logo yeni

calisanlar2 copy

HAL VE HAREKETİNDEN DOLAYI ADAY MEMURUN İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

Özeti : Adaylık süresi içinde, hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları tespit edilenlerin ilişkilerinin kesilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12.Dairesinin 28/09/2017 tarihli ve E:2017/1889, K: 2017/4437 sayılı kararı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : .

Vekili     : ….

Karşı Taraf (Davalı) : Adalet Bakanlığı

İstemin Özeti : Karabük Ceza ve İnfaz Koruma Müdürlüğü'nde infaz koruma aday memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca Devlet memurluğundan ilişiğinin kesilmesine ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2014 tarihli ve 17795 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; davacının, aday memur olarak görev yaptığı dönemde "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan Karabük 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 22.10.2013 tarihli ve E:2013/347, K:2013/354 sayılı kararı ile 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, bu cezanın 02.12.2013 tarihinde kesinleştiği, davacı hakkında yürütülen idari soruşturma sonucunda da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca "Devlet memuriyeti ile ilişiğinin kesilmesi'' yönündeki görüş doğrultusunda Karabük Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın 10.01.2014 tarihli ve 2014/6 sayılı kararı ile Devlet memuriyeti ile ilişiğinin kesilmesine karar verildiği, söz konusu karara karşı yapılan itirazın, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2014 tarihli ve 17795 sayılı kararı ile reddedilerek komisyon kararının onaylandığı, ilgili soruşturma raporu ile anılan ceza mahkemesi kararı birlikte değerlendirildiğinde, davacının isnat edilen fiili ile mesleğine yakışır tutum ve davranışlarda bulunmadığı hususunun sabit olduğu, söz konusu fiil ile ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen dava konusu işlemin örtüştüğü, bu nedenle davacının eyleminin "memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" olarak nitelendirileceği, bu durumda aday memur olarak görev yapan davacı hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ''Adaylık devresi içinde göreve son verme'' başlıklı 56. maddesi uyarınca tesis olunan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddi yolunda Kastamonu İdare Mahkemesince verilen 21/08/2014 tarihli ve E:2014/203, K:2014/449 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti           : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : ….

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü: İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 28/09/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.