunu doğuracak olan 657 sayılı Yasa'nın 36/A-12-d maddesinden yararlanamayacağının açık olduğu, bununla birlikte, adı geçenin, asaleti tasdik edilip asil memurluğa ataması yapıldıktan sonra, öğrenim durumuna göre başlangıç derecesinin değiştirilmesini isteyebileceği hakkında.

Danıştay 5. Dairesinin 14.3.2012 tarih ve E:2010/7740, K:2012/1046 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : …

İsteğin Özeti : Erzurum 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 30.9.2010 günlü, E:2010/7, K:2010/1318 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Züleyha Alıcı

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Saadet Ünal

Düşüncesi : Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü emrinde memur olarak görev yapan davacının, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduğundan bahisle, intibakının buna göre düzenlenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 4.12.2009 günlü ve 18792 sayılı işlemin iptali yolunda İdare Mahkemesince verilen kararın bozulması istenilmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının lise mezunu olarak girdiği 2008 yılı kamu personeli seçme sınavında (KPSS) başarılı olması nedeniyle 26.8.2009 tarihinde aday memur olarak Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesindeki görevine başladığı, göreve başlamadan önce 13.6.2009 tarihinde Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olduğundan bahisle, intibakının buna göre düzenlenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 158. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, aday memurlara asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanamayacağı yolundaki hüküm ile, üst öğrenimin memuriyette iken bitirilmemesi karşısında, davacının aday memur statüsünde bulunduğu tarih itibarıyla 657 sayılı Yasa'nın 36. maddesinin 12/d bendine göre intibakı yapılamayacağından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, davacının asaleti tasdik edilip memuriyete ataması yapıldıktan sonra öğrenim durumuna göre, başlangıç derecesinin değiştirilebileceğini isteyebileceği tabiidir.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü emrinde aday memur olarak görev yapan davacının, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduğundan bahisle, intibakının buna göre düzenlenmesi istemiyle yaptığı 20.10.2009 tarihli başvurusunun reddine ilişkin 4.12.2009 günlü, 18792 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Erzurum 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 30.9.2010 günlü, E:2010/7, K:2010/1318 sayılı kararla, 657 sayılı Yasanın 36/A -12-d maddesi uyarınca üst öğrenimi bitiren davacının intibakının yeni öğrenim durumuna göre yapılması gerekirken, bu yöndeki başvurusunun reddi yönünde kurulan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Adayların Aylıkları" başlığını taşıyan 158.maddesinde "Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki esaslara göre, girebilecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz" hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 36/A -12-d maddesinde, memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan maddelere göre, aday memurların kademe ilerlemesinin yaptırılamayacağı, üst öğrenim intibakının memuriyette iken üst öğrenimin bitirilmesi halinde yapılabileceği kuşkusuzdur.

Dosyanın incelenmesinden, davacının lise mezunu olarak girdiği 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olması nedeniyle 25.8.2009 tarihinde Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü emrine aday memur olarak atamasının yapıldığı, 26.8.2009 tarihinde de Sağlık Bilimleri Fakültesi'ndeki görevine başladığı, göreve başlamadan önce 13.6.2009 tarihinde yükseköğrenimden (Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezun olduğundan bahisle intibakının yapılması istemiyle 20.10.2009 tarihinde yaptığı başvurunun 4.12.2009 gün ve 18792 sayılı işlemle üst öğrenimin memuriyette iken bitirilmediği belirtilmek suretiyle reddi üzerine söz konusu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

657 sayılı Yasanın 158. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan aday memurlara asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmayacağı yolundaki buyurucu hüküm ile üst öğrenimin memuriyette iken bitirilmemesi karşısında; davacının aday memur statüsünde bulunduğu tarih itibarıyla, kademe veya derece ilerlemesi sonucunu doğuracak olan 657 sayılı Yasanın 36/A-12-d maddesinden yararlanamayacağı açık olup, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Yasanın 36.maddesinin "Ortak Hükümler" başlığı altında yer alan (A) bendindeki, dört yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin 9. derecenin 1. kademesi giriş derece ve kademesinde göreve başlayacakları ve 1. derecenin son kademesine kadar yükselebilecekleri kuralı uyarınca; davacının asaleti tasdik edilip asil memurluğa ataması yapıldıktan sonra öğrenim durumuna göre başlangıç derecesinin değiştirilmesini isteyebileceği tabiidir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Erzurum 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 30.9.2010 günlü, E:2010/7, K:2010/1318 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 14.3.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.