logo yeni

calisanlar2 copy

SÖZLEŞME TARİHİNDE ARANAN ŞARTLARIN SONRADAN DEĞİŞMESİ ÜZERİNE SÖZLEŞMENİN YENİLENMEMESİ

Aktif . Yayınlanma 4B-4C Personel

Özeti : Hukuki güvenliğin, sadece bireylerin devlet faaliyetlerine duyduğu güven değil, aynı zamanda yürürlükteki mevzuatın süreceğine duyulan güveni de içerdiği, öte yandan, yargı kararlarındaki tanımlamalara göre “haklı beklenti”nin, idarenin ister bir taahhüt, isterse uzun bir uygulamasına güvenerek olsun, bireylerin çıkarları ya da lehlerine olan bir sonuca ulaşabileceklerini ya da edinebileceklerini ümit etmelerini ifade ettiği, bu ilkeler doğrultusunda, idare ile hizmet sözleşmesinin imzalandığı tarih itibarıyla sözleşmesinin yenilenmesi için yeterli düzeyde puan alan davacının, sözleşme tarihi itibarıyla hazırlığını yaptığı sınavın yabancı dil yeterliliği bakımından denkliği yönündeki uygulamanın devam edeceği yönünde haklı beklentisinin bulunduğu, davacının katıldığı yabancı dil sınavının eşdeğerliliğinin ÖSYM tarafından değiştirilmiş olması nedeniyle aleyhine sonuç doğuracak şekilde hizmet sözleşmesinin yenilenmeyerek görevine son verilemeyeceği hakkında.

Danıştay 12.Dairesinin 09/02/2017 tarihli ve E:2016/8833, K: 2017/269 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Karşı Taraf (Davalı): Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Vekilleri : Av. ...

İstemin Özeti : Yozgat İdare Mahkemesince verilen 17/07/2014 tarihli ve E:2014/102; K:2014/489 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi:

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği görüşüldü:

Dava; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğünde yerinde kontrol uzmanı olarak görev yapan davacının, 5648 sayılı Yasa'nın 14. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen dil yeterliliğini sağlamadığından bahisle sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin 31.12.2013 tarihli ve 10352 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Yozgat İdare Mahkemesinin 17/07/2014 tarihli ve E:2014/102; K:2014/489 sayılı kararı ile, davacının son hizmet sözleşmesini 02.01.2013 tarihinde imzaladığı, bu tarih itibariyle ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilik tablosuna göre IELTS sınavından alınan 4.5 puanın, KPDS sınavına göre (E) düzeyde puana tekabül ettiği ve davacının 14.12.2013 tarihinde girdiği IELTS sınavında sözkonusu puanı aldığı, ancak 23.07.2013 ve 25.07.2013 tarihli yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri ve ek bilgi konulu ÖSYM duyurusu ile sözkonusu eşdeğerlilik tablosunun değiştirildiği, söz konusu değişiklik uyarınca asgari (D) düzeyinde puan alınması gerektiği, bu sebeple davacının aldığı notun yeterli kabul edilmediği anlaşıldığından, uzman pozisyonunda istihdam edilecek personelde aranılan asgari (D) düzeyinde yabancı dil yeterliliği koşulunu sağlamayan davacının hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti olarak nitelendirilmiştir. Hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa 'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine açık olan devlettir.

5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 14.maddesinin 1.fıkrasında, Kurumda hizmetlerin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle yürütüleceği, Kurum personelinin, sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine tabi olduğu belirtildikten sonra 4.fıkrasında, merkez teşkilatında; Başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör, uzman, denetçi ve avukat pozisyonlarında istihdam edileceklerin İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında asgari (C), mütercim pozisyonunda istihdam edileceklerin (A), il koordinatörlüklerinde il koordinatörü, uzman ve denetçi pozisyonunda istihdam edileceklerin ise asgari (D) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmalarının zorunlu olduğu hükme bağlanmış, aynı Kanun'un Geçici 2.maddesinde de, "31/12/2012 tarihi itibarıyla Kurumda 14’üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında istihdam edilenlerden sözleşmesi, dil yeterliliği şartını yerine getirememiş olması sebebiyle yenilenmeyen personelin sözleşmeleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 1/1/2013 tarihi itibarıyla yenilenmiş sayılır. Sözleşmesi bu şekilde yenilenen ve dil yeterliliği şartını sağlayamayan personelin bu şartı 31/12/2013 tarihine kadar yerine getirmesi zorunludur. Anılan tarihe kadar 14’üncü maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen dil yeterliliği belgesini ibraz etmeyenlerin sözleşmeleri yenilenmez." düzenlemesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğünde yerinde kontrol uzmanı olarak görev yapan davacının, 5648 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen asgari düzeyde yabancı dil yeterliliği belgesini 31.12.2013 tarihine kadar Kuruma ibraz edemediğinden bahisle 31.12.2013 tarihli ve 10352 sayılı davalı idare işlemiyle bu tarih itibariyle işten ayrılışının yapılmasına ve 2014 yılında sözleşmesinin yenilenmemesine karar verildiği, bu kararın iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, davalı idare ile son olarak 31.12.2012 tarihinde imzalanan hizmet sözleşmesi uyarınca Yozgat İl Koordinatörlüğü bünyesinde yerinde kontrol uzmanı olarak istihdam edilen davacının 14.12.2013 tarihinde katıldığı IELTS sınavından 4,5 puan aldığı ve buna ilişkin belgeyi kuruma ibraz ettiği, davacının almış olduğu puanın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerliliktablosu uyarınca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına göre (C) düzeyinde kabul edildiği, uzman pozisyonunda istihdam edileceklerin bu düzeyde puan almış olmalarının ise sözleşmelerinin yenilenmesi için yeterli olduğu, buna karşın Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince 23.07.2013 tarihinde yapılan duyuru ile anılan eşdeğerlilik tablosunun değiştirilmesi nedeniyle davacının IELTS sınavından almış olduğu 4,5 puanın yeterli kabul edilmediği ve yabancı dil yeterliliği koşulunu yerine getirmediği gerekçesiyle görevine son verildiği görülmektedir.

Anayasa'nın yukarıda sözü edilen 2. maddesinde yer alan "Hukuk Devleti"nin unsurlarından biri olan hukuk güvenliği, diğer bir ifadeyle "güvenin korunması ilkesi" ilgilinin hukuki durumunun süreceğine olan güveni dolayısıyla hayal kırıklığına uğratılmaması anlamına gelir. Güvenin korunması, her zaman mevcut bir hukuki durumun dokunulmazlığı anlamında olmasa da, her düzenleme değişikliğinde yasa koyucunun göz önünde bulundurması gereken bir husustur.

Halkın Devlete olan güveninin korunması da ancak hukuk güvenliğinin sağlanmasıyla mümkündür.

Bu yönüyle, Hukuk Devleti'nin önemli bir unsuru olarak hukuk güvenliği, yalnızca hukuk düzeninin değil, aynı zamanda belirli sınırlar içinde, bütün Devlet davranışlarının, az çok, önceden öngörülebilir olması anlamını taşır. Hukuki güvenlik sadece bireylerin devlet faaliyetlerine duyduğu güven değil, aynı zamanda yürürlükteki mevzuatın süreceğine duyulan güveni de içerir.

Gerek yargı kararları, gerek öğretideki ortak tanımlamalara göre "haklı beklenti"; idarenin ister bir taahhüt, isterse uzun süren bir uygulamasına güvenerek olsun, bireylerin çıkarları ya da lehlerine olan bir sonuca ulaşabileceklerini ya da edinebileceklerini ümit etmelerini ifade eder. Yeni düzenlemenin hukuki istikrarı bozmaması, hakların kullanılmasını zorlaştırmayacak ya da doğmuş olan haklarının hiçe sayılması anlamına gelecek şekilde tasarlanmaması gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen yasal düzenleme ve yapılan açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu olayın değerlendirilmesinden; 5648 sayılı Kanun'un 14. maddesi uyarınca Kurumda görev yapan personelin unvan ve pozisyonlarına göre yabancı dil seviyelerinin asgari belli bir düzeyde olması koşulunun getirildiği ve bu koşulu sağlamayan personel için hizmet sözleşmesinin sona erdiği tarihten önce anılan koşulu sağlamasının istenildiği, davacının ise hizmet sözleşmesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla katıldığı IELTS sınavından; yabancı dil yeterlilik şartını taşımayan personelin belli bir tarihten önce anılan koşulu sağlaması gerektiğini öngören yasa hükmünün yürürlüğe girdiği ve idare ile arasında hizmet sözleşmesinin imzalandığı tarih itibariyle sözleşmesinin yenilenmesi için yeterli düzeyde puan aldığı, ÖSYM tarafından uzun bir süre uygulanan yabancı dil eşdeğerliliklerinin ilgililere alternatif sınavlara hazırlık yapmalarını sağlayacak ölçüde zaman tanınmadan değiştirildiği, davacının hizmet sözleşmesini imzaladığı tarih itibariyle hazırlığını yaptığı sınavın yabancı dil yeterliliği bakımından denkliği yönündeki uygulamanın devam edeceği yönünde haklı beklentisinin bulunduğu, davacının katıldığı yabancı dil sınavının eşdeğerliliğinin ÖSYM tarafından değiştirilmiş olması nedeniyle hakkında aleyhine sonuç doğuracak şekilde işlem tesis edilmesinin ise anılan ilkeyle bağdaşır bir tarafının bulunmadığı gibi aynı tarihte sözleşme imzalamak suretiyle göreve başlayan ve ÖSYM tarafından eşdeğerlilik tablosunun değiştirildiği tarihten önce aynı sınava katılarak davacıyla aynı düzeyde puan alanlar için yabancı dil yeterliliği koşulunun sağlandığı, buna karşın davacının almış olduğu puanın salt sözü edilen tablonun değiştiği tarihten sonra sınava katılmış olması nedeniyle yeterli kabul edilmemesinin Anayasa'nın eşitlik ilkesiyle de bağdaşmadığı açıktır.

Bu durumda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğünde yerinde kontrol uzmanı olarak çalışan davacının davalı idare bünyesinde sözleşme karşılığı çalışmaya başladığı ve 5648 sayılı Kanun'un geçici 2.maddesinin yürürlüğe girdiği tarihlerde mevcut hukuki duruma göre yabancı dil yeterlilik koşulunu sağladığı anlaşıldığından davalı idarece, aynı idari uygulamaların devamı yönündeki haklı beklentisinin ihlali ve Anayasa'nın eşitlik ilkesinin gözardı edilmesi suretiyle 23.07.2013 tarihinde yeterli puanı aldığı sınavın eşdeğerliliğinin değiştiğinden bahisle 2014 yılında hizmet sözleşmesinin yenilenmeyerek görevine son verilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, kullanılmayan 41,50 TL yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 09/02/2017 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Uyuşmazlık; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğünde yerinde kontrol uzmanı olarak görev yapan davacının, 5648 sayılı Kanun'un 14/4 maddesinde belirtilen dil yeterliliği belgesini ibraz edemediğinden bahisle sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin 31/12/2013 tarihli ve 10352 sayılı işlemden kaynaklanmaktadır.

5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un “Kurum personelinin statüsü, hakları ve atanmaları” başlıklı 14.maddesinin 4. fıkrasında, “Merkez teşkilatında;..., il koordinatörlüklerinde il koordinatörü, uzman ve denetçi pozisyonunda istihdam edileceklerin ise asgari (D) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmaları zorunludur. Kurumun nitelikli personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla istihdam edilecek personel için 31/12/2012 tarihine kadar, yabancı dil yeterliliği şartı aranmayabilir. Bu tarihe kadar bu fıkrada öngörülen dil yeterliliği belgesini ibraz etmeyenlerin sözleşmeleri yenilenmez." hükmüne yer verilmiş iken son iki cümle 10/01/2013 tarih ve 6385 sayılı Kanun'un 18. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış, aynı Kanun'un 19. maddesi ile 5648 sayılı Kanun'a eklenen geçici 2. madde de ise "(Ek: 10/1/2013-6385/19 md.)31/12/2012 tarihi itibarıyla Kurumda 14. maddenin 4. fıkrası kapsamında istihdam edilenlerden sözleşmesi, dil yeterliliği şartını yerine getirememiş olması sebebiyle yenilenmeyen personelin sözleşmeleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 01/01/2013 tarihi itibarıyla yenilenmiş sayılır. Sözleşmesi bu şekilde yenilenen ve dil yeterliliği şartını sağlayamayan personelin bu şartı 31/12/2013 tarihine kadar yerine getirmesi zorunludur. Anılan tarihe kadar 14. maddenin 4. fıkrasında öngörülen dil yeterliliği belgesini ibraz etmeyenlerin sözleşmeleri yenilenmez." hükmüne yer verilmiştir.

04/01/2013 tarih ve 28518 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinde, "Adayların, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında aldıkları puanlara göre yabancı dil bilgisi seviyeleri;

a) 90-100 arasında puan alanlar (A) seviyesinde, b) 80-89 arasında puan alanlar (B) seviyesinde,

c) 70-79 arasında puan alanlar (C) seviyesinde, ç) 60-69 arasında puan alanlar (D) seviyesinde, d) 50-59 arasında puan alanlar (E) seviyesinde kabul edilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Diğer yandan, 6114 sayılı Yasanın 7. maddesinin 6. fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak ÖSYM Yönetim Kurulunun 24.04.2013 tarihli kararıyla yabancı dil sınavı eşdeğerlikleri IELTS:4 = KPDS:60 ve IELTS:5 = KPDS:70 olarak belirlenmiş iken aynı Kurulun 23/07/2013 ve 25/07/2013 tarihli kararlarıyla ise IELTS ile KPDS sınavının eşdeğerliği IELTS:4 = KPDS:50, IELTS:5 = KPDS:60 olarak yeniden belirlendiği ve 23.07.2013 tarihi ve öncesinde alınmış olan yabancı dil belgelerinin geçerliliğinde 24.04.2013 tarihli Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri tablolarının esas alınmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yer verilen 5648 sayılı Kanunun yayımlanarak yürürlüğe girdiği 18/05/2007 tarihinden itibaren personel açısından belli bir yabancı dil yeterliliği aranmakta olup, ancak Kurumun nitelikli personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bu dil yeterliliğinin önce 31/12/2010 tarihine kadar daha sonra ise 31/12/2012 tarihine kadar aranmayabileceği hüküm altına alınmıştır. 19/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6385 sayılı Kanun ile dil yeterliliğini yerine getirememesi nedeniyle sözleşmesi yenilenmeyen personelin sözleşmeleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 01/01/2013 tarihi itibariyle bir kez daha yenilenmiş sayılmıştır. Nitekim bu tarihte dil yeterliliğini sağlayamadığı anlaşılan davacının 2013 yılı hizmet sözleşmesinin de bu kapsamda yenilendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, anılan Kanun ile, sözleşmesi bu şekilde yenilenen ve dil yeterliliği şartını sağlayamayan personelin bu şartı 31/12/2013 tarihine kadar yerine getirmesinin zorunlu olduğu ve bu tarihe kadar dil yeterliliği belgesini ibraz etmeyenlerin sözleşmelerinin yenilenmeyeceği de hüküm altına alınmıştır.

Olayda, davacı 14/12/2013 tarihinde katıldığı IELTS sınavından 4,5 puan almış olup, davacının sınav tarihinden önce ÖSYM Yönetim Kurulunun 23/07/2013 ve 25/07/2013 tarihli kararlarıyla belirlenen eşdeğerliklere göre aldığı notun KPDS sınavına göre eşdeğerliği 50-59 (E) düzeyinde olduğundan, ÖSYM Yönetim Kurulunun ilgili kararına karşı açılmış bir davada verilmiş bir iptal kararı bulunmadığı da dikkate alındığında, davacının Kanunun aradığı KPDS sınavından (D) düzeyinde puan almış olma ya da dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olma koşulunu sağlayamadığı ortadadır.

Bu durumda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda sözleşmeli uzman olarak görev yapan davacının Kanunun aradığı düzeyde dil yeterliliği belgesini ibraz edemediği anlaşıldığından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile temyize konu mahkeme kararının onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.