logo yeni

ADAY MEMUR İKEN İLİŞİĞİ KESİLEN KİŞİNİN YENİDEN DEVLET MEMURU OLMASI

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

ADAY MEMUR OLARAK GÖREVLİ İKEN MEMURİYETLE İLİŞİĞİ KESİLEN DAVACININ 3 YILLIK SÜRE DOLMADAN YENİDEN GÖREVİNE ATANAMAYACAĞI, BU KONUDA İDARENİN BAĞLI YETKİ İÇİNDE OLDUĞU HK.

KARAR METNİ

Dava, Emniyet Müdürlüğü kadrosunda aday polis memuru olarak görevli iken 657 sayılı Yasanın 56.ve 57.maddeleri uyarınca memuriyetle ilişiği kesilen davacının yeniden göreve atanmak için yaptığı 17.2.1988 tarihli başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesi kararıyla, davacı vekilinin dilekçede ileri sürmüş olduğu hususlardan "müvekkilinin vurucu tim'de görevli olduğu için emniyet binasında yatıp kalktığı ve olay günü görevli dahi olmadığı, babasının ölüm haberine çok üzüldüğü için az alkollü vaziyette, ikamet ettiği emniyet binasına gelerek yattığı" yolundaki iddialar üzerinde özellikle durulduğu, çünkü davalı idarece davacının 2021 Mayıs tarihinde 19.0008.00 saatleri arasında nöbetçi olduğu halde, saat 04.30 sıralarında alkollü vaziyette emniyet binasına geldiğinin ileri sürüldüğü, bunun üzerine 1.2.1991 günlü ara kararı ile davalı idareden bu konuya açıklık getirmesinin, davacının olay günü nöbetçi (görevli) olduğuna dari belge ve bilgi ibrazının istenildiği, bu ara kararı üzerine davalı idarece Mahkemeye sunulan nöbet çizelgesinden davacının olay günü 19.0008.00 saatleri nöbetçi olduğunun anlaşıldığı, bu durumda davacı vekilinin iddiasının asılsız olduğu, bu nedenle davalı idarece davacının görev iade isteminin reddine ilişkin tesis edilen işlende hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.Emniyet Genel Müdürlüğü İntihap Encümeninin Bakan onaylı 9.7.1987 günlü kararıyla, eğitim sonunda atandığı kadroda adaylık süresi içindeki hal ve hareketleri meslek disiplin ve terbiyesiyle bağdaşmadığı, ayrıca yetkili amirlerince düzenlenen sicil not defterleri ile sicil raporlarının olumsuz olduğu, Valiliğin teklif yazısı ile eklerinin incelenmesinden anlaşılmış olan davacının, Polis Mesleğine Giriş ve Poliste Terfi Esaslarını Gösteren Tüzüğün 14., 657 sayılı Yasanın değişik 56.ve 57.maddeleri uyarınca meslekten ilişiğinin kesilmesine karar verildiği dosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57.maddesinin 2.fıkrasında "Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56.ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (Sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet Memurluğuna alınmazlar." hükmüne yer verilmiştir.

Meslekten İlişiğinin kesilmesine ilişkin İntihap Encümeni kararının davacıya 13.8.1987 tarihinde tebliği edildiği ve davacının bu işleme karşı dava açmadığı tartışmasız olup, davacının yeniden göreve atanma istemiyle yaptığı 17.2.1988 günlü başvuru, yukarıda anılan yasa maddesinde belirtilen 3 yıllık süre dolmadan yapıldığından, davalı idarenin davacıyı yeniden göreve atamama konusunda bağlı yetki içinde olduğu ve bu nedenle tesis edilen işlemde yasaya aykırılık bulunmadığı açıktır.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 5.İdare Mahkemesince verilen 26.3.1991 günlü, 1991/990 sayılı karar sonucu itibariyle hukuka uygun bulunduğundan, davacının temyiz isteminin reddiyle anılan kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.