logo yeni

ADAY MEMURA DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

ADAY MEMURLAR İÇİN 657 SAYILI YASANIN 56.MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKİRKEN, 125.MADDENİN UYGULANMASINDA İSABET BULUNMADIĞI

Danıştay 8.Dairesi Başkanlığının 14/04/1992 tarihli ve E:1991/1603, K:1992/705 sayılı Kararı

KARAR METNİ

Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde aday memur olan davacının, arkadaşlarına ve bir vatandaşa sözlü ve eylemli saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 657 sayılı Yasanın 125.maddesinin E/f bendi uyarınca Devlet Memurluğundan çıkarılma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Disiplin Kurulu Kararını; aday memur olan davacıya, 657 sayılı Yasanın aday memurlarla ilgili 56.maddesi kuralının uygulanması gerekirken esas memurlarını Devlet Memurluğundan çıkarılmasına ilişkin 125.maddesinin E/f bendinin uygulanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden İstanbul 5.İdare Mahkemesi kararınn temyizen incelenerek bozulması istemidir.

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası nın 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve Yasaya uy gun olup, bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 14.4.1992 gününde karar verildi.

AZLIK OYU:

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 125.maddesinde Devlet Memurlarına verilecek disiplin cezaları belirtilmiştir.

Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi için yasa, tüzük ve yönetmeliklerin, uyulmasını zorunlu kıldığı durumlara ve yasaklamalara uymayun kişiler, eylemlerinin niteliği ve ağırlık derecesine göre, bu maddede belirtilen disiplin cezaları ile cezalandırılırlar.

Disiplin suçu işleyen kişinin aday memur olması ve yasada aday memurların adaylık süreleri, yetiştirilmeleri, adaylık devresi içinde veya sonunda görevine son verilmeleri ile ilgili olarak özel kurallar getirilmiş olması, 125.maddede öngörülmüş disiplin suçlarını işlemeleri durumunda, ayrıca disiplin cezası ile cezalandırılmasına engel değildir.

Olayda davacının çalışma arkadaşlarına karşı sözlü ve eylemli saldırıda bulunarak 125.maddenin E/f bendindeki disiplin suçunu işlediği çekişmesizdir.

Bu nedenle aynı maddede öngörülen ceza ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığından yanlış yasa kuralı uygulandığı gerekçesiyle işlemin iptaline ilişlkin mahkeme kararının bozulması gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

(DAN-DER, SAYI:86) BŞ/SE

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.