logo yeni

calisanlar2 copy

4/B HİZMETLERİN KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERCESİNİN TESPİTİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma 4B-4C Personel

Danıştay 2. Dairesi Başkanlığının 22.3.2010tarihli ve E:2008/4914, K:2010/1166 sayılı Kararı.

Özeti : Davacının, kamu kurumunda 657 sayılı Yasanın 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalıştığı sürenin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde değerlendirilmesi gerektiği hakkında.

         Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

          Diğer Davalı     : Ankara Valiliği

         Karşı Taraf        : …

            İsteğin Özeti    : Mühendis olan davacının, 11.5.1993 ile 30.10.1997 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığında 657 sayılı Yasanın 4/B maddesine göre sözleşmeli Bilgisayar Programcısı olarak çalıştığı sürenin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 13.8.2004 günlü, 6.9.2004 günlü ve 20.12.2005 günlü işlemlerin; olayda, Milli Eğitim Bakanlığı emrinde 657 sayılı Yasanın 4/B maddesi uyarınca görev yapmakta iken 8.10.1997 tarihinde öğretmen, akabinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine mühendis olarak naklen atanan davacının, anılan Yasanın 36 C-6. maddesinde hiçbir ayrım yapılmaksızın 4. maddeye göre sözleşmeli olarak çalışanlardan memuriyete geçirilenlerin intibakının yapılmasının düzenlenmiş olması karşısında, sözleşmeli çalıştığı sürenin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle iptali yolunda Ankara 8. İdare Mahkemesi'nce verilen 28.12.2007 günlü, E:2006/1079, K:2007/2752 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

            Cevabın Özeti   : Cevap verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Asiye Değirmenci

            Düşüncesi        : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

            Danıştay Savcısı: S. Sema Kabukçu

            Düşüncesi        : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması  gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 8. İdare Mahkemesi'nce verilen 28.12.2007 günlü, E:2006/1079, K:2007/2752 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 22.3.2010tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.