logo yeni

ADAY MEMURUN KURUM İÇİ YER DEĞİŞTİRMESİ

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

ADAY MEMURLARIN ASALETİ ONANMIŞ MEMURLAR GİBİ KURUM İÇİNDE GÖREVLERİNİN VE YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 30/11/1986 tarihli ve E:1986/43, K:1986/99 sayılı Kararı

KARAR METNİ

Dava, Ankara Makina ikmal Grup Müdürlüğünde aday Makina ikmal Mühendisi olarak görevli bulunan davacının, Van YSE 14.Bölge Hakkari İl YSE Müdürlüğü emrine aday Makina İkmal Mühendisi olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince aday memurun devlet memurundan farklı bir statüye sahip olduğu, devlet memurlarına uygulanacak hükümlerin aday memurlara uygulanamıyacağı, 657 sayılı kanunun aday memurların durumlarını düzenleyen 54.maddesinin 2.fıkrasında aday memurun başka kurumlara naklinin yapılamıyacağı, dolayısıyla kurum içi naklinin de mümkün olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından davacının aynı konuda bir başka davası daha olduğunu ve bu davanın süre aşımı nedeniyle reddedildiğini, ilgilinin nakli için ünitesinin teklifte bulunduğunu, disiplin cezası aldığını, 657 sayılı kanunun 54.maddesi hükmü karşısında aynı kurumda başka bir üniteye nakledilebileceği ileri sürülerek kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Aday memurlar kendileri için getirilen özel hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun diğer hükümlerine tabidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54.maddesinin 2.fıkrasında aday memurun başka kurumlara naklinin yapılamıyacağı belirtilmiş olup, aday memurun kurum içi nakli açısından bir hüküm getirilmemiştir. Bu durumda davacının da asil memurlar gibi kurum içi nakli hukuken mümkündür.

Dava dosyasının incelenmesinden davacının çalıştığı Ünitenin teklif yazısı üzerine naklinin yapıldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Memurların kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesini düzenleyen 76.maddesine aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle davacının Ankara Makina İkmal Grup Müdürlüğü Mühendisliğinden (aday memur) Van YSE 14.Bölge Hakkari ili YSE Müdürlüğü emrine Mühendis (aday memur) olarak atanmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından İdare Mahkemesi kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi uyarınca bozulmasına, ihtilaf sadece hukuki noktalara ilişkin bulunduğundan aynı maddenin 2.fıkrası gereğince davanın reddine karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.