logo yeni

GÜVENLİK SORUŞTURMASI SONUCUNA GÖRE GÖREVE SON VERME

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

YAPILAN GÜVENLİK SORUŞTURMASI GÖZÖNÜNE ALINARAK HENÜZ ASALETİ ONAYLANMAMIŞ OLAN ADAY MEMURUN GÖREVİNE SON VERİLMESİNİN, HATALI YAPILAN ATAMA İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI MAHİYETİNDE OLDUĞU HK.<

Danıştay 5.Dairesi Başkanlığının 20/11/1985 tarihli ve E:1981/1966, K:1985/2488 sayılı Kararı

KARAR METNİ

Dava; 28.9.1979 günlü onayla davalı idarede aday memur olarak atanan davacının 657 sayılı kanunun 8.maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı ve memuriyetle bağdaşmayan hareketlerinin bulunduğu gerekçesiyle, 657 sayılı Kanunun 56.maddesi uyarınca göreve son verilmesine ilişkin 4.6.1981 gün ve 184 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Davacı, 657 sayılı kanunun 56.maddesi uyarınca adaylık süresi içindeki hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayan durumları, göreve devam sızlıkları, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadıkları tesbit olunanların görevlerine son verilebileceğini, kendisi için maddede belirtilen nedenlerden hiçbirinin varlığından söz edilemiyeceğini iddia etmektedir.

İncelenen dosyada, 28.9.1979 günü davalı idarede aday memur olarak atanan davacı hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması sonucu elde edilen bilgilere göre dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmıştır.

Herne kadar dava konusu işlem göreve son verme olarak belirtilmiş ise de işlemin nedeni olarak gösterilen olay karşısında, sonuç olarak hatalı yapılan atama işleminin geri alınması şeklinde kabulü gerekmektedir. Güvenlik soruşturması sonucu düzenlenen raporda belirtilen fiil lerden biri hakkında, Sıkıyönetim Askeri Savcılığınca kovuşturmaya yer olmadığı yolunda karar verilmiş olması dahi, davalı idarenin başlangıçta açıktan atama hususunda sahip olduğu takdir yetkisini etkileyici o larak kabul edilemez.

Belirtilen nedenlerle, hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verildi.

(DAN-DER, SAYI: 62-63)

RD/ZK


Dava; 28.9.1979 günlü onayla davalı idarede aday memur olarak atanan
davacının 657 sayılı kanunun 8.maddesinde belirtilen niteliklere sahip
olmadığı ve memuriyetle bağdaşmayan hareketlerinin bulunduğu gerekçe-
siyle, 657 sayılı Kanunun 56.maddesi uyarınca göreve son verilmesine
ilişkin 4.6.1981 gün ve 184 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış-
tır.
Davacı, 657 sayılı kanunun 56.maddesi uyarınca adaylık süresi içindeki
hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayan durumları, göreve devam-
sızlıkları, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadıkla-
rı tesbit olunanların görevlerine son verilebileceğini, kendisi için
maddede belirtilen nedenlerden hiçbirinin varlığından söz edilemiyece-
ğini iddia etmektedir.
İncelenen dosyada, 28.9.1979 günü davalı idarede aday memur olarak ata
nan davacı hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması sonucu elde edi-
len bilgilere göre dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmıştır.
Herne kadar dava konusu işlem göreve son verme olarak belirtilmiş ise
de işlemin nedeni olarak gösterilen olay karşısında, sonuç olarak hata
lı yapılan atama işleminin geri alınması şeklinde kabulü gerekmekte-
dir. Güvenlik soruşturması sonucu düzenlenen raporda belirtilen fiil-
lerden biri hakkında, Sıkıyönetim Askeri Savcılığınca kovuşturmaya yer
olmadığı yolunda karar verilmiş olması dahi, davalı idarenin başlangıç
ta açıktan atama hususunda sahip olduğu takdir yetkisini etkileyici o-
larak kabul edilemez.
Belirtilen nedenlerle, hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar
verildi.
(DAN-DER, SAYI: 62-63)
RD/ZK

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.