logo yeni

ADAYLIK SÜRESİ DOLMASINA RAĞMEN MEMUR HAKKINDA DEĞERLENDİRME YAPILMAMASI

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

EN ÇOK İKİ YIL OLAN ADAYLIK SÜRESİNİN BİTİMİNDEN SONRA DEĞERLENDİRME YAPMA KONUSUNDA İDAREYE BİR SÜRE TANINMASI GEREKECEĞİ VE BU SÜRENİN DOLMASININ DOĞRUDAN ASALETİNİN ONAYLANMASI İÇİN YETERLİ NEDEN OLAMAYACAĞI HK.

KARAR METNİ

Dava, aday polis memuru olan davacının Bakanlık makamınca onaylanan görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesi, kararı ile; davacının 2.6.1980 tarihinde memuriyete girdiği, dava konusu işlemin 25.10.1982 tarihinde tebliğine kadar 2 yıl 4 ay 12 gün hizmet ettiği, yani 2 yıldan fazla görev yaptığı, bu süre içindeki, stajyerlere mahsus gizli kanaat kağıtlarının ilk ikisinin orta, diğer onüçünün iyi olduğu, 1981 yılına ait gizli tezkiye varakasının olumlu doldurulduğu, bu arada hakkında 10 ay kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildiği, sicil amiri olan vali tarafından adaylık süresi sonunda yasanın 48.maddesi uyarınca asaletinin onanması yolunda İçişleri Bakanlığına teklif yapıldığı, bu durumda stajyerlik dönemi içinde iki defa disiplin cezası almış olmasına karşın, tüm sicilleri iyi bulunan ve sicil amiri olan vali tarafından asaletinin onanması teklif edilen davacının 657 sayılı yasanın 56.maddesi uyarınca, stajyerlik süresi olan 2 yıl dolduktan 4,5 ay sonra meslekle ilişiğinin kesilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Adaylık süresinin en çok iki yıl olacağı tartışmasızdır. Bu süre içindeki çalışmaların değerlendirilmesine esas teşkil edecek olan aylık kanaat kağıtlarının ve sicillerin incelenmesi, ancak bu sürenin bitiminden sonra mümkün olacağından, idareye ilgili hakkında değerlendirme yapması için bir süre tanınması gerekeceği de tabiidir. Buna göre, davacının adaylık süresinin 2 yılının tamamlanmasından sonra 4,5 aylık sürenin geçmiş olması, asaletinin onaylanması için yeterli neden teşkil etmemektedir.

Dairemizin ara kararları ile getirilen soruşturma dosyasının ve dava dosyasındaki diğer tüm belgelerin incelenmesinden, davacı hakkında verilen disiplin cezalarının niteliği itibariyle polis mesleğinde yararlı hizmet veremeyeceği kanaatına varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesi kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi uyarınca bozulmasına, uyuşmazlık sadece hukuki noktalara ilişkin bulunduğundan ve dosyadaki belgeler karar verilmesi için yeterli olduğundan aynı maddenin 2.fıkrası uyarınca davanın reddine karar verildi.

(MT/SE)

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.