logo yeni

DİSİPLİN CEZASI ALAN ADAY MEMURUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

ADAYLIK SÜRESİ İÇİNDE DİSİPLİN CEZASI ALMIŞ OLMASINA RAĞMEN AMİRLERİNCE SİCİLİ OLUMLU OLARAK DOLDURULAN VE VALİ TARAFINDAN ASALETİNİN ONAYLANMASINDA HERHANGİ BİR SAKINCANIN BULUNMADIĞI BELİRTİLEN DAVACININ, ALMIŞ OLDUĞU DİSİPLİN CEZASI İLERİ SÜRÜLEREK GÖREVİNE SON VERİLEMİYECEĞİ HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 13/02/1985 tarihli ve E:1982/6052, K:1985/344 sayılı Kararı

KARAR METNİ

Polis Memuru olan davacı görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptalini istemektedir.

657 sayılı Kanunun 56.maddesinde "Adaylık süresi içinde hal ve hareket lerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadıkları tesbit olunanların kurumlarının değerlendirme kurulları kararı ve atamaya yetkili amirin onayı ile adaylık süresi içinde ilişkileri kesilir" hükmü getirilmiştir.

Polis Mesleğine Giriş ve Poliste Terfi Esaslarını Gösteren Tüzüğün 14. maddesinde ise "Stajyerlik devrinde acizleri ve kabiliyetsizlikleri mafevklerince tesbit edilenlerle sıhhi durumları itibariyle poliste istihdamları tıbbi muayene neticesinde caiz görülmeyenlerin emniyet müdür ve amirliklerinin mucip sebepli teklifleri üzerine vekaletçe alakaları kesilir" Hükmü yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden Emniyet Kadrosunda Polis Memuru adayı olan davacının "görevi terk ve vazifede içki içmek" suçundan dolayı il Polis Disiplin Kurulunca 24 ay uzun süreli durdurma" cezası verildiği ve bu ceza sicilinde açıkça belirtilmesine rağmen 1981 sicilinin amirlerince görevinin ehli olduğu yolunda kanaat belirttikleri ve aylık kanaat raporlarının olumlu olduğu gibi vali tarafından yazılan yazıdada adı geçenin asaletinin onaylanmasında herhangi bir sakıncanın bulunmadı ğı belirtilmiştir.

Belirtilen nedenlerle disiplin cezası almasına rağmen sicilinin yetkili üstlerince olumlu olarak oldurulması ve asaletinin onaylanmasında herhangi bir sakıncanın bulunmadığı hususunun Valilikçe belirtilmiş olması karşısında davacının görevine son verilmesi işleminde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle dava konusu göreve son verme işleminin iptaline karar verildi.

RD/ZK

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.