logo yeni

MEMURİYETLE BAĞDAŞMAYAN TUTUM VE DAVRANIŞLARI TESPİT EDİLEN ADAY MEMUR

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

MEMURİYETLE BAĞDAŞMAYAN TUTUM VE DAVRANIŞLARI SAPTANAN VE BU EYLEMLERİ NEDENİYLE DİSİPLİN CEZASI VERİLEN DAVACININ, ADAYLIK SÜRESİNİN DOLMASI BEKLENMEDEN GÖREVİNE SON VERİLMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK OLMADIĞI HK.

KARAR METNİ

Dava, davacının adaylık dönemi içinde görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesi kararıyla, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 9.maddesinde adaylık süresinin iki yıl olduğu, 657 sayılı Kanununun 56.maddesinde de "Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin her birinde başarısız olanlara adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları tesbit edilenlerin" görevlerine son verileceğinin hükme bağlandığı, davacının görevinde olumsuz tutum ve davranışlarının bulunduğu ileri sürülmekte ise de; adaylık süresini tamamlamayan davacının adaylık sicilinin olumsuz olduğundan bahisle görevine son verilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı, diğer taraftan 6 ay hapis cezasının 90.000 lira para cezasına çevrilmesi nedeniyle ve 647 sayılı Yasanın değişik 4.maddesindeki hükümden dolayı davacının 657 sayılı Yasanın 48/a5.maddesindeki memuriyete alınma şartlarını da kaybetmediği, dolayısıyla bu eylemin görevine son verilmesini gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, davacının adaylık dönemi içinde üç kez disiplin cezası aldığını, sarkıntılık suçundan adli yargı merciince 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldığını, hakkında sicil amirlerince doldurulan sicilin olumsuz olduğunu ileri sürmekte ve anılan kararın temyizen incelenerek bozulması istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54.maddesinde adaylık süresinin bir yıldan az iki yıldan çok olamıyacağı hükme bağlanmış olup; aynı Kanunun 56.maddesinde de hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin adaylık süresi içinde görevlerine son verileceğine işaret edilmektedir. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 9.maddesinde adaylık süresi iki yıl olarak tespit edilmiştir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan davacının bu göreve 30.12.1987 tarihinde atandığı ve adaylık dönemi içinde görev yerinden izinsiz ayrılmak suçundan "6 ay kısa süreli durdurma" cezası, telefonda sarkıntılık suçundan 12 ay uzun süreli durdurma cezası aldığı, aynı olay nedeniyle adli yargı merciinin 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, adaylık dönemi içindeki sicilinin olumsuz olduğu ve bu hususlar gözönünde tutularak 9.10.1989 tarihinde görevine son verildiği belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır.

Mahkemece 772 sayılı Kanunun 9 ve 657 sayılı Kanunun 56.maddeleri uyarınca adaylık süresinin iki yıl olduğu bu süre dolmadan aday memurun görevine son verilmeyeceği gerekçesiyle işlem iptal edilmiş ise de; adaylık süresi içinde memuriyetle bağdaşmayan tutum ve davranışları bulunan ve bu eylemleri nedeniyle hakkında disiplin cezaları ve hapis cezası uygulanan, ayrıca sicili olumsuz düzenlenen davacının adaylık süresinin dolması beklenmeden görevine son verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından bu yolda tesis edilen işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davalı idareden temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesi kararının 2577 sayılı Kanunun 49.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi uyarınca bozulmasına, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın aynı maddenin 3622 sayılı Yasanın 18.maddesiyle değişik 3.fıkrası uyarınca adı geçen Mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

(DANDER, SAYI:8283)

BŞ/YÖ

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.