logo yeni

calisanlar2 copy

4/C PERSONELİN ESKİ GÖREVİNE AİT ÜCRET DÜZEYİNİN KORUNMASI

Aktif . Yayınlanma 4B-4C Personel

Danıştay 11. Dairesi Başkanlığının 10.3.2008 tarihli ve E:2005/4391, K:2008/2321 sayılı Kararı

657 SAYILI KANUN'UN 4/C MADDESİ HÜKMÜ KAPSAMINDA, İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE BAŞKA BİR KURUMA NAKLEN GEÇEN GEÇİCİ PERSONELİN, ESKİ GÖREVLERİNE AİT ÜCRETLERİNİN KORUNACAĞINA İLİŞKİN BİR HÜKÜM BULUNMADIĞI HK.
Davacı : ?
Vekili : Av. ?
Davalı : Milli Eğitim Bakanlığı
Davanın Özeti : TEKEL Tuz Müesessesi Müdürlüğü Kağızmaz Tuzlasında geçici işçi olarak çalışmakta iken, Milli Eğitim Bakanlığına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/c maddesi hükmü kapsamında, "geçici personel" statüsünde ve sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere naklen geçen davacı tarafından, eski görev yerindeki ücretinin korunmayarak, daha alt düzeyde ücret ödenmesini öngören Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 23.5.2005 tarih ve 2005/35 sayılı Genelgesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/c maddesi hükmü uyarınca istihdam edilen geçici personelin ücretlerinin, 24.2.2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14.2.2005 tarih ve 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlendiği, ödemelerin belirlenen bu oran ve miktarlar üzerinden yapıldığı, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre hazırlanan genelgede hukuka aykırı bir husus bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.
Danıştay Tetkik Hakimi : Abdurrahman Şimşeksoy
Düşüncesi : Dava, Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 23.5.2005 tarih ve 2005/35 sayılı Genelgesinin iptali istemiyle açılmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, 657 sayılı Yasanın 4/c maddesi uyarınca istihdam edilen personelin ücretlerinin 24.2.2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14.2.2005 tarih ve 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlendiği, dava konusu edilen genelgenin ise söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasından doğan veya doğması muhtemel olan tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak hazırlandığı, ayrıca bir ücret tespitini içermediği anlaşılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırı bir husus içermediği görülen genelgenin iptali istemiyle açılan davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı: Nazlı Yanıkdemir
Düşüncesi : Dava; Milli Eğitim Bakanlığının 23.5.2005 gün ve 2005/35 sayılı genelgesinin iptali istemiyle açılmıştır:
Danıştayın ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakabileceği davalar, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında gösterilmiştir. Bu fıkranın davayı ilgilendiren (c) bendinde, bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, bunlar arasında sayılmıştır.
Görüldüğü üzere; anılan bent uyarınca bir idari davanın ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayda görülebilmesinin ilk koşulu, idari davaya konu edilen idari işlemin düzenleyici nitelikte olmasıdır. İdare Hukukunda, düzenleyici işlem, idarenin aynı durumda olan idare edilenler için bağlayıcı, üst hukuk normunun belirlediği şekilde soyut hukuk kuralı koyan, yani normatif nitelikte olan tek yanlı tasarruflarına verilen addır. Bu nitelikte olmayan, daha önce yürürlüğe konulan üst hukuk normunun belirlediği sınırları aşan idari tasarruflar, yok hükmünde olmaları nedeniyle, Hukuk Düzeninde herhangi bir değişiklik oluşturamayacaklarından, idare edilenler yönünden bağlayıcı, dolayısıyla da düzenleyici değildirler. İdarenin bu nitelikteki bir işleminin idari yargı denetimine tabi tutulması, bu denetimin varlık nedenine uygun düşmez.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1'inci maddesinde; sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu kanunda belirtilen özel hükümlerin uygulanacağı hükmü yer almış: 2'nci maddesinde de, bu Kanunun, devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenleyeceği, bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılacağı, bu Kanunda öngörülen yönetmeliklerin Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu hükme göre; memur, sözleşmeli ve geçici personel bakımından kural koyucu nitelikteki idari metinler, tüzük, kararname ve yönetmelikle sınırlandırılmıştır. İdarenin bu sayılanlar dışında kalan idari işlemlerinin kural koyması hukuken olanaklı değildir. Bu bakımdan; davalı idarenin, Milli Eğitim Müdürlüğüne atamaları yapılan geçici personelin ücret ödemeleri ve diğer sosyal haklarının uygulanmasında oluşan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, bu konuda yapılacak hesaplamalara ve işlemlere dair açıklama içeren 2005/35 sayılı Genelgesinin, kural koyucu, yani düzenleyici bir işlem olarak kabulü olanaklı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davanın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi uyarınca incelenmeksizin reddi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü;
Dava, Milli Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi hükmü uyarınca istihdam edilen geçici personelin özlük ve mali hakları konularında açıklamalar içeren Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 23.5.2005 tarih ve 2005/35 sayılı Genelgesinin iptali istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesinde, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile geçici personel çalıştırılabileceği hükme bağlanmıştır.
Anılan yasa hükmü uyarınca 24.2.2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 14.2.2005 tarih ve 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; karar eki listede belirtilen kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi hükmü uyarınca geçici personel istihdam edebilecekleri, aylık ve ücretleri düzenleyen 3. maddesinde, yükseköğrenim mezunlarına 19.000, lise ve dengi okul mezunlarına 17.000, İlköğretim (İlkokul dahil) mezunlarına ise 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda ücret ödeneceği, 4. maddesinde de, geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında bir ücretin ödenemeyeceği ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamayacağı belirtilmiştir.
Görüleceği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen geçici personelin aylık ve ücretlerinin, yine bu madde hükmünün verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunca belirlendiği, bunu ilişkin olarak da 14.2.2005 tarih ve 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan gösterge rakamları üzerinden ödeme yapıldığı ve bu statüde istihdam edilmek üzere başka kurumdan naklen geçen geçici personelin ücretlerinin korunacağı yolunda bir hükme yer verilmediği anlaşılmaktadır.
Olayda, dava konusu edilen Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 23.5.2005 tarih ve 2005/35 sayılı Genelgesinin, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi uyarınca Milli Eğitimi Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilen geçici personelin ücret ödemeleri ve diğer sosyal haklarının uygulamasında oluşan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla çıkarıldığı, ayık ve ücretler bakımından ise, 14.2.2005 tarih ve 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına atıfta bulunularak, ödemelerin söz konusu Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmiş olan göstergeler üzerinden yapılacağı belirtilmiştir.
Bu durumda, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi hükmü kapsamında istihdam edilmek üzere başka kurumdan naklen geçen geçici personelin ücretlerinin korunacağı yolunda bir düzenlemenin bulunmaması ve ücretlerin belirlenmesine dair Bakanlar Kuruluna ilişkin açıklamalar içermesi karşısında, Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının dava konusu edilen 23.5.2005 tarih ve 2005/35 sayılı Genelgesinde hukuka aykırı bir husus bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, davanın redine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, 10.3.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.