logo yeni

calisanlar2 copy

BRANŞINDA SÖZLEŞMELİ BOŞ POZİSYON BULUNMAYAN SAĞLIK PERSONELİNİN ATANMASI

Aktif . Yayınlanma 4B-4C Personel

Özeti : Uzman doktor olarak görev yapan davacının branşında vizelenmiş boş pozisyon bulunmadığı, bu nedenle sözleşmeli statüye geçemeyeceği hakkında.

Danıştay 2. Dairesinin 13/12/2018 tarihli ve E: 2018/618, K: 2018/7052 sayılı Kararı.

Temyiz Eden (Davalı) : Sağlık Bakanlığı

Vekilleri               : 

Karşı Taraf (Davacı)    : ...

Vekili     : 

İstemin Konusu : Siirt İdare Mahkemesince verilen 26/10/2017 günlü, E:2017/682, K:2017/1097 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem : Siirt Devlet Hastanesinde, devlet hizmeti yükümlüsü uzman doktor olarak görev yapan davacı tarafından, 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel statüsüne geçmek istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti : Siirt İdare Mahkemesince; Danıştay Beşinci Dairesinin 08/12/2015 günlü, E:2015/4393, K:2015/10077 sayılı bozma kararına uyulmak suretiyle verilen temyize konu kararla; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 3. maddesine göre, iradesini sözleşmeli olarak çalışma yönünde ortaya koyan davacının, bu talebinin hastane için boş ve vizeli sözleşmeli pozisyon bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları : Davacının talepte bulunmasının, görev yaptığı sağlık kuruluşunda 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışması için yeterli olmadığı, bunun için o kuruluşta vizeli boş pozisyon olması gerektiği, boş pozisyon olmadığı için davacının talebinin reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından dava konusu işlemin iptali yolunda verilen mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

Karşı Tarafın Cevabı : Sözleşmeli statüde çalışıp çalışmama konusunda davacının seçimlik hakkı bulunduğu, Siirt Devlet Hastanesinde davacının branşında sözleşmeli kadro tahsis edilmemek suretiyle kanunen tanınan hakkın kullanılmasının engellendiği, davacının talebinin reddedilmesinin hukuka aykırı ve dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın yerinde olduğu ileri sürülerek, davalı idarenin temyiz isteminin reddedilmesi istenmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Ömer BEKEÇ'in Düşüncesi : 3359 sayılı Kanunun Ek 3. maddesi gereğince, uzman tabip ve tabiplerin Devlet hizmet yükümlülüğünü ifa ederken Devlet memuru veya 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli sağlık personeli olarak görev yapma konusunda tercih hakkına sahip oldukları açık olmakla birlikte; 4924 sayılı Kanun hükümleriyle, sözleşmeli sağlık personeli sayısının üst sınırının 22.000 olduğu, sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimlerinin Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edileceği ve pozisyonların Maliye Bakanlığı tarafından vize edileceği, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarının hizmet ihtiyaçlarına en uygun şekilde dağılımının sağlanması için gerekli tedbirleri alacağı ve bu amaçla norm pozisyon sayılarını tespit edeceğinin düzenlenmiş olması karşısında, davacının görev yaptığı yerde branşına uygun vize edilmiş sözleşmeli pozisyon bulunmaması sebebiyle talebinin reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE: MADDİ OLAY :

Siirt Devlet Hastanesinde devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında uzman doktor olarak görev yapan davacının, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca sözleşmeli kadroya geçme talebinin 2014 yılına ilişkin vize cetvelinde davacının branşına ihdas edilmiş vizeli boş pozisyon bulunmadığı gerekçe gösterilerek 01/04/2018 günlü, 2338 sayılı işlemle reddedilmesi üzerine, bu işlemin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 3. maddesinde; "İlgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan  ...  gün, Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığınca uygun görülen diğer kuruluşlarda Devlet memuru veya ilgililerin talebi halinde 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanuna tâbi sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler..."; hükmü yer almaktadır.

4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un "Amaç ve kapsam" başlıklı 1. maddesinin ikinci fıkrasında, "Sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri; Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından yayınlanmış en son ilçe bazındaki sosyo ekonomik gelişmişlik kriterleri, ilçelerin sağlık göstergeleri ile coğrafi konumları dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine yılda bir kez Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Dağıtımı yapılacak pozisyon sayısı 22000'i geçemez..."; "Sözleşmeli personelin sayısı ve çalıştırılacakları yerler" başlıklı 3. maddesinde de, "Bakanlık, bu Kanunun 1'inci maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Kurulu kararında belirtilen hizmet birimlerinde ve ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen pozisyon unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmiş pozisyonlarda Bakan onayı ile sözleşmeli personel istihdam edebilir.

Sözleşmeli personelin pozisyon unvanlarını ve niteliklerini gösteren ekli (1) sayılı cetvel ile bu Kanunun 1'inci maddesinde belirtilen sözleşmeli personel sayısı hizmete duyulan ihtiyaçtaki değişmeler dikkate alınarak yılda bir kez olmak kaydıyla, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenebilir.

Bu Kanuna göre istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının, bu Kanunun 1 ve 3'üncü maddeleri gereğince Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen hizmet birimlerinde ve bu kararlarda belirtilen azami pozisyon sayısını geçmemek üzere, sağlık kurum ve kuruluşları ile gezici sağlık ve 112 acil servis gibi hizmet bazında birimler ve pozisyon unvanları itibarıyla dağılımına ilişkin vize işlemi, Bakanlığın teklifi üzerine yılda bir kez olmak üzere Maliye Bakanlığınca yapılır. (Ek cümle: 28/3/2007-5614/7 md.) Ancak, sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu hizmet birimlerinin, birleşme, nitelik değiştirme veya isim değiştirme gibi nedenlerle değişikliğe uğraması halinde bu değişiklikler, il içinde olması kaydıyla, yılda en fazla iki kez Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın Maliye Bakanlığı vizesiyle yapılabilir. Vize işlemine aykırı pozisyon unvanlarında ve sağlık birimlerinde sözleşmeli personel istihdam edilemez. Bakanlık, sözleşmeli personel pozisyonlarının hizmet ihtiyaçlarına en uygun şekilde dağılımının sağlanması için gerekli tedbirleri alır ve bu amaçla norm pozisyon sayılarını tespit eder. Norm pozisyon sayısının değişmesi dışında, pozisyonların birimler itibarıyla dağılımı değiştirilemez."; hükmüne yer verilmiştir.

02/09/2003 günlü, 25217 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 13/04/2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 4. maddesi ile değişik 8/j maddesinde ise; "5371 sayılı Kanuna göre Devlet hizmeti yükümlüsü olarak çalışmakta olanlardan sözleşmeli pozisyona geçmek isteyenlerin, müracaatları halinde istihdam edildikleri birimlerdeki durumlarına uygun boş sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilecekleri, boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaatın olması halinde ise, daha önce müracaat etmiş olanın müracaatının öncelikle değerlendirileceği" kurala bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen hükümlerden; 3359 sayılı Kanunun Ek 3. maddesi ile uzman tabip ve tabiplerin Devlet hizmet yükümlülüğünü ifa ederken Devlet memuru veya 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli sağlık personeli olarak görev yapma tercih hakkının bulunduğu, ancak 4924 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükümlerinden ise; sözleşmeli sağlık personeli pozisyon sayısı üst sınırının 22.000 olduğu, sözleşmeli personelin istihdam edilecek hizmet birimlerinin Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edileceği, pozisyonların Maliye Bakanlığı tarafından vize edileceği gibi, davalı idarenin, belirli sınırlamalar içinde olduğu ve bu nedenle de, 4924 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında, sözleşmeli personel pozisyonlarının hizmet ihtiyaçlarına en uygun şekilde dağılımının sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve bu amaçla norm pozisyon sayılarını tespit etmekle görevlendirildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, 31/12/2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "4924 Sayılı Kanun'un 1. maddesi Hükümleri Çerçevesinde 2014 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesi Hakkındaki" 2013/5721 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekindeki tabloda 2014 yılını kapsayan sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin sayılarının tespit edildiği, idareler bazında personel dağılımlarına yer verildiği ve 10.018 adet sözleşmeli pozisyonunun belirlendiği, ayrıca Maliye Bakanlığının 15/01/2014 günlü, sayılı yazısı ile 01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere 10.018 adet sözleşmeli personel pozisyonunun 4924 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca vize edildiği; Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ve Maliye Bakanlığınca vize edilen bu 10.018 adet sözleşmeli personel pozisyonu içerisinde davacının görev yaptığı hastanede Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları branşına yer verilmediği görülmektedir.

Buna göre, 2014 yılı vize cetvelinde davacının görev yaptığı Siirt Devlet Hastanesi için branşına (Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları) ihdas edilmiş vizeli pozisyon bulunmadığı sabit olup; devlet hizmeti yükümlüsü olarak çalışmakta olanlardan sözleşmeli pozisyona geçmek isteyenlerin taleplerinin boş sözleşmeli personel pozisyonu bulunmadan kabul edilme imkanı olmadığından, davacının sözleşmeli statüye atanma talebinin reddedilmesi yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık, anılan işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Nitekim, İdari Dava Daireleri Kurulunun 22/03/2018 günlü, 2018/55 İtiraz nolu kararı da bu yöndedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1.Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2.Siirt İdare Mahkemesinin 26/10/2017 günlü, E:2017/682, K:2017/1097 sayılı kararının bozulmasına,

3.Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Siirt İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4.Tebliğ tarihini izleyen onbeş (15) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.