logo yeni

ADAY MEMURUN ASALETİNİN 3 YIL ONAYLANMAMASI

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

NAKLEN ATANMA TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ YILI AŞKIN BİR SÜRE İÇİNDE HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUMU SAPTANMADIĞI VE GENEL OLARAK MEMURİYETE ALINMAKOŞULLARINA SAHİP OLDUĞU HALDE KAMU GÖREVLİSİNİN ASALETİ ONAYLANMAYARAK KURUMU İLE İLİŞİĞİNİN KESİLMESİNDE MEVZUATA UYARLIK GÖRÜLMEDİĞİ HK.

Danıştay İdari Dava Dairelerinin 03/06/1988 tarihli ve E:1988/37, K:1988/37 sayılı Kararı

Belediye Zabıta Memurluğundan, Ziraat Bankası takip memurluğuna 7.2.1983 tarihinde naklen atanan davacının, Ziraat Bankası Personel Yönetmeliğinin 19, 40 ve 146.maddelerine göre Banka ile ilişiğinin kesilmesi üzerine açılan dava sonucunda İdare Mahkemesi kararıyla işlemi iptaletmiş; Ancak bu karar temyiz incelemesi sonucu Danıştay Beşinci Dairesinin kararı ile bozulmuştur. İdare mahkemesinin bozma kararına uymayarak iptal kararında ısrarı üzerine, davalı idare ısrar kararının bozulmasını ve davanın reddini istemektedir.Dava dosyasının incelenmesinden Hassa belediyesinden 7.2.1983 tarihinde davalı bankanın Hassa şubesine naklen atanan davacının, daha sonra Muş, Malazgirt ve son olarak Niğde-Aksaray Şubesine tayin edildiği, bu şubede görev yaparken, Bankaya naklen atanmadan önceki görevi olan Hassa Belediyesi Zabıta Memurluğu sırasında yapmış olduğu bazı eylemlerinden dolayım aldığı aylık kesimi ve kıdem indirimi cezalarına ve güvenlik soruşturmasına ilişkin, özlük dosyasındaki bazı belgelerin davacının kayınpederi olan, Bankanın Hassa Şubesi Müdürü tarafından naklen atama sırasında Genel Müdürlüğe gönderilmediği ve bu belgelerin özlükdosyasından alındığının, soruşturma sonucu tesbit edilmesi üzerine dedava konusu edilen işlemle görevine son verilerek Banka ile ilişiğinin kesildiği anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesi, Ziraat Bankası Personel Yönetmeliğinin 34.maddesinde,  süresinin en az altı ay en çok iki yıl olmak üzere hizmetin özelliklerine göre tesbit edileceğinin hükme bağlandığı, buna parelel bir hükmün daha genel bir düzenleme getiren 657 sayılı Kanunun 54.maddesinin 2.bendinde de yer aldığı ve "aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz" kuralının getirildiği, adaylık süresinin belirli sürelerle sınırlanmasının memurun güvenceye kavuşturulması amacıyla konulduğu ve bu sürelere uyulmasının zorunlu olduğunu belirterek, davacının üç yılı aşkın süredir çalışmakta olduğu Bankada, bu süre içinde herhangi bir olumsuz davranışı olduğuna dair bir iddia veya belge de olmadığına göre adaylığının kalktığının kabulü gerektiği; Ayrıca da davacının Yönetmeliğin 18.maddesinde sayılan şartları taşıdığı anlaşıldığından, ve davalı idarece öne sürülen hususların ancak ilk aşamada takdir konusu edilebileceği belirtilerek, adaylık süresi sona erdikten sonra göreve son vermeyi gerektiremiyeceği gerekçesiyle, dava konusu işlemi iptal etmiştir.

Danıştay Beşinci Dairesi ise, adaylık süresinin belirli bir süre ile sınırlandırılmış olmasının, süre sonunda memurun kendiliğinden asaletinin onaylanmış sayılması sonucunu doğurmayacağı ve Ziraat Bankası Personel Yönetmeliğinin 40.maddesinde aday memurun tüm çalışma durumu,hal ve davranışları ile memur olarak hizmetinden yararlanılıp yararlanılamayacağının değerlendirileceğinin öngörüldüğünden bahisle ve İdare Mahkemesinin, davacının belediyede görev yaptığı döneme ait olan veidarece öne sürülen hususların, ilk atamada takdir konusu edilebileceği yolundaki gerekçesini de isabetli bulmayarak idarece öne sürülen hususların araştırılması gerekirken, mahkemece bu konuya ilişkin belgeler getirtilmeden verilen kararın noksan incelemeye dayalı olduğu gerekçesiyle, idare mahkemesi kararını bozmuştur.

Davalı İdare, Personel Yönetmeliğinin 40.maddesinde düzenlenen, aday memurun tüm çalışma durumu, hal ve davranışları ile memur olarak hizmetinden yararlanılıp yararlanılamayacağı konularında davacı ile ilgili olarak olumsuz herhangi bir hususu öne sürmemekte, ve davacının görevine son verilerek Banka ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin sebebini, davacının Hassa Belediyesinden naklen kurumlarına alınması sırasında, bilgi fişinin gerçek dışı beyanlarla doldurulması, Belediyedengelen özlük dosyasındaki bazı belgelerin davacının bir yakını tarafından yok edilmesi, bu durumun da daha sonra yapılan soruşturma sonucu Genel Müdürlüğe ulaşan özlük dosyasından anlaşılmış olduğunu açıklamakta ve bu halin işe alınma sırasında Bankaca yapılan değerlendirmeyi etkilediğini belirtmektedir.Ziraat Bankası Personel Yönetmeliğinin 18.maddesi "İşe alınmada aranacak genel şartlar'ı saymakta, "işe alınmada aranacak özel şartlar" başlığını taşıyan 19.maddesi ise "yeni alınacakların, madde 18 de sayılangenel şartlar dışında, öğrenim derecesi, eğitim ve tecrübe, yaş haddive diğer niteliklerle ilgili olarak, hizmet görecekleri kadroların görev özelliklerinde belirtilmiş olan özel şartları da taşımaları gerekmektedir." hükmüyle ilk atama sırasında, özel şartlar arama konusunda Bankaya takdir hakkı vermektedir.Esasen bir başka kamu kurumundan naklen atanan davacının, 18.maddedesayılan genel şartları taşıdığı tartışmasızdır. Naklen atanma sırasında davacının durumu ile ilgili olarak Bankanın yanıltıldığı hususuna gelince; Davalı Bankanın savunmalarına ek olarak gönderdiği belgelerin incelenmesinden, davacının kendi doldurduğu bilgi fişinin Belediyedeçalıştığı dönemde ve Belediye yetkili organlarınca verilen disiplin cezalarını belirtmediği görülmekte ise de; Bu durumun Genel Müdürlüğün emirleri gereği inceleme yapan, Ziraat Bankası Akdeniz Bölgesi Müdürlüğünce hazırlanan inceleme raporu ile belirlendiği ve Genel Müdürlüğe naklen atanma sırasında gönderilmediği öne sürülen belgelerin ve güvenlik soruşturması ile ilgili belgenin bu yazı ekinde gönderildiği anlaşılmaktadır.

Davacının, 7.2.1983 tarihinde naklen atanmasından kısabir süre sonra durumu anlaşıldığı halde, Banka tarafından üç yılı aşkın süre çalıştırıldığı ve bu arada Muş-Malazgirt Şubesindeki çalışmaları nedeniyle kendisine Genel Müdürlük tarafından takdirname verildiği de yine dava dosyasında bulunan belgelerden anlaşılmaktadır. Bu durumda işe alındıktan kısa bir süre sonra davacının durumundan haberdar olan davalı idarece, aradan üç yıllık bir süre geçtikten sonra, Personel Yönetmeliğinin 19,40 ve 146.maddelerine dayanılarak davacınıngörevine son verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, İdare Mahkemesi kararının belirtilen gerekçeyle onanmasına karar verildi.

KARŞI OY:

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının aday memur olarakişe alındığı ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte de henüzasaletinin onaylanmadığı anlaşılmaktadır.Adaylığın belirli süre ile sınırlandırılmış olması, süre sonunda memurun asaletinin kendiliğinden onaylanması sonucunu doğurmayacağından;adaylık süresi içinde, kurumun "aday memuru değerlendirme" yetkisi bulunmaktadır. Bakılan davada, davalı idarece değerlendirmeye alınan ve sonuç olarakdavacının banka ile ilişiğinin kesilmesi işleminin sebebini oluşturanhususların yargılama yapan mahkemece de değerlendirilmesi gereklidir. İdari Yargı yerinin bu değerlendirmeye yapabilmesi için ise konu ileilgili soruşturma dosyalarının incelenmesi zorunludur. Danıştay Beşinci Dairesi kararında açıklandığı üzere İdare mahkemesi kararı noksanincelemeye dayalı olduğundan, bozulması gerektiği oyu ile karara karşıyız.

KARŞI OY:

Dava dosyasının incelenmesinden davacının naklen atanma sırasında kendisinin doldurduğu bilgi fişinin gerçeğe aykırı bilgiler içerdiği, özlük dosyasında atanma sırasında aleyhine sonuç doğuracak belgelerin kayınpederi aracılığıyla yok edildiği ve davalı kurumun bu şekilde yanıltılarak atama işleminin gerçekleşmesinin sağlandığı anlaşılmaktadır.Ziraat Bankası Personel Yönetmeliğinin 146.maddesi ise herhangi bir süre kaydı koymadan ve memurun, aday memur olup olmaması durumunda daherhangi bir ayrım getirmeden, işe alınma şartlarından birini taşımadığı sonradan anlaşılan personelin banka ile ilişiğinin kesileceğini hükme bağlamaktadır.Bu durumda davacının gşrevine son verilmesine ilişkin işlem mevzuatauygun olup davanın reddi gerekirken İdare Mahkemesince iptali yerindegörülmediğinden, kararın bu nedenle bozulması oyuyla onanmasına karşıyız.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.