logo yeni

calisanlar2 copy

TÜRK UYRUKLU 4/B PERSONELİN İŞ SONU TAZMİNATI

Aktif . Yayınlanma 4B-4C Personel

Özeti : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) bendi kapsamında, Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı teşkilatında (konsoloslukta) 1998-2002 yılları arasında Türk uyruklu sözleşmeli personel, 2002-2014 yılları arasında da yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak görev yapan ve 2014 yılı sonu itibarıyla sözleşmesi yenilenmeyerek göreviyle ilişiği kesilen davacının, Türk uyruklu sözleşmeli personel olarak görev yaptığı dönem için iş sonu tazminatından yararlandırılması gerektiği hakkında.

Danıştay 11.Dairesinin 21.02.2017 tarihli ve E: 2016/9218, K: 2017/2046 sayılı kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Taraflar) :

1-Davacı      : ...

2-Davalı : Dışişleri Bakanlığı Vekili            : ……..

İstemin Özeti : 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) bendi kapsamında Marsilya Başkonsolosluğunda 15.11.1988 - 01.11.2002 tarihleri arasında Türk uyruklu sözleşmeli personel; 01.11.2002 - 31.12.2014 tarihleri arasında da yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken 31.12.2014 tarihi itibarıyla sözleşmesi yenilenmeyerek göreviyle ilişiği kesilen davacı tarafından, Türk uyruklu sözleşmeli personel olarak görev yaptığı 15.11.1988-01.11.2002 dönemine ilişkin iş sonu tazminatı ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile mahrum kalınan iş sonu tazminatının sözleşmenin sona erdiği 31 .12.2014 tarihinde aldığı son ücret üzerinden hesaplanarak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B)  fıkrasına istinaden Bakanlar Kurulu  Kararıyla yürürlüğe konulan

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7. maddesinde yer alan sözleşmeli personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacağı yolundaki düzenlemenin yargı kararı ile iptali üzerine 2005 yılında 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) bendinde ve Esasların 7. maddesinde değişiklik yapılarak Türk uyruklu sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmesine imkan sağlandığının anlaşılması üzerine hukuka uygun bulunmayan dava konusu işlemin iptali ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 2005 yılında düzenlenen 7. maddesi uyarınca ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarının dikkate alınarak hesaplanacak tutarın başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi, fazlaya ilişkin talebine yönelik olarak ise davanın reddi yolunda verilen Ankara 12. İdare Mahkemesinin 18.12.2015 (Kararda sehven 11.12.2015 yazılmıştır) tarihli ve E:2015/290; K:2015/2460 sayılı kararının; taraflarca, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Taraflarca temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi : …….

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında, İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri için sebepler sayıldıktan sonra, aynı maddenin 2. fıkrasında, temyiz incelemesi sonunda karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesinin mümkün ise kararın düzeltilerek onanmasına karar verileceği belirtilmiştir.

Temyizen incelenerek bozulması istenilen gerekçeli kararda, karar tarihi "11.12.2015" olarak gösterilmiş ise de, karara ilişkin tutanakta karar tarihinin "18.12.2015" olarak belirtilmesi karşısında, uyuşmazlığın "18.12.2015" tarihinde karara bağlandığı, karar tarihinin maddi hata sonucu "11.12.2015" olarak yazıldığı anlaşıldığından ve kararın bozulmasını gerektiren bir sebep de bulunmadığından, taraflar temyiz istemlerinin reddi ile karar tarihinin "18.12.2015" olarak düzeltilmesi suretiyle anılan kararın onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına; kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.