logo yeni

calisanlar2 copy

ADAY MEMURA MEMURİYETTEN ÇIKARMA CEZASI VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

Özeti : Adaylık süresi içinde bulunan memurun, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılamayacağı hakkında.

Danıştay 12.Dairesinin 28/09/2017 tarihli ve E:2015/2301, K: 2017/4436 sayılı kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Adalet Bakanlığı Merkez

Karşı Taraf (Davacı) : ...

Vekili     : …..

İstemin Özeti : Karabük Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde aday memur olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca '' Devlet memurluğundan çıkarma cezası '' ile cezalandırılmasına ilişkin Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın 28.03.2014 tarihli ve 106 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; aday memur olarak görev yapan davacının, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan yargılandığı, Karabük 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22.10.2013 tarihli ve E:2013/347, K:2013/354 sayılı kararı ile 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, söz konusu cezanın 02.12.2013 tarihinde kesinleştiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ''Adaylık devresi içinde göreve son verme'' başlıklı  56. maddesinde, aday memurların görevine son verilmesine ilişkin olarak özel bir düzenleme bulunduğundan, aday memur olan davacı hakkında da ilgili kanun hükmü uyarınca işlem tesis edilmesi gerekirken, henüz Devlet memuru statüsünde olmayan davacı hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca tesis olunan Devlet memurluğundan çıkarma cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle,   dava  konusu  işlemin  iptali  yolunda  Kastamonu  İdare Mahkemesince verilen 24/03/2015 tarihli ve E:2014/1157, K:2015/314 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti           : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : …….

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü: İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 28/09/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.